Dàn ý bài tập làm văn Kể lại một chuyện về quê nội

Dn bi tp lm vn K li mt chuyn v qu ni

Hng dn

Mu ni dung dàn bài tp làm vn K li mt chuyn v quê ni chi tit nh sau:

1. Phn M bài

– Sut chín tháng hc tp thành ph, trong nhng ngày hè ba má em cho em v quê sng vi ni.

– Mi ln v quê sng vi ni, em u có rt nhiu k nim. K nim nào cùng rt áng nh i vi em.

– Trong tt c nhng k nim y. K nim li n tng sâu sc nht trong em chính là ln v quê ni khi em hc ht lp 5.

2. Phn Thân bài

a). Gii thiu v quê ni

Que ni em tính Vnh Long, ni có nhng vn cây trái sum suê.

Ni y có dòng sông nc chy hin hòa, có nhng vn cây vú sa, vn xoài, vn chôm chôm,… quanh nm ti tt.

Ni y có nhng cánh ng lúa và có c nhng bãi c xanh…

Con ngi quê ni em tht nhân hu, thun phác, tính tình ngay thng tht thà.

b). K nim dáng nh trên quê ni

ang thành ph nay v quê sng, em thy mình nh con chim s lng. Sáng sáng, em cùng ni chy b trên b sông. Làn gió mát bui sáng sm thi t di sông lên mát ri. Em thy tht khoan khoái, d chu. Chiu chiu, em cùng các bn trong thôn vui ùa di bóng mát ca vn cây vú sa. Cng có chiu, chúng em cùng nhau thi th diu trên b sông, trên bãi có xanh.

– Chiu trên quê hng, nghe ting sáo diu vi vu trên tng không tht không có gì thú v hn i vi tui th ca em.

– Kì ngh hè v quê ni s tht trn vn vi em nu không có mt s vic bt ng xy ra.

– Chiu hôm ó, em theo các anh ch con bác Hai ra b sông th diu. Chi th diu tht thú v. Nhng con diu no cng gió c bay cao, bay cao mãi. Ai cùng mun diu ca mình bay cao nht.

– Mi chy theo anh con bác, em vp vào mt hòn á bên b ê. Em té nhào và au chân n mc không th ng lên c.

– Nghe ting ngã huch và ting kêu ca em, anh nhà bác em quay li. Thy em nhn nhó vì au, anh em không ý gì n con diu cua mình na. Anh chy li và em lên. Th là con diu theo gió hay lên tn tri cao.

– Ch vp và té ngã th mà chân em ã b bong gân. Em au quá không i c. Anh em ã cõng em v nhà.

Em xin ni ng nói cho ba má em bit. Ba má em ang bn công tác. Nu bit em b au chân, th nào ba má em cng v thm.

– Sut my ngày, chân em sng ty. Em ngi mt ch, ht chy nhy chi ùa cùng chúng bn.

– Ni và bác Hai gái chm sóc em tht chu áo. Rnh ri lúc nào là anh em cng n bên cnh em ng viên và an i. Có l vì th mà em thy nh chân em au hn.

– Mt tun sau, chân em mi khi hn. Em li cùng anh ra bãi c chn trâu, th diu nh không có chuyn gì ã xy ra.

3. Phn Kt bài

– Mt tháng v quê ni trôi qua tht nhanh. Em phái v nhà chun b cho nm hc mi.

Ri mt nm hc s trôi qua, em s li c v vùng quê yên bình ca ni c i chn trâu th diu cùng các anh các ch quê.

Em yêu lm quê ni ca em. Em nh nhiu lm dòng sông hin hòa, nh vn cây vú sa cành lá sum suê và em cng nh k nim v ln em vp té b au chân khi i th diu cùng anh con ca bác Hai em.

* Nhng iu cn nh khi lp dàn bài tp làm vn K li mt chuyn v quê ni:

– c k và xác nh yêu cu ca bài.

– Em v quê vào thi gian nào?

– Em có k nim gì trong ln v quê ó?

– Tình cm và suy ngh ca em sau chuyn v thm quê ni ra sao?

Ngun: Vietvanhoctro.com