Dàn bài Sắm vai nhân vật Thánh Gióng kể lại truyện Thánh Gióng

Dn bi Sm vai nhn vt Thnh Ging k li truyn Thnh Ging

Hng dn

Nhng im cn ghi nh khi lp dàn bài tp làm vn v bài Sm vai nhân vt Thánh Gióng k li truyn Thánh Gióng, c th:

– Dc li truyn Thnh Gióng nhiu ln (Ng vn 6, tp 1, trang 19).

– Khi ké bng li nhân vt, em nh xng “tôi” hoc “ta”.

– Không cn k úng tng câu, tng ch. Nhng cn phi nh ni dung chính sau dó k bng li ca nhân vt.

Hng dn chi tit cách lp dàn bài tp làm vn lp 6 v bài: Sm vai nhân vt Thánh Gióng k li truyn Thánh Gióng c th nh sau:

1/- Phn m bài

Vào i Hùng Vng th sáu, Ngc Hoàng mun a tôi xung trn gian làm vic tt cho dân.

Ngc Hoàng cho tôi u thai bng cách t mt dâu chân tht to ngoài dng. Nêu ngi ph n nào m chân vào dâu bàn chân to dó v s th thai.

úng lúc du chân in xong thì có mt bà lão ra ng. Thy vt chân l, bà lin t chân mình lên m th.

V nhà ít lâu, bà có thai và sau mi hai tháng bà lão sinh ra tôi. Rt mng vì tôi dc sinh ra trong mt gia ình ông bà lão có tiêng là phúc c.

2/- Phn thân bài

a). Khi mi chào i

– Khi tôi sinh ra, ai cng khen mt mi tôi khôi ngô. T khi sinh cho n khi tôi c 3 tui, tôi không bit nói bit ci, chng bit i. C t âu là tôi nm y.

– Thy tôi nh vy, b m tôi bun lm.

b). Khi gic Ân n xâm lc

Lúc by gi, gic Ân sang xâm lc nc ta. Th gic mnh, nhà vua lo s sai s gi i khp ni tìm ngi cu nc.

Nghe ting s gi rao, tôi mng lm vì ây chính là lúc tôi làm vic tt giúp dân, giúp nc.

Tôi lin nói vi m: “M ra mi s giá vào ây cho con tha chuyn”. B m tôi vô cùng ngc nhiên và ra mi s gi vào nhà.

Khi s gi vào, tôi nói vi s gi: “Ông v tâu vi vua sm cho ta mt con nga st, mt cái roi st và mt tm áo giáp st, ta s phá tan l gic này”. Tôi thy s gi va kinh ngc va mng r.

T khi gp s gi, tôi ln nhanh nh thi. Cm n my cng không no. Áo va may xong ã cht.

B m tôi không go cho tôi n. Bà con li xóm vui lòng giúp vì ai cng mong tôi git gic cu nc.

Gic n chân núi Trâu. Th nc rt nguy, ngi ngi hong ht.

Va lúc ó, s gi mang nga st, roi st, áo giáp st n.

Tôi vn vai bin thành mt tráng s cao ln, oai phong lm lit.

– Tôi mc b giáp st vào ri nhy lên mình nga. Nga hí vang di.

Tôi phi nga n ni có gic. Tôi dùng roi st qut vào u gic.

Gic cht nh ng r.

Roi st gy, tôi nh bi tre bên ng làm v khí ánh gic.

Gic tan v, ám tàn quân gim dp lên nhau chy trn.

c). Sau khi ánh tan gic Ân

– Tôi ui gic n tn chân núi Sóc Sn.

– Dng trên nh núi, tôi ci b giáp st.

Tôi ngm nhìn li cnh vt ni ây ri ci nga bay thng v tri.

3/- Phn kt bài

V tri c mt thi gian thì tôi mi bit Ngc Hoàng cho quân lính xung trn gian xem gic tan, dân lành sông ra sao. Nh vy, tôi mi bit c nhà vua và nhân dân ã phong cho tôi là Phù ng Thiên Vng.

Nhng du chân nga st nay ã tr thành nhng ao h trên mt t.

Nhng bi tre b nga phun la thiêu cháy nên mi ng màu vàng. Tôi rt cm ng khi bit dân chúng xây n th tôi làng Phù ng (còn gi là làng Gióng). Vào tháng t hng nm, dân làng ã m hi tng nh n công n ca tôi. Mi ngi gi là Hi Gióng.

Ngun: Vietvanhoctro.com