Dàn ý Bài học rút ra khi học đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên

Dn Bi hc rt ra khi hc on trch Bi hc ng i u tin

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý Bài hc rút ra khi hc on trích Bài hc ng i u tiên, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– c li nhiu ln on trích “Bài hc ng i u tiên”.

– Ni dung on trích nói gì?

– Ngh thut on trích có gì c sc?

– Bài hc rút ra t on trích là gì?

– Suy ngh ca em v ni dung và ngh thut ca on trích?

__________***__________

Mi các em tham kho phn ni dung mu dàn ý v Bài hc rút ra khi hc on trích Bài hc ng i u tiên di ây:

MU DÀN Ý NÊU BÀI HC RÚT RA T C TRÍCH BÀI HC NG I U TIÊN

1. Phn M bài

– “D Mèn phiêu lu kí” là tác phm c sc và ni ting nht ca Tô Hoài vit v loài vt, dành cho la tui thiu nhi. Truyn c in ln u nm 1941. Truyn gm mi chng, k v nhng cuc phiêu lu ca D Mèn qua th gii nhng loài vt nh bé.

– “Bài hc ng i u tiên” c trích t chng 1 ca truyn “D Mèn phiêu lu kí”. on trích nói v s hung hng, hng hách mt cách ngu di và s ân hn ca D Mèn.

– on trích ã cho em nhng bài hc quý giá.

2. Phn Thân bài

a). Ni dung ca on trích

* on trích miêu t v p khe mnh có phn hung tn ca D Mèn

– D Mèn hin lên trong on trích qu thc là mt “anh chàng” p trai và khe mnh. ôi càng mm bóng, nhng cái vut chân, kheo nhn hot. ôi cánh dài xung n tn uôi. u to và ni tng tng rt bng. Hai cái rng en nhánh lúc nào cng nhai ngoàm ngop nh hai li lim máy làm vic. Râu dài và un cong trông rt hùng dng…

– D Mèn i ng tht oai v. Khi i thì dún dy các khoeo chân. Nhng si râu thì rung rung lên xung. Tính tình thì d tn. Lúc thì Dê Mèn quát my ch cào cào ngoài u b. Lúc thì nga chân á gho anh gng vó…

– V p ca D Mèn là v p ca mt “anh chàng” ngông nghênh, luôn cho mình là gii, là nht thiên h.

* Thái ca D Mèn i vi D Chot

– D Chot là hàng xóm nhng D Mèn li rt coi thng D Chot.

+ D Mèn t mình t tên cho D Chot: “Dê Chot là tên tôi t cho nó mt cách ch giu và trch thng th. Chot nó có l cng trc tui tôi. Nhng vì Chot bm sinh yu ui nên tôi coi thng và gã cng s lôi lm”.

+ Dê Mèn luôn chê bai, dè bu Dê Chot: “Cái chàng D Chot ngi gy gò và dài lêu nghêu nh mt gã nghin thuc phin. ã thanh niên ri mà cánh ch ngn cn n gia lng, h c mng sn nh ngi ci trn mc áo gi-lê. ôi càng bè bè, nng n, trông n xu. Râu ria gì mà ct có mt mu và mt mi thì lúc nào cng ngn ngn ng ng…

+ Thy D Chot m yu, không giúp thì thôi, D Mèn còn t v coi thng: “Sao chú mày sinh sng cu th quá nh th! Nhà ca âu mà tunh toàng..”

+ Khi D Chot nh D Mèn ào giúp mình mt cái ngách thông sang nhà D Mèn phòng khi có k n bt nt, D Chot s chy sang nhà D Mèn thì thái ca D Mèn tht quá áng. D Mèn cha nghe ht câu D Chot nói ã hch rng lên, xì mt hi dài, vi iu b khinh khinh, D Mèn ã mng d Chot: “Mun thông ngách sang nhà ta? D nghe nh! Chú mày hôi nh cú mèo th này, ta nào chu c. Thôi, im cái iu hát ma dm sùi st y i. ào t nông thì cho cht!”

– D Mèn tht áng trách. Là hàng xóm ca nhau phi giúp nhau lúc gp khó khn hon nn. Vy mà khi D Chot có li nh v, D Mèn không giúp thì thôi còn mng bn sa s.

* Trò ùa ngu di ca D Mèn

– Thy ch Cc ng ch mát ra lông, ra cánh, chùi mép. D Mèn r D Chot trêu chc. D Chot vái ly van xin. D Mèn lin mng D Chot. Mt mình D Mèn trêu chc ch Cc.

– D Mèn ã em tai ha n cho D Ghot. Không trông thy D Mèn, k ã trêu mình nhng ch Cc li nhìn thy D Chot. Th là ni trn lôi ình, ch Cc cho D Chot mt trn òn chí t. D Chot cht oan vì trò ùa ngu di ca D Mèn.

* S ân hn ca D Mèn

– Thy D Chot không dy c, D Mèn mi ht hong, qu xung, nâng u Chot lên mà than: “Nào tôi âu bit c s li ra nông ni này! Tôi hi lm! Tôi hi hn lm. Anh mà cht là ch ti cái ti ngông cung di dt ca tôi. Tôi bit làm th nào bây gi?”.

– D Chot tt th. D Mèn thng và ân hn lm nhng ã quá mun. Trò ùa ngu di ca mt k ngông cung nh D Mèn ã em n tai ha cho ngi hàng xóm yu t. Du có ân hn bao nhiêu chng na thì D Chot cng không sng li c. Ni ân hn này nht nh s dai dng theo D Mèn trong sut cuc i.

b). Bài hc rút ra t on trích

Mt on trích thôi nhng ã cho em nhng bài hc sâu sc:

– Hàng xóm láng ging ca nhau thì nh phi “ti la tt èn có nhau” và không nên “Cháy nhà hàn xóm mà bình chân nh vi”.

– Không nên khinh thng nhng ngi yu hn mình. Khi h cn giúp hãy vui lòng giúp h trong kh nng ca mình.

– “ i mà có thói hung hng by b, có óc mà không bit ngh, sm mun ri cng mang v vào mình”.

– Cn suy ngh chín chn trc khi nói và làm bt c vic gì.

3. Phn Kt bài

– Cám n nhà vn Tô Hoài vì bng bin pháp nhân hóa, nhà vn ã giúp em có c nhng bài hc b ích qua các nhân vt.

– T bài hc ã rút ra, em s sng tt hn sau ln lên không phi ân hn.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com