Dàn ý bài văn mẫu Tả người chú đáng kính của em cho bạn cùng lớp nghe

Dn bi vn mu T ngi ch ng knh ca em cho bn cng lp nghe

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp Dàn ý T ngi chú áng kính ca em cho bn cùng lp nghe, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Chú em bao nhiêu tui?

– Chú em còn i hc hay ã i làm? Nu ã i làm thì làm âu?

– Ngoi hình ca chú em nh th nào?

– Hot ng ca chú em ra sao?

– Chú ã quan tâm n em nh th nào?

– Tình cm ca em i vi chú?

__________***__________

Mi các em tham kho phn ni dung Dàn ý và Bài vn mu T ngi chú áng kính ca em cho bn cùng lp nghe di ây:

A. MU DÀN Ý BÀI VN T NGI CHÚ ÁNG KÍNH CA EM

1. Phn M bài

– Gia ình ni mình có hai ngi con: ba mình và chú út. Khi chú út mình lên 10 tui thì ông bà ni mình bnh nng ri ln lt qua i.

– Chú vi ba minh. Ba mình lo nuôi chú n hc chu áo.

– Hc ht lp 12, chú mình i ngha v quân s. Chú óng quân biên gii phía bc, ngay gn ct c Lng Cú.

– Chú mi v phép, c nhà mình u rt vui.

2. Phn Thân bài

a). T ngoi hình

– Chú mình tên là Dng. Nm nay, chú Dng 21 tui. Ba minh nói hoàn thành ngha v quân s, chú s li n v phc v trong quân i lâu dài.

– Chú mình cao mt mét by mi. Ngi chú rn chc, khe mnh. Ln này chú v phép, da chú en hn hi còn i hc. ôi mt chú to, sáng, lông mày m. Chú có hai cái tai tht to. Ai cng bo chú có ôi “tai Pht”. Sau này, nht nh chú s làm nên s nghip.

– Khi i thm bà con li xóm, chú mc b quân phc và i ôi giày ca n v phát.

Khi nhà chú i ôi dép nha trng, áo ba l.

– Khi cha i b i, chú út là ngi “bn thân” nht ca mình.

b). T hot ng

– Chú mình chm ch, siêng nng hc tp. Nhng nm trng Trung hc ph thông, chú luôn t danh hiu hc sinh gii. Bà con li xóm luôn ly chú út mình ra làm gng cho con cháu noi theo.

– Tuy bn hc nhng chú luôn quan tâm n vic hc tp ca mình. Nh có chú ging cho mình nhng bài toán khó nên mình luôn nm trong i thi hc sinh gii ca nhà trng.

V phép, chú i mt vòng quanh thôn chào hi bà con. Ti hôm chú v, m mình nu mt ni ln nc trà xanh, mua ít ko bánh. M bit th nào nhà cng ông ngi n chi.

– Nghi phép ít ngày nhng chú Dng lúc nào cng luôn tay. Khi thì chú giúp ba m mình sa li cái gh, lp li mái bp. Khi thì chú em sách v ca mình ra xem. Chú còn làm cho mình mt góc hc tp rt p.

3. Phn Kt bài

– Chú út mình va p va kho mnh hn khi cha i b i.

– Mình rât yêu quý và cm phc chú.

– Mình s c gng rèn luyn ln lên tip bc chú mt cách vng vàng.

__________***__________

B. BÀI VN MU T NGI CHÚ ÁNG KÍNH CA EM

"Anh em nh chân vi tay

Rách lành ùm hc d hay n”.

Mình thy tình cm, s yêu thng, ùm bc ca ba và chú mình tht úng nh câu ca dao ã nói. Ni mình có hai ngi con: ba mình và chú út. Khi chú út lên 10 tui thì ông bà ni mình bnh nng ri ln lt qua i. Mt tay ba mình làm lng vt v nuôi chú út n hc n ni n chn. n áp công n nuôi dng ca ba mình, chú út luôn phn u hc gii và chm ngoan.

Chú út mình tên là Dng. Nm nay, chú Dng 21 tui. Hc ht lp 12, chú mình xung phong nhp ng. Chú óng quân biên gii phía bc, ngay gn ct c Lng Cú.

Chú mình cao mt mét by mi. Ngi chú rn chc, khe mnh. Ln này chú v phép, da chú en hn hi còn i hc. ôi mt chú to, sáng, lông mày m. Chú có hai cái tai tht to. Ai cng bo chú có ôi “tai Pht”. Sau này, nht nh chú s làm nên s nghip. Mình bt ng khi thy chú v phép trong b quân phc màu xanh. B quân phc màu xanh cùa ngi lính nh tôn lên v p khe mnh sn chc ca chú mình. Khi i thm bà con li xóm, chú mc b quân phc và i ôi giày ca n v phát. Khi nhà chú i ôi dép nha trng, áo ba l.

Khi cha nhp ng, chú Dng mình luôn chm ch, siêng nng hc tp. Nhng nm trng Trung hc ph thông, chú luôn t danh hiu hc sinh gii. Bà con cô bác luôn ly chú út mình ra ê làm gng cho con cháu noi theo. Nm chú hc lp 12, tuy rt bn cho vic hc và thi c nhng chú luôn quan tâm n vic hc tp ca mình. Nh có chú ging cho mình nhng bài toán khó nên mình luôn nm trong i thi hc sinh gii toán ca nhà trng.

V phép, chú i mt vòng quanh thôn chào hi bà con. Ti hôm chú v, má mình nu mt ni ln nc trà xanh, mua ít ko bánh. Má mình bit th nào nhà cng ông ngi n chi thm chú Dng.

Ngh phép ít ngày nhng chú Dng lúc nào cng luôn tay. Khi thì chú giúp ba má mình sa li cái gh, lp li mái bp. Khi thì chú em sách v ca mình ra xem. Chú còn làm cho mình mt góc hc tp rt p.

Chú út mình va p va khe mnh hn khi cha i b i. Mình rt yêu quý và cm phc chú. Mình s c gng hc tht tt, rèn luyn sc khe tht tt sau này ln lên có th tip bc chú mt cách vng vàng.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com