Dàn ý bài văn Kể về những đổi mới của quê hương em

Dn bi vn K v nhng i mi ca qu hng em

Hng dn

Ni dung mu dàn ý bài tp làm vn K v nhng i mi ca quê hng em c th nh sau:

1. Phn M bài (Gii thiu chung v quê hng)

– Em c sinh ra và ln lên ti xã Hoàng Lc, huyn Hoàng Hóa, tnh Thanh hoá.

– Quê hng em nm dc trin sông Mã, cách cu Hàm Rng 4km theo ng chim bay.

– Quê em có nhng hàng da cao nghiêng bóng soi mình xung dòng mng bao quanh xóm làng.

– Quê em có bãi c xanh rt rng. Chiu chiu, em thng theo các anh, các ch ra chi th diu. Ting sáo diu vi vu, vi vút gia bui chiu yên ca ng quê. Tng àn chim bay ling gia tng không.

– Ngoài v dp ca thiên nhiên, ngày nay quê em còn p hn na bi bàn tay chung sc xây dng quê hng ca mi ngi.

2. Phn Thân bài

* Gii thiu v nhng i mi quê em

Ai ã v thm quê hng em cách ây mt nm, bây gi có dp tr li chc s ngc nhiên lm trc s i mi ca quê em. ;

– Con ng t v làng ã c thay th bng con ng nha en bóng. Chiu chiu, nhng xe lúa y p theo con ng nha nh nhàng vê sân phi…

– n u làng, trm y t vi ngôi nhà ngói ba gian bây gi ã c thay bng hai dãy nhà y tin nghi nh mt bênh vin thu nh.

– i thêm chút na, ta s thy ngôi trng mu giáo khang trang nm ngay trên nn móng ca ngôi trng c.

– ng nha, ng bê tông ni lin các thôn xóm. Ch cn bc chân ra ngõ là ta s c i trên con ng sch s.

– i vào trong làng ta thy trng Trung hc c s Tô Nh và trng Tiu hc Nguyn Mnh Trinh tht rng rãi, khang trang. Nhng dãy nhà cao tng hng nm m rng ca ón bit bao con em trong làng ti lp.

– Mi thôn quê em u có nhà vn hóa ca thôn mình, ó có sách báo cho mi ngi c, có bn tin ca thôn v các hot ng trong thôn, trong xã.

Quê em còn có khu ch rt rng. Ch hp phiên chính vào các ngày mùng 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lch. Các ngày còn li ch hp phiên xép. Tuy là phiên xép nhng ch chng thiu th gì.

– Tuy là thôn quê nhng gi ây, quê em không còn rác lung tung. Các gia ình u dn rác vào thùng ri mi bui chiu có các xe rác n thu gom. Cng nh vy, mà gi ây, các con ng trong làng không còn rác sinh hot thi ra nh trc na. Ngi nào vt rác lung tung s b pht theo quy nh ca xã.

– Mt nét i mi na, nu em không k thì tht là thiu sót. Ging nc quê em t bao i này u rt trong. Bây gi, bên cnh nhng ging khi y, quê em cng ã có nc máy v n tn mi nhà. T khi có in, có nc máy cuc sng quê em thay i hn. Làng quê nh khoác lên mình màu áo ti mi.

– Nét ni bt v s i mi ca quê em chính là phong trào hc tp. Nghèo my thì nghèo, gia ình nào cng c gng cho con n hc n ni n chn. Các thôn u có qu khuyn hc. Nh vy, nm nào, c xã cng có ti my chc anh ch u vào các trng i hc, cao ng, trng dy ngh.

– Di ánh trng, bên bát nc chè xanh sóng sánh, các c ông, c bà,… thng nói chuyn vi nhau v vic hc hành ca con cháu. Vic hc ã thm vào máu tht cua ngi dân quê em.

– Nm va qua, quê em tht vinh d khi có hai chú cùng c phong quân hàm cp tng. ó là chú Long con thy giáo Huyn và chú Hùng con Bác Nhiên (bác Nhiên cng là i tá trong quân i).

– Thc s và Tin s quê em rt nhiu. Nhng ngi có vn bng nh vy u c ghi vào s vàng ca làng xã.

3. Phn Kt bài

– Quê em có th không giàu nh các vùng quê khác nhng em rt t hào v quê hng hiu hc ca mình.

– Em rt vui trc s i mi ca quê hng.

– Em s chm chi hc tp mai này xng áng c ghi tên trong bng vàng ca xã.

Em mong mai này ln lên, em s góp mt phn bé nh vào vic xây dng quê hng ngày càng giàu p.

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn bài tp làm vn K v nhng i mi ca quê hng em:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Nêu bt nhng nét i mi ca quê em trong nhng nm gn dây.

– Trong nhng nét i mi ó, em n tng nht vi nét i mi nào?

– Tình cm ca em i vi quê hng mình?

Ngun: Vietvanhoctro.com