Dàn ý bài văn mẫu Tả cho ban thân nghe về mẹ yêu quý của em

Dn bi vn mu T cho ban thn nghe v m yu qu ca em

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp Dàn ý T cho ban thân nghe v m yêu quý ca em, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– M em bao nhiêu tui?

– M em làm ngh gì?

– Ngoi hình ca m em nh th nào?

– Hot ng ca m em ra sao?

– Tình cm và s quan tâm ca m n các thành viên khác trong gia ình nh th nào? M em ã quan tâm n em nh th nào?

– Em ã làm gì n cho m?

__________***__________

Mi các bn tham kho chi tit ni dung Bài vn mu và Dàn ý T cho ban thân nghe v m yêu quý ca em sau ây:

A. MU DÀN Ý BÀI VN T V M YÊU QUÝ CA EM

1. Phn M bài

“Lòng m bao la nh bin Thái Bnh dt dào..". Câu hát y tht úng vi tình cm ca m mình dành cho các thành viên trong gia ình mình y.

M mình luôn “u tiên” cho mình vì mình là con gái yêu ca m. Nu gn m mình, mình tin bn s rt ngng m m ca mình.

2. Phn Thân bài

a). T ngoi hình

– Nm nay, m mình 42 tui.

– M mình là giáo viên dy mu giáo ti trng mu giáo ca xã.

– M mình cao mt mét sáu mi. Dáng m thon th nh ngi mu. Ai cùng khen m có vóc dáng p.

– Khuôn mt cùa m mình hi tròn. Da m trng. Ni nói mình có khuôn mt và nc da ging m. Mt m mình to va phi nhng hi dài. Hàng lông mày ca m mc loà xoà ã to cho m v p mc mc, gin d.

– Tóc m mình rt dài. M mình thng gi u bng nc lá s, lá bi, lá chanh. Khi m mình chi tóc, mình rt thích ng ngm mái tóc va dài, va en va bóng mt va thoang thong mùi lá thm ca m.

– Mình ch thy m mc áo dài vào các ngày l trong nm. Còn vào nhng ngày thng, khi i dy, m mình mc b qun áo ng phc dành cho giáo viên mu giáo. Có l tin cho làm vic, m mình thng i ôi dép thp ch ba phân là cùng.

b). T hot ng

– Ngoài gi n trng, m lúc nào cng luôn tay làm công vic gia ình: nu n, git gi, quét dn. M mình tht nhanh nhn, hot bát. Không bit m trng v khi nào mà hôm nào i hc v, m ã nu cm xong. Ch mi ngi trong nhà v ông là m dn cm. Có hôm i hc v sm, mình giúp m nht rau, ra rau, quét nhà, dn cm,… thy mình chm ngoan, m mình vui lm.

– Khi nào ni mình ri, ni cho m c tí chút. Ni thng m nên lúc nào cng nói “vic nhà là vic không tên”. Qu thc, m mình là ngi vt v nht nhà.

– M du hin, nói nng nh nh. Vì vy, bà ni mình thng m mình nh thng con gái ca ni.

– Bà con li xóm thng khen m mình “p ngi, p nt” và mình cng thy úng nh th tht.

3. Phn Kt bài

– M mình luôn là tm gng sáng vt khó cho mình noi theo.

– Mình luôn yêu thng và kính trng m.

– Mình bit n m nhiu. Minh s hiu tho vi m.

__________***__________

B. BÀI VN MU T V M YÊU QUÝ CA EM

Bn bit không, mình thy các nhà th, nhà vn, các nhc s luôn vit v tài ngi m. Các tác phm vit v m thng rt hay và làm rung ng bao trái tim ngi nghe, ngi c. “Lòng m bao la nh bin Thái Bình dt dào…” là mt trong nhng câu hát rt hay v tình m mà mình yêu thích. Câu hát y tht úng vi tình cm ca m mình dành cho các thành viên trong gia ình và cho mình y. Trong gia ình, m mình luôn “u tiên” cho mình vì mình là con gái yêu ca m.

Nm nay, m mình 42 tui. M mình là giáo viên dy mu giáo ti trng mu giáo ca xã. Cng may, trng ch cách nhà khong na cây s nên vic i dy ca m mình cng vt v.

M mình cao hn mt mét sáu mi. Dáng m thon th nh ngi mu. Ai cng khen m có vóc dáng p. Khuôn mt ca m mình hi tròn. Da m trng. Ni nói mình có khuôn mt và nc da ging m. Mt m mình to va phi nhng hi dài. Hàng lông mày ca m mc loà xoà ã to cho m v p mc mc, gin d d gn. Tóc m mình rt dài. M mình thng gi u bng nc lá s. Khi m mình chi tóc, mình rt thích ng ngm mái tóc va dài, va en va bóng mt va thoang thong mùi lá s ca m. Khi i làm, m búi tóc gn gàng sau gáy. Mình rt thích m mình xõa tóc nhng m nói chm các cháu nh phi gn gàng không nh tóc ri vào thc n là mt v sinh. Mình ch thy m mc áo dài vào các ngày l trong nm. Còn vào nhng ngày thng, khi i dy, m mình mc b qun áo ng phc dành cho giáo viên mu giáo. Có l tin cho làm vic, m mình thng i ôi dép thp ch ba phân là cùng.

Ngoài gi n trng, m mình lúc nào cng luôn tay làm công vic gia ình: nu n, git gi, quét dn. M mình tht nhanh nhn, hot bát. Không bit m trng v nhà khi nào mà hôm nào i hc v, m ã nu cm xong. Ch mi ngi trong nhà v ông là m dn cm. Có hôm i hc v sm, mình giúp m nht rau, ra rau, quét nhà, dn cm,… Thy mình chm ngoan, m mình vui lm.

Hôm nào ni mình khe, ni cho m c tí chút. Còn không, tt c công vic gia ình u dn lên ôi vai ca m. Ni thng m mình lm nên lúc nào cng nói “vic nhà là vic không tên”. Qu thc, m mình là ngi vt v nht nhà. Tính tình m du hin. M nói nng nh nh. Vì vy, bà ni mình thng m mình nh thng con gái ca ni. Bà con li xóm thng khen m mình “p ngi, p nt” và mình cng thy úng nh th tht.

M mình luôn là tm gng sáng cho mình noi theo. Mình luôn yêu thng và kính trng m. Mình bit n m nhiu lm. Minh s luôn yêu thng và bit n m mình rt nhiu.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com