Dàn ý Cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện Thánh Gióng

Dn Cm ngh ca em sau khi c truyn Thnh Ging

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài tp làm vn nêu Cm ngh ca em sau khi c truyn Thánh Gióng, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– c li truyn Thánh Gióng nhiu ln (Ng vn 6, tp 1, trang 19).

– Ni dung chính ca truyn Thánh Gióng là gì?

– Ngh thut truyn có gì c sc?

– Cm ngh ca em sau khi c truyn này?

__________***__________

Mi các em tham kho phn ni dung mu Dàn ý bài tp làm vn nêu Cm ngh ca em sau khi c truyn Thánh Gióng di ây:

MU DÀN Ý BÀI TP LÀM VN NÊU CM NGH CA EM V TRUYN THÁNH GIÓNG

1. Phn M bài

– Nhà th T Hu ã có nhng dòng th tuyt vi khi vit v nhân vt Thánh Gióng:

“Ôi sc tr! Xa trai Phù ng

Vn vai, ln bng dy nghìn cân

Ci lng nga st bay phun la

Nh bi tre làng, ui gic Ân.”

– Thánh Gióng là nhân vt chính ca truyn thuyt cùng tên. ây là mt truyn thuyt hay nht v ch chng gic ngoi xâm ca cha ông ta xa kia. Truyn th hin tinh thn yêu nc thit tha, sc mnh phi thng ca con ngi t Vit trong bui bình minh ca lch s.

Sc mnh phi thng y c th hin qua hình tng nhân vt Thánh Gióng vi tm vóc cao c, kì v.

– Em yêu thích truyn không phi ch bi ni dung sâu sc mà còn bi ngh thut xây dng hình tng nhân vt trong truyn tht c áo.

2. Phn Thân bài

a). Cm nhn tác phm v mt ni dung

– Em yêu thích truyn Thánh Gióng trc ht vì truyn th hin c tinh thn yêu nc cm thù gic ca cha ông ta trong bui bình minh ca lch s chng gic ngoi xâm.

– t nc Vn Lang b gic Ân xâm chim. Chúng ã gieo rc bao au thng xung cuc sng ca dân lành.

– Nhà vua cho s gi i rao khp thiên h tìm ngi tài gii cu nc. Mt nhân tài ã kp xut hin ánh ui gic Ân. ó là Thánh Gióng.

– M Gióng mang thai ti 12 tháng mi sinh ra Gióng. Mt mi Gióng khôi ngô. Nhng ã ba tui ri mà cu bé vn không bit nói ci. Vy mà ting nói u tiên cu ct lên trong i li chính là ting nói òi ánh gic cu nc. Phi chng ba nm im lng ca Gióng là ba nm dn nén chun b cho sc mnh ca lòng yêu nc bùng lên mnh m. “M ra mi s gi vào ây”. “Ông v tâu vi vua sm cho ta mt con nga st, mt cái roi st và mt tm áo giáp st, ta s phá tan l gic này”. Ting nói òi ánh gic cu nc ca Thánh Gióng là ting lòng ca toàn dân tc. Nó có sc âm vang khp núi sông và vng n muôn i.

* Truyn Thánh Gióng còn cho em thy c sc mnh ca s oàn kt

– Sau khi gp s gi, Gióng ln nhanh nh thi, cm n my cng không no, áo va may xong ã cht. Hai v chng không nuôi con. Bà con, làng xóm vui lòng gom góp nuôi Gióng. Vì ai cng mong Gióng git gic cu nc. Gióng ln lên, mnh m không ch bng vt cht ca cha m mà bng c s óng góp ca dân làng. iu ó khng nh rng, nhân dân ta bit oàn kt mt lòng to nên sc mnh chng gic ngoi xâm khi t nc lâm nguy.

* Truyn Thánh Gióng làm rung ng tâm hn em bi s thông minh, mu trí và dng cm ca chàng trai làng Gióng.

– Hình nh Gióng “vùng dy, vn vai mt cái bng bin thành mt tráng s mình cao hn trng, oai phong lm lit” là hình nh rt p. Hình nh y in m trong tâm trí em t thu em còn th bé cho n bây gi.

– Mt hình nh na cng làm em không bao gi quên chính là hình nh Thánh Gióng ánh gic. ‘‘Tráng s bc lên v vào mông nga. Nga hí my tiêng vang di. Tráng s mc áo giáp, cm roi, nhy lên mình nga. Nga phun la, tráng s thúc nga phi thng n ni có gic, ón du chúng ánh git ht lp này n lp khác, gic cht nh r. So sánh lc lng gia hai bên, ta mi thy c sc mnh và lòng dng cm ca Thánh Gióng. Mt bên ch là chàng trai vi con nga st, b giáp st, cái roi st. Còn bên là l gic Ân hung bo. Th nhng, gic xâm lng ã cht nh r trc sc mnh và lòng dng cm ca chàng trai.

– Khi roi st gy, Thánh Gióng ã rt thông minh và mu trí nh ngay bi tre bên ng qut vào quân gic. Vi v khí thô s trong tay, Thánh Gióng ã làm cho gic tan v. Chúng dm p lên nhau chy trn. Tht nhc nhã cho nhng k i xâm lc. S thông minh ca Thánh Gióng trong ánh gic phn nào ã th hin c s thông minh ca ông cha ta trong chng gic ngoi xâm bo v t nc.

* Truyn Thánh Gióng ca ngi ngi anh hùng vô t không màng danh li

– Khi gic tan, Thánh Gióng mt mình mt nga lên nh núi Sóc Sn, ci giáp st b li, ri c ngi ln nga t t bay lên tri.

– Bn thân Thánh Gióng không màng danh li nhng nhân dân ngàn i thì không quên công n ca v anh hùng ánh gic cu nc. Nhà vua ã phong cho Thánh Gióng là Phù ng Thiên Vng. Hng nm, vào tháng t, nhân dân m hi tht ln, tht vui th hin tm lòng bit n ca mình i vi v anh hùng cu nc.

b). Cm nhn v mt ngh thut ca truyn Thánh Gióng

– Thánh Gióng là truyn thuyt có nhiu yu t kì o.

+ Ngi m ra ng, thy vt chân rt to, t chân mình lên m th và v th thai.

+ Ngi m mang thai ti 12 tháng.

+ Chú bé Gióng vn vai và bin thành mt tráng s. Cm n my cng không no, áo va may xong ã cht.

+ Nga st phun ra la.

+ Ngi và nga hay lên tri.

Tt c nhng yu t kì o trên to cho câu chuyn vô cùng hp dn. Hình tng Thánh Gióng tr nên kì v, lung linh. Và hình tng tuyt p y nói lên trí tng tng diu kì và khát vng thng gic ngoi xâm ca ông cha ta trong bui bình minh ca lch s.

– Nhng chi tit, hình nh trong tác phm là nhng hình nh vô cùng quen thuc và gn gi vi ngi lao ng. ó là hình nh nhng ht go ca bà con nuôi Gióng, là hình nh bi tre bên ng,…. Tt c nhng hình nh y góp phn làm nên mt Thánh Gióng va phi thng va gn gi.

3. Phn Kt bài

– Hình tng Thánh Gióng vi nhiu màu sc thn kì là biu tng rc r ca ý thc và sc mnh bo v t nc ca ông cha ta.

– Truyn Thánh Gióng th hin quan nim và c m ca nhân dân ta ngay t bui u lch s v ngi anh hùng cu nc chng gic ngoi xâm.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com