Dàn ý Cảm nghĩ của em sau khi học truyện cổ tích Thạch Sanh

Dn Cm ngh ca em sau khi hc truyn c tch Thch Sanh

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài tp làm vn nêu Cm ngh ca em sau khi hc truyn c tích Thch Sanh, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– c nhiu ln truyn Thch Sanh (Ng vn 6, tp mt, trang 61).

– Ni dung truyn Thch Sanh li trong em nhng suy ngh gì?

– Ngh thut Truyn có gì c sc?

– Câu chuyn cho em nhng bài hc gì?

__________***__________

Mi các em tham kho phn ni dung mu dàn ý nêu cm ngh ca em sau khi hc truyn c tích Thch Sanh di ây:

MU DÀN Ý BÀI TP LÀM VN NÊU CM NGH SAU KHI C TRUYN THCH SANH

1. Phn M bài

“Tôi yêu truyn c nc tôi

Va nhân hu li tuyt vi sâu xa”.

(Lâm Th M D)

– Qu úng nh vy, truyn c dân gian nói chung, truyn c tích Thch Sanh nói riêng ã em n cho th gii tui th ca em bao iu kì thú, bao gic m p bi s tuyt vi và sâu xa ca nó.

– Em yêu thích truyn Thch Sanh t thi em còn th bé. Hình nh ngi dng s Thch Sanh ã in m trong tâm trí ca em và lu gi mãi trong em cho n tn bây gi.

– Mi khi c truyn Thch Sanh, em li nh thy hin lên trc mt mình hình nh chàng dng s ang dng cung bn i bàng…

2. Phn Thân bài

a). Cm ngh v ni dung tác phm

* Em yêu thích truyn trc ht bi em cm thng cho hoàn cnh ca Thch Sanh.

– Cha mt khi Thch Sanh cha chào i. M mt khi Thch Sanh va khôn ln. Thch Sanh sng li thi trong túp lu c dng di gc a. C gia tài chí có mt li búa ca cha li. Thch Sanh sng bng ngh n ci.

– Thch Sanh không có ai là ngi thân. Khi có Lý Thông mun kt ngha anh em vi mình, Thch Sanh hin lành, tht thà, chât phác ã cm ng và vui v nhn li. Tht ti nghip cho mt Thch Sanh hin lành và cht phác mà không ni nng ta.

* Em yêu thích truyn Thch Sanh vì câu chuyn lên án nhng k gian xo, mu mô, c ác.

Truyn lên án Lý Thông, mt k tham lam, mu mô và c ác.

– Lý Thông kt ngha vi Thch Sanh không phi anh em yêu thng, ùm bc ln nhau mà chí li dng sc khe ca Thch Sanh mà thôi. Hn ngh “Ngi này khe nh voi. Nó v cùng thì li bit bao nhiêu”.

– n lt Lý Thông i np mình cho chn tinh nhng li la Thch Sanh i thay. Khi Thch Sanh git c chn tinh thì Lý Thông li tìm cách ui Thch Sanh i và cp công ca Thch Sanh. Lý Thông tht là mt k mu mô và áng ghét.

– Khi nhà vua sai Lý Thông i tìm công chúa b mt tích, Lý Thông li tìm cách li dng Thch Sanh. Hn cho dân m hi hát xng mi ngày nghe ngóng tin v Thch Sanh. Khi gp Thch Sanh, Lý Thông nói v vic tìm công chúa. Thch Sanh tht thà k li cho hn nghe. Và hn ã nh Thch Sanh giúp . Lý Thông úng là mt k mu mô xo trá.

– Khi Thch Sanh ã cu c công chúa, Lý Thông lin lp ca hang nhm git cht Thch Sanh cp công. iu ó chng t Lý Thông là mt k vô cùng c ác.

– Qua mt lot nhng li nói, hành ng ca Lý Thông, tác gi dân gian ã vch trn bn cht xu xa, mu mô, xo quyt, c ác ca m con nhà hn. ó cng chính là li t cáo ca nhng ngi dân lao ng i vi nhng k xu xa trong xã hi.

* Em yêu thích truyn Thch Sanh vì truyn ca gi tài nng và lòng v tha ca ngi lao dng.

– Truyn ca ngi tài nng ca Thch Sanh. Tài nng y c em ra tr dit bn yêu quái yêu tinh, nhm bo v cuc sng cho dân c yên bình.

+ Chn tinh là con yêu quái có nhiu phép l, có sc mnh ghê gm. Nó thng n tht ngi. Ngi ngi u khip s. Quan quân ã nhiu ln b vây nh dit tr nhng không th làm gì c. Vy nhng ch mt mình, Thch Sanh ã git c chn tinh “Chn tinh hóa phép, thot bin, thoát hin. Thch Sanh không nao núng, dùng võ thut ánh con quái vt. Ch mt lúc, li búa ca chàng ã xé xác nó làm hai…"

+ i bàng là mt con yêu tinh có nhiu phép l nhng cng cht thm hi bi sc mnh và tài nng ca Thch Sanh: “Nó vùng ngay dy, vung cánh, cha vut lao n. Thch Sanh dùng cung tên vàng bn mù hai mt, vung búa cht t vut sc, b v cái u con quái vt.. ".

+ Tài nng ca Thch Sanh còn th hin qua ting àn. Bng ting àn, chàng ã chinh phc c quân ca mi tám nc ch hu.

– Truyn ca ngi lòng v tha ca Thch Sanh.

+ Lý Thông tìm mi cách hãm hi Thch Sanh. Nhng khi nhà vua cho Thch Sanh toàn quyn x ti hai m con nhà Lý Thông, Thch Sanh ã không git mà tha cho hai m con hn v quê làm n. Tri ã không tha cho k xu xa, c ác. M con Lý Thông b sét ánh cht, b hóa kip thành b hung, sut i chui nhi trong bn thu. Hành ng tha ti cho m con Lý Thông ca Thch Sanh th hin c lng, lòng nhân ái bao dung cao p ca chàng dng s cng là ca nhân dân ta.

+ Hoàng t mi tám nc ch hu ã tng b công chúa t hôn rt tc gin khi nghe công chúa c g cho Thch Sanh, ngi trai nghèo làm ngh n ci thì kéo quân sang ánh. Thch Sanh không dùng mi tên vàng, búa thn giao tranh vi quân mi tám nc mà ch dùng ting àn y lui quân gic. Ting àn phân tích phi trái, úng sai. Ting àn ã làm cho quân mi tám nc phi cúi u xin hàng. Ting àn ca Thch Sanh là ting àn ca chính ngha, ting àn ca hòa bình.

+ Khi quân mi tám nc ch hu xin hàng, Thch Sanh còn sai tht ãi nhng k thua trn mt ba cm. Ch mt niêu cm nh thôi mà quân mi tám nc n không sao ht c. Cm c vi li y. Niêu cm thn chính là niêu cm ca lòng v tha, lòng nhân o ca ông cha ta i vi k thù khi chúng ã u hàng.

b). Cm ngh v ngh thut ca tác phm

– Truyn c kt cu theo trình t thi gian. Vic gì xy ra trc k trc. Vic gì xy ra sau k sau. Cách k theo trình t thi gian giúp ngi nghe d nh d hiu.

– Truyn có nhiu yêu tà kì o hoang ng. ó là con chn tinh, yêu tinh, b cung tên vàng, cây àn, niêu cm thn, các phép bin hóa thn thông…. Yêu tà kì o hoang ng này làm cho câu chuyn thêm phn hp dn và lí thú…

– Nhng hình nh quen thuc ca cuc sng lao ng trong tác phrn góp phn làm cho câu chuyn gn gi, gn bó hn vi ngi lao ng. Có l vì th mà không ch tui th chúng em mà ngi ln cng mãi nh v chàng dng si Thch Sanh git chn tinh, yêu tinh, ánh ui gic ngoi xâm bo v nhân dân, bo v t nc.

3. Phn Kêt bài

– Thch Sanh là truyn c tích v ngi dng s dit chn tinh, dit i bàng, cu ngi b hi, vch mt k vong ân bi ngha, mu mô c ác và chng gic ngoi xâm.

– Truyn th hin c m, nim tin và o c, công lí xã hi, lí tng nhân o, yêu hòa bình ca nhân dân ta.

– Truyn có nhiu chi tit tng tng thn kì c áo và giàu ý ngha.

Em yêu thích truyn c tích Thch Sanh bi v p lung linh v ni dung cng nh v ngh thut có nhiu yu t thn kì c áo ca tác phm.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com