Chứng minh câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”

bài: Em hãy chng minh câu tc ng Ung nc nh ngun

Bài làm

Qa thc trong kho tàng ca dao tc ng Vit Nam ta ã có bit bao nhiêu câu ca dao tc ng hay nói v truyn thng tt p ca dân tc ta. Và không th không nói mt trong s ó là câu tc ng: "Ung nc nh ngun" dng nh cng ã mang n cho chúng ta mt o lý sâu sc cuc sng này.

Câu tc ng “Ung nc nh ngun” li có hai lp ngha nh phn ln các câu tc ng khác. Ta nh thy c lp ngha en và ngha bóng. Lp ngha en ây chính là lp ngha hin trc tip lên qua tng t ng mà chúng ta dng nh không phi mt công sc suy lun. Chính vi lp ngha này là khi chúng ta có c dòng nc trong lành ti mát ung và sinh hot thì hãy nh n ngn ngun ca dòng nc ó mà thôi. Câu tc ng sâu sc là còn lp ngha bóng là lp ngha nó dng nh không hin trc tip qua tng t ng mà ta phi suy lun thì mi tìm ra c lp ngha này. trong câu tc ng này ta nh thy c lp ngha bóng này là có th hiu là khi c tha hng nhng thành qu tt p thì trong mi chúng ta cng hãy nh n ngun ci hay chính xác hn là công sc ca nhng ngi to ra thành qu ó.

Câu tc ng “ung nc nh ngun” dng nh cng ã nêu lên mt o lý cho chúng ta hãy bit nh n công n ca nhng lp ngi i trc và h cng nh ã cho mi chúng ta có c thành qu nh hôm nay. Có l cng chính bi vì nhng gì chúng ta ang tha hng hôm nay không phi t nhiên mà có c. Ta phi hiu c rng khi mà có c c lp dân tc, s m no hnh phúc nh ngày hôm nay thì ta phi bit c rng chính các th h i trc ã phi ánh i c bng máu và nc mt. H ã ánh i c mng sng ca mình, ã có bit bao anh hùng ã ngã xung i ly c lp t do cho c mt dân tc, h dng nh cng ã phi hi sinh hnh phúc cá nhân i ly hnh phúc cho mt dân tc.

chung minh cu tuc ngu uong nuoc nho nguon - Chứng minh câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”
Chng minh câu tc ng “Ung nc nh ngun”

có th i ly ht go mà ta n hàng ngày ngi nông dân ã phi bit bao nhiêu m hôi công sc cng nh phi dãi du sm nng chiu ma. Ngi nông dân luôn phi “bán mt cho t bán lng cho tri” khó nhc thì mi nh cho ta nhng ht go chc my, thm ngon.

Th ri ta cng ã có nghe nói ó là nhng câu chuyn rt hay v o lí này, truyn k rng có mt chàng s t nghèo, nghèo n ni mà không có tin mua go nên thng hay i nhà hàng xóm bên cnh n cm xong là sang mn ni v nu cm. Hành ng này dng nh nhng thc cht là ly phn cm tha và phn cháy n. Th ri khi mà chàng trai này i thi và trng nguyên thì có xin vi vua úc mt cái ni bng vàng v báo áp v chng ngi hàng xóm và k rõ câu chuyn v nhng ln mn ni ca mình cho mi ngi nghe. Khi nghe xong câu chuyn ai ai cng vô cùng xúc ng v thái sng bit n ngi ã giúp mình. Còn trong thc t thì dân tc Vit Nam là mt dân tc giàu truyn thng nhân ngha, tng nh v các th h i trc, h ã anh dúng ã ngã xung ta có ngày Thng binh lit s vào 27/07 hàng nm. n này l này thì nhân dân cng ã t chc dâng hoa lên các ngha trang lit s tng nh v nhng ngi có công vi t nc. Cng ã thm hi và tng quà các gia ình chính sách. Thông qua ây ta có th nhn xét c rng cng chính t nhng vic làm này cng giúp phn nào h nguôi ngoai i ni au mt mát ngi thân. Và ó cng chính là mt biu hin ca “ung nc nh ngun”. Hay nói cách khác là hot ng n n áp ngha.

Tuy nhiên, bên cnh ó ta cng thy c vn còn có mt s ngi không hiu c o lý này. Ta nh thy c tt c mi ngi thì "n cây nào rào cây y" nhng h li "n cây táo rào cây sung", h dng nh ã không bit nh n công n ca nhng ngi ã vt v b công sc to dng thành qu cho h hng th, ông cha ta cng ã có mt s câu tc ng có th k qua ây nh các câu "qua cu rút ván" hay "n cháo á bát" nhm kích, ng thi phê phán nhng li sng không tt ó

Cho n ngày nay, câu tc ng “Ung nc nh ngun” nh vn còn nguyên giá tr ca nó và o lý mà câu tc ng a ra ó chính là mt bài hc quý báu mi ngi chúng ta hc tp và noi theo.

Minh Nguyt