Dàn ý bài văn mẫu Tả bà nội yêu quý và đáng kính của em

Dn bi vn mu T b ni yu qu v ng knh ca em

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài vn mu T bà ni yêu quý và áng kính ca em, c th gm:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Ngoi hình ca bà ni em có im nào ni bt?

– Nhng vic làm ca bà ni li n tng sâu sc trong em?

– Tình cm ca bà ni em i vi các thành viên trong gia ình?

– Tình cm ca em i vi bà ni ca em?

__________***__________

Chi tit Dàn ý bài vn mu T bà ni yêu quý và áng kính ca em c chúng tôi gii thiu c th nh sau:

A. MU DÀN Ý T V BÀ NI YÊU QUÝ CA EM

1. Phn M bài

– Gia ình em là mt gia ình ln, gm: ông bà ni, ba má, cô út và hai ch em em.

– Có th nói, bà ni em là ngi “ng mi, chu sào” trong vic lo toan vun vén và sp xp mi hot ng trong nhà.

– Em yêu quý và kính trng bà ni em vô cùng.

2. Phn Thân bài

a). Miêu t ngoi hình

– Nm nay, bà ni em nm mi chín tui. Bà ni ã ngh hu c 4 nm ri. Khi cha ngh hu, ni em là giáo viên bc Tiu hc.

– Tuy ln tui nhng trông bà ni em vn rt tr. Ai cng nói ni em ch khong 50 tui là cùng. Ni em có khuôn mt trái xoan, có sng mi dc da, ôi mt to, lông mày m hi cong t nhiên.

– Ni em n mc gin d nhng rt nm n. Ni em toàn chn nhng màu hi ti nh tím than, xanh ng m, tím m. Có l da ni trng nên mc nhng màu ó, bà ni càng tr, càng p hn.

– Khi còn di dy hc, ni em thng i giy màu en hoc nâu. Khi nhà, bà ni em i ôi dép nha màu en.

b). Miêu t hot dng

– T ngày ngh hu, sut ngày bà ni em chng chu ngh ngi mà lúc nào cùng luôn tay.

– Bui sáng, nu m em i làm ca thì bà ni là ngi lo mi công vic ca mt ngi ni tr nh quét dn, nu nng, git gi…

– i hc v, hôm nào em cng có cm ngon, canh ngt.

– Khi làm ht mi vic trong gia ình, Ni li ngh ra nhiu món n mi. Ni ghi ghi, chép chép cách nu ngày ch nht lin ó th nào c nhà cng có mt ba n vi nhng món n rt ngon bà ni ã t sáng ch ra.

– Thng bà ni vt v, em luôn tranh th thi gian giúp ni nhng vic lt vt trong nhà nh quét dn nhà ca, ánh m chén,…

Bà ni em sng rt ngha tình và tt bng. Bà con li xóm luôn ly bà ni em ra làm tm gng dy bo con cháu.

– Vi em, bà ni còn là ni em gi gm nim vui, ni bun. Có nhng chuyn em không th tâm s c vi m nhng li có th nói vi bà. Nhng lúc y, bà ni em qu thc là im ta tinh thn vng chc cho em.

3. Phn Kt bài

– Em rt yêu quý và kính trng bà ni ca mình.

– Em s rt hiu tho vi bà ni bà vui, bà sng lâu trm tui.

__________***__________

B. BÀI TP LÀM VN THAM KHO T V BÀ NI YÊU QUÝ CA EM

Gia ình em là mt gia ình ln, gm: ông bà ni, ba má, cô út và hai ch em em. Em nh nht nhà nên trong nhà, ai cng quan tâm và chm lo cho em nhiu lm. Có th nói, bà ni em là ngi “ng mi, chu sào” trong vic lo toan vun vén và sp xp mi hot ng trong nhà và cng là ngi gn gi và quan tâm n em nhiu nht. Em yêu quý và kính trng ni em vô cùng.

Nm nay, bà ni em nm mi chín tui. Bà ni ã ngh hu c bn nm ri. Khi cha ngh hu, ni em là giáo viên bc Tiu hc gn nhà. Khi cha ngh hu, ni em rt tr và rt p. Nm y, ni nm lm tui mà cha ai n nhà nói úng tui ni. Bà ni ng bên cnh m em, trông nh hai ch em. Chng ai ngh ó li là m chng vi nàng dâu. Nm nay, bà ni 59 tui. Tuy ln tui nhng trông bà ni em vn rt tr. Ai cng nói ni em ch khong 50 tui là cùng. Ni em có khuôn mt trái xoan, có sông mi dc da, ôi mt to, lông mày m hi cong t nhiên, không ta tót nên rt p. Bà ni em n mc gin d nhng rt nn nã. Ni em toàn chn nhng màu hi ti nh tím than, xanh dng m, tím m. Có l da ni trng nên mc nhng màu ó, bà ni càng tr, càng p hn. Khi còn i dy hc, ni em thng i giy màu en hoc nâu. Khi nhà, bà ni em i ôi dép lê màu en hoc trng.

T ngày ngh hu, sut ngày bà ni em chng chu ngh ngi mà lúc nào cng luôn tay. Có th nói, ni em là ngi ca công vic. Bui sáng, nu m em i làm ca thì bà ni là ngi lo mi công vic ca mt ngi ni tr nh quét dn, nu nng, git gi…. Vì th, i hc v, hôm nào em cùng có sn cm ngon, canh ngt. Khi làm ht mi vic trong gia ình, bà ni li ngh ra nhiu món n mi. Ni ghi ghi, chép chép cách nu ngày ch nht lin ó th nào c nhà cng có mt ba n vi nhng món n rt ngon bà ni ã t sáng ch ra. Thng bà ni vt v, em luôn tranh th thi gian giúp ni nhng vic lt vt trong nhà nh quét dn nhà ca, ánh m chén,…

Bà ni em sng rt ngha tình và tt bng. Bà con li xóm ai cng n trng bà và luôn ly bà ni em ra làm tm gng dy bo con cháu.

Vi em, bà ni còn là ni em gi gm nim vui, ni bn. Có nhng chuyn em không th tâm s c vi m nhng li có th nói vi bà. Nhng lúc y, bà ni em qu thc là im ta tinh thn vng chc cho em.

Ni em úng là ngi ph n có v p truyn thng. Ni p v ngoi hình, p v tâm hn và cng rt p trong nhng vic làm. Em vô cùng yêu quý, kính trng và bit n bà ni ca em. Em s luôn chm hc, chm làm, hiu tho vi bà ni bà vui, bà sng lâu trm tui cùng con cháu.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com