Dàn bài ý bài văn Kể lại việc tốt em đã làm để bảo vệ môi trường

Dn bi bi vn K li vic tt em lm bo v mi trng

Hng dn

Ni dung lp dàn bài tp làm vn v ch K li vic tt mà em ã làm bo v môi trng các em tham kho c th nh sau:

1. Phn M bài

– T nm lp Mt n nay, em ã làm c mt vài vic tt nh giúp bn hc tp, báo v môi trng, giúp c già neo n,…

Trong nhng vic làm tt ó, em nh nht vic làm tt góp phn bo v môi trng. S vic va mi xy ra vào ch nht tun qua.

2. Phn Thân bài

a). Gii thiu câu chuyn

– Em có mt ngi bn thân tên là Hu. Em tên là Hng. Các bn trong lp c trêu chúng em là ôi bn “Song Hoa”.

– Vào ngày ch nht, em thng hn bn cùng ra ch bóng mát ca vn cây ging ca xã ôn bài.

– Ch nht va qua, nh li hn, em n vn cây ch bn.

– Khi bn cha n thì có mt s vic xy ra.

b). Din bin

– ang ng i bn, em bng nghe nh có ting ngi nào ó b cây trong vn m.

– Em thy ca cng vn m vn khóa mà sao có ngi vào trong vn b cây. Nu là ngi vào thì nh trm cây ch b cây làm gì?

Ngh nh vy, em thy s. Nhìn quanh không có ai, em càng hong hn.

C lv bình tnh, em nh nhàng i v phía có ting ng.

Nhìn vào trong vn m, em thy mt con bò màu vàng ang c sc vin ngn cây xung n lá non. Lúc ó, em mi hoàn hn.

– Thi ra, con bò ã phá mt góc hàng rào vào vn n lá cây.

Em vi chy li nm dây thng kéo nó ra. Nhng con bò quá khe, em không sao kéo nó ra khi vn c.

Em ngh nu không kéo nó ra thì nó s gim nát mt cây ging. Vì vy, em nhanh chân chy ra ngoài tìm ngi giúp.

– Va lúc ó, bn em n. Thy em ht hong bn có v lo lng cho em.

Không kp nói gì, va th, em va kéo bn chy va gii thích cho bn hiu vic bò ang phá cây, phi nhanh kéo bò ra.

Em và bn kéo mi, con bò mi ra khi vn m.

– úng lúc ó, bác ph trách vn m cng ra ti.

Em k cho bác u uôi s vic và ch ch hàng rào b bò phá cho bác bit bác còn lo mà rào li.

Bác ph trách vn m cm n hai chúng em.

3. Phn Kt bài

– Mai ngày, nhng cây xanh trong vn m c em ra trng trên nhng con ng. Cây s xanh tt cho ta bóng mát. Chúng em tht vui khi i hc v di bóng mát ca hàng cây bên ng. Không nhng vy, nhng hàng cây ti tt, cành lá xum xuê còn là “lá phi xanh" cho ta khí ô xi th.

– Tuy mt vì phi dc ht sc kéo con bò ra khi vn m nhng em thy rt vui vì mình ã làm c mt vic tt, góp phn báo v môi trng.

* Nhng yêu cu cn lu ý khi lp dàn bài tp làm vn k v mt vic tt mà em ã làm:

1. c k và nm rõ yêu cu ca .

2. Nh li xem em ã làm c nhng vic tt nào?

3. Trong nhng vic tt ã làm, em nh nht vic nào nht?

4. Suy ngh, cm nhn ca em sau khi làm c vic tt?

Ngun: Vietvanhoctro.com