Dàn ý bài văn mẫu Tả về ba của em cho bạn thân nghe

Dn bi vn mu T v ba ca em cho bn thn nghe

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp Dàn ý T v ba ca em cho bn thân nghe, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Ba em bao nhiêu tui?

– Ba ca em làm ngh gì?

– Ngoi hình ca ba em nh th nào?

– Hot ng ca ba em ra sao?

– Ba em quan tâm n các thành viên trong gia ình nh th nào?

– Tình cm ca em i vi ba mình?

__________***__________

Mi các em cùng tham kho chi tit phn Bài vn mu và Dàn ý T v ba ca em cho bn thân nghe di ây:

A. MU DÀN Ý BÀI VN T V BA CA EM

1. Phn M bài

– Ba mình là b i. Hin nay, ba mình ang óng quân ti o Sinh Tn ti qun o Trng Sa.

– Tuy thi gian ba mình nhà rt ít nhng ba li là ngi tác ng rt ln n vic hc tp, rèn luyn ca mình.

– Hôm nay, mình t ba mình cho bn nghe nhé.

2. Phn Thân bài

a). T ngoi hình

– Nm nay ba mình 43 tui.

– Ba mình cao, to. Nc da ca ba mình ngm en vì ngày êm v mn mòi ca nc bin, gió bin thm vào da tht.

– Mt ba mình to en, lông mày m. Ba thng nhìn xa. Má mình nói ba quen nhìn ra bin rng mênh mông nên ba có cái nhìn nh th.

– Mi ca ba mình thng, rt p.

– Tóc ba mình cng nh r tre, luôn c ct gn gàng.

– Ba mình thng bn b qun áo hi quân màu trng có nhng sc xanh c. Nhng ngày v phép, i âu, ba mình mi mc nh vy. Còn khi nhà, ba mình mc b qun áo cc gn gàng.

b). T hot ng

– Qua li k ca ba, mình bit nhng ngày o xa, ba mình cùng ng i luôn chc tay súng canh gi vùng tri, vùng bin ca T quc. Nhng lúc thay ca, ba mình thng ra b á tìm nht cho mình nhng v c bin to. Nh vy, mi ln ba mình v phép, mình có bao nhiêu là quà cua bin khi. Món quà ó, không phi bn nào mun cùng có c.

– Nhng ngày phép ít i, ba mình ã giành thi gian cho gia ình, cho mình.

Ba mình k cho mình nghe v cuc sng ca ba, ca nhng ng i ca ba trên o. Ba dn dò mình phi chm hc, nghe li dy bo ca ông bà, ca m. Ba mình còn nh hng cho mình hc gii khi ln lên có th thi vào trng i hc Quân s hoc i hc Quân y. Nh vy, mình có th ni bc ba, ni bc ông ni mt cách vng vàng.

3. Phn Kt bài

– Mình rt yêu và kính trng ba mình.

– Mình s luôn khc ghi li dy ca ba. Mình mong chóng ln c ra o Trng Sa thm ba mt ln.

– Nht nh khi ln, mình s nhp ng và k bc ba mình, ông mình mt cách vng vàng.

__________***__________

B. BÀI TP LÀM VN MU T V BA CA EM

Bn bit không, ai trong lp mình cng u t hào v ba ca mình y. Có bn ba làm bác s. Có bn ba làm lái xe. Có bn ba làm công nhân,… Còn mình rt t hào v ba ca mình vì ba mình là b i. Hin nay, ba mình ang óng quân ti o Sinh Tn ti qun o Trng Sa. Tuy thi gian ba mình nhà rt ít nhng ba li là ngi tác ng rt ln n vic hc tp, rèn luyn ca mình y.

Nm nay ba mình 43 tui. Dáng ba mình cao, to. Nc da ca ba mình ngm en vì ngày em v mn mòi ca nc bin, gió bin thm vào da tht. Mt ba mình to en, lông mày m, mc lòa xòa nên trông mt nh sâu hn, en hn thì phi. Ba mình thng nhìn xa. Má mình nói ba mình quen nhìn ra bin rng mênh mông nên ba có cái nhìn nh th. Mi ca ba mình thng, rt p. Tóc ba mình cng nh r tre, luôn c ct gn gàng. M mình nói, trc ây tóc ba mình không cng nh th. T ngày ba mình ra công tác ngoài o, gió bin, nc bin làm tóc ba mình khô và cng nh vy. Nghe m nói, mình thy thng ba mình và nhng ng i ca ba mình quá.

Ba mình thng bn b qun áo hi quân màu trng có nhng sc xanh c rt p. Nhng ngày v phép, i âu, ba mình mi mc nh vy. Còn khi nhà, ba mình mc b qun áo cc gn gàng.

Qua li k ca ba, mình bit nhng ngày o xa, ba mình cùng ng i luôn chc tay súng canh gi vùng tri, vùng bin ca T quc. Có nhng ng i ca ba mình ã nm xung mãi mãi trên bin o quê hng. Nhng lúc thay ca ba mình thng ra b á tìm nht cho mình nhng v c bin to. Nh vy, mi ln ba mình v phép, mình có bao nhiêu là quà ca bin khi. Món quà ó, không phi bn nào mun cng có c. Khi nào bn sang nhà mình chi, mình s cho bn xem nhng món quà bin khi quý giá mà ba mình em v làm quà cho mình nhé.

Nhng ngày phép ít i. Ba mình ã giành thi gian cho gia ình, cho mình.

Ba mình k cho mình nghe v cuc sng ca ba, ca nhng ng i ca ba trên o. Ba dn dò mình phi chm hc, nghe li dy bo ca ông bà, ca m. Ba mình còn nh hng cho mình hc gii khi ln ln có th thi vào trng i hc Quân s hoc i hc Quân y. Nh vy, mình có th ni bc ba, ni bc ông ni mt cách vng vàng.

Mình rt yêu và kính trng ba mình. Mình s luôn khc ghi li dy ca ba. Mình mong c ra o Trng Sa thm ba và nhng ng i ca ba.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com