Dàn ý bài văn mẫu Tả về ông ngoại của em

Dn bi vn mu T v ng ngoi ca em

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài vn mu T v ông ngoi ca em, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Ngoi hình ca ông ngoi em: dáng v, mt mi, u tóc, cách n mc,…?

– Hot ng ca ông ngoi em?

– Tình cm và s quan tâm ca ông ngoi i vi các thành viên khác trong gia ình và vi riêng em?

__________***__________

Mi các em cùng tham kho chi tit phn Dàn ý bài vn mu T v ông ngoi ca em di ây:

A. MU DÀN Ý T V ÔNG NGOI CA EM

1. Phn M bài

– C quan ca ba má mình gn nhà ngoi, gn trng hc, gn bnh vin. Vì vy, c nhà mình v sng bên ngoi.

– Ba má mình thng xuyên i công tác nên ông bà ngoi là ngi gn gi và trc tip chm sóc n mình.

– Ông bà ngoi rt thng mình vì cu ã ln ch có mình là nh nhât nhà.

– Nu bà ngoi là ngi chm cho mình tng ba n, gic ng thì ông ngoi mình li là ngi chm lo cho vic hc tp ca mình.

– Mình s t ông ngoi mình cho bn nghe nhé.

2. Phn Thân bài

a). T ngoi hình

– Nm nay ngoi mình 165 tui. Ngoi là công nhân, làm vic khu ch xut qun Tân Bình, Thành ph H Chí Minh.

– Ngoi mình ngh hu ã c 5 nm.

– Ngoi có khuôn mt hi vuông. Da ngoi ngm ngm. Mt ngoi to, lông mày rm và hi xch lên.

– Dáng ngoi m, chc nch. ã 165 tui nhng tóc ngoi còn cha hc.

– Tay chân ngoi rn chc, các bp tht ni lên. Có l là công nhân nên phái làm vic tay chân liên tc nên ngoi mình mi khe mnh nh vy.

– Ngoi hin lành, ít nói.

Khi cha ngh hu, hng ngày ngoi i làm theo ca. Ngoi mc b qun áo lao ng màu xanh công nhân. Ngoi i mt cái m bo h lao ng.

– Khi nhà, ngoi mình thng mc cái áo ba l và cái qun soóc n u gi màu xanh.

b). T hot ng

Khi ngh hu, ngoi mình vn gi np sinh hot nh ngày còn i làm. Ngoi mình thng dy rt sm tp th dc, sau ó c báo ri bt tay vào nhng công vic trong ngày.

– Ngoi thng c báo và xem thi s trên ti vi.

ã ngh hu nhng lúc nào ngoi cng luôn tay. Trong nhà có vic gì nng nhc mt chút là ngoi làm ht.

– Ngoi mình rt gii toán. Nh vy, khi gp khó khn trong hc tp, ngoi ã ging bài cho mình. Mình thích hi ngoi hn vì ngoi ging chm, d hiu và chng bao gi mng mình.

– Nhà ngoi mình không có vn nhng ngoi mình ã bin sân thng thành mt mnh vn xanh tt. Ngoi mình mua rt nhiu thùng xp. mua t vào ri ngoi trng các loi rau xanh và các loi rau thm. Nh c chm sóc chu áo nên các thùng rau luôn xanh tt. Gia ình mình c n rau sch do chính tay ngoi mình trng y.

– Ngày Tt Trung thu, ngoi dy cho mình cách làm các loi èn nh èn ông sao, èn cá chép,… Ngoi mình khéo tay lm, bao gi èn ngoi làm cho mình cng p hn èn t làm ca nhng ngi khác.

– T ngày ngh hu, ngoi mình luôn tham gia y nhng hot ng ca hi Ngi cao tui trong khu ph. Các ông bà, cô chú trong khu ph ai cng kính n ngoi mình.

3. Phn Kt bài

– Ngoi mình là mt tm gng sáng cho mình noi theo.

– Ngoi là tr ct ca gia ình. Vi tay ngh vng vàng, ngoi mình ã nuôi c gia ình.

– Mình s hc tp nhng c tính tt p ca ngoi. Mình luôn ghi nh li ngoi dn: “Mi ngi phi có mt cái ngh cho chc. Có ngh trong tay, chng bao gi cht ói c”. Bây gi thì mình mi hiu câu tc ng mà cha ông ta ã dy bo con cháu: “Mt ngh cho chín hn chín mi ngh”.

__________***__________

B. BÀI TP LÀM VN THAM KHO T V ÔNG NGOI CA EM

Ai không bit c tng ba mình là con trai ca ngoi. Không hiu sao là con r mà ba mình li có nét hao hao ging ngoi. C quan ca ba má mình gn nhà ngoi, gn trng hc, gn bnh vin. Vì vy, c nhà mình v sng bên ngoi. Ông ngoi mình rt thng mình vì cu ã ln ch có mình là nh nht nhà.

Nm nay ngoi mình 165 tui. Ngoi là công nhân c khí ã ngh hu. Dáng ngoi m, chc nch. ã 165 tui nhng tóc ngoi còn cha bc. Da ngoi ngm ngm. Mt ngoi to, lông mày rm và hi xch lên. Tay chân ngoi rn chc., còn rn chc hn c tay ba minh ây. Ngoi hin lành, rt rng rãi, hay giúp mi ngi. Khi cha ngh hu, hng ngày ngoi i làm theo ca. Ngoi mc b qun áo lao ng màu xanh công nhân. Ngoi i mt cái m bo h lao ng. Khi ngh hu, ngoi vn gi np sinh hot nh ngày còn i làm, ngoi mình thng dy rt sm tp th dc. Ngoi mc cái áo ba l, cái qun soóc dài n u gi. Ngoi thng c báo và xem thi s trên ti vi. ã nghi hu nhng lúc nào ngoi cng luôn tay. Trong nhà có vic gì nng nhc mt chút là ngoi làm ht. Ngoi mình rt gii toán. Nh vy, khi gp khó khn trong hc tp, ngoi ã ging bài cho mình. Mình thích hi ngoi hn vì ngoi ging chm, d hiu và chng bao gi mng mình c. Ngày Tt Trung thu, ngoi dy cho mình cách làm các loi èn nh èn ông sao, èn cá chép,… Ngoi mình khéo tay lm, bao gi èn ngoi làm cho minh cng p hn èn t làm ca nhng ngi khác.

T ngày ngh hu, ngoi mình luôn tham gia y nhng hot ng ca hi Ngi cao tui trong khu ph. Các ông bà, cô chú trong khu ph ai cng kính n ngoi mình.

Ngoi mình là mt tm gng sáng cho mình noi theo. Mình s hc tp nhng c tính tt p ca ngoi: cn cù, chm ch, bit yêu thng nhng ngi trong gia ình, bit quan tâm và giúp nhng ngi hàng xóm. Mình luôn ghi nh li ngoi dn: “Mi ngi phái có mt cái ngh cho chc. Có ngh trong tay, chng bao gi cht ói c”. Bây gi thì mình mi hiu câu tc ng mà cha ông ta ã dy bo con cháu: “Mt ngh cho chín còn hn chín mi ngh” y bn .

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com