Dàn ý Cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện con Rồng cháu Tiên

Dn Cm ngh ca em sau khi c truyn con Rng chu Tin

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài tp làm vn v Cm ngh ca em sau khi hc truyn con Rng cháu Tiên, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– c li truyn Con Rng cháu Tiên nhiu ln. (Ng vn 6, tp 1, tr. 5).

– Ni dung chính ca truyn Con Rng cháu Tiên là gì?

– Ngh thut truyn có gì c sc?

– Cm ngh ca em sau khi c truyn này?

__________***__________

Mi các em tham kho phn ni dung mu Dàn ý bài tp làm vn v Cm ngh ca em sau khi hc truyn con Rng cháu Tiên di ây:

MU DÀN Ý BÀI TP LÀM VN V CM NGH CA EM KHI C TRUYN CON RNG CHÁU TIÊN

1. Phn M bài

Kho tàng truyn c Vit Nam có nhiu truyn rt hay nói v ngun gc ca các dân tc anh em trên t nc Vit Nam.

Mt trong nhng truyn li trong em cm ngh sâu sc là truyn truyn thuyt “Con Rng cháu Tiên”.

“Con Rng cháu Tiên” là mt truyn thuyt p, giàu ý ngha. Truyn cho em mt li gii thích, li ca ngi và khng nh v ci ngun ca các dân tc anh em trên t nc Vit Nam.

2. Phn Thân bài

a). Trc ht ni dung ca truyn “Con Rng cháu Tiên” ã cho em mt cm nhn sâu sc v ci ngun dân tc.

* Truyn gii thích v ngun gc các dân tc anh em trên t nc Vit Nam.

Thu xa xa min t Lc Vit có mt v thn nòi rng, tên là Lc Long Quân. Lc Long Quân là con trai ca n thn Lc Long N. Lc Long Quân có sc khe phi thng, có nhiu phép l. Lc Long Quân ã dit H Tinh, Ng Tinh, Mc Tinh.

– vùng núi phng Bc, có nàng Âu C thuc dòng dõi Thn Nông. Nàng xinh p tuyt trn. Nghe tin vùng t Lc Vit phng Nam có nhiu hoa thm c l, nàng bèn du ngon ti thm.

– Lc Long Quân gp Âu C ri nên v nên chng. Thi gian sau nàng Âu C sinh ra mt cái hc trm trng, n ra mt trm ngi con khôi ngô tun tú.

– Sng vi nhau mt thi gian, Lc Long Quân nói vi Âu C: “Ta vn nòi rng min nc thm, nàng là dòng tiên chn non cao. K cn. ngi nc, tính tình, tp quán khác nhau, khó mà n cùng nhau mt ni lâu dài c. Nay ta a nm mi con xung bin, nàng a nm mi con lên núi, chia nhau cai qun các phng. K min núi, ngi min bin, khi có vic gì thì giúp ln nhau, ng ph li hn c…”

Âu C a nm mi ngi con lên núi. Ngi con trng theo Âu C lên núi c tôn làm vua, ly hiu là Hùng Vng, óng ô t Phong Cháu, t tên nc là Vn Lang…

– Nh vy, câu chuyn ã gii thích v ngun gc ca các dân tc trên t nc Vit Nam. Du là dân tc min núi cao hay dân tc vùng bin c… thì tt c u là anh em vì cùng t trong cái hc trm trng ca m Âu C mà ra. Vì vy, ta mi có t ng bào (ng là cùng, bào là bc. ng bào là cùng mt bc). Em ngh trên th gii cng ít có nc nào có c truyn thuyt gii thích v ngun gc ca dân tc hay nh truyn “Con Rng cháu Tiên” ca dân tc Vit Nam.

* Truyn th hin sâu sc nim t tôn, t hào dân tc

– Vua Hùng lên ngôi. Triu ình có tng vn, tng võ. Con trai vua gi là lang, con gái vua gi là m nng. Khi cha cht thì ngôi c truvn cho con trng, mi my i truyn ni ngôi vua u ly hiu là Hùng Vng, không h thay i.

– Chúng ta là ngi dân t Vit, chúng ta tht t hào khi nhc n các vua Hùng, nhc n ngun ci ca mình. Chúng ta là “con Rng cháu Tiên”.

* Truyn khi dy trong tâm hn mi ngi Vit Nam tình yêu thng, oàn kt dân tc

Câu chuyn mang ngha khng nh các dân tc trên t nc Vit Nam u là anh em, u có ngun gc con Rng cháu Tiên. Vì vy, chúng ta phi luôn yêu thng, oàn kt, giúp ln nhau trong cuc sng hng ngày.

– Khi t nc có gic ngoi xâm, chúng ta phi chung sc, chung lòng ánh gic bo v non nc này.

– Khi t nc sch bóng quân thù, chúng ta phái oàn kt cùng chung tay xây dng t nc. Các th h phái ni tip nhau xây dng, bo v T quc. Nhng câu th ca nhà th Nguyn Khoa im nh mt minh chng khng nh các th h ngi Vit luôn truyn li cho nhau nim t hào và trách nhim ôi vi t nc:

"t nc là ni dân mình oàn t

t là ni Chim v

Nc là ni Rng

Lc Long Quân và Âu C

ra ng bào ta trong bc trng

Nhng ai ã khut

Nhng ai bây gi

Yêu nhau là sinh con d cái

Gánh vác phn ngi i trc li

Dn dò con cháu chuyn mi sau

Hng nm n âu làm âu

Cng bit cúi u nh ngày gi T.”

(Trích Mt ng khát vng – Nguyn Khoa im)

b). Em yêu thích truyn bi ngh thut ca truyn rt c áo

– Truyn “Con Rng cháu Tiên” có nhiu chi tit tng tng kì o. Nhng chi tit ó có sc hp dn ngi c, ngi nghe.

+ Các nhân vt trong truyn có nhiu phép l: Lc Long Quân có th dit tr Ng Tinh (con cá sng lâu nm thành yêu quái), H Tinh (con cáo sng lâu nm thành yêu quái), Mc Tinh (cây sông lâu nm thành yêu quái).

+ Hình tng cái bc trm trng là hình tng mang yu t kì o. Vi trí tng tng tuyt vi, cha ông ta ã xây dng hình tng cái bc trm trng. iu ó khng nh nim t hào, suy tôn ngun gc ging nòi và th hin t nguyn oàn kêt, thng nht cng ng ca ngi Vit.

– Truyn c k theo trình t thi gian làm cho ngi nghe d nh d thuc. Vì vy, truyn “Con Rng cháu Tiên” là câu chuyn nm lòng trong tt c ngi dân t Vit.

3. Phn Kt hài

c truyn “Con Rng cháu Tiên”, em thêm t hào v ci ngun dân tc.

Em hiu rng ngha ng bào là cao c và thiêng liêng.

– Ni bc cha anh, chúng ta cn oàn kt mt lòng, em trí tu, tài nng ra góp phn dng xây t nc. Có nh vy, t nc ta mi ngày càng giàu p, mi sánh vai c vi các cng quc nm châu.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com