Dàn ý Cảm nghĩ của em về truyện bánh Chưng bánh Giầy

Dn Cm ngh ca em v truyn bnh Chng bnh Giy

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài tp làm vn nêu cm ngh ca em v truyn bánh Chng bánh Giy, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– c li truyn “Bánh chng, bánh giy” nhiu ln. (Ng vn 6, tp 1, tr.9)

– Ni dung chính ca truyn Bánh chng, bánh giy là gì?

– Ngh thut truyn có gì c sc?

– Cm ngh ca em sau khi hc truyn này?

__________***__________

Mi các em tham kho phn ni dung mu Dàn ý bài tp làm vn nêu cm ngh ca em v truyn bánh Chng bánh Giy di ây:

MU DÀN Ý BÀI TP LÀM VN NÊU CM NGH CA EM V TRUYN BÁNH CHNG BÁNH GIY

1. Phn M bài

– Nu truyn “Con Rng cháu Tiên” giúp em hiu c v ci ngun dân tc thì truyn “Bánh chng, bánh giy” va giúp em hiu c ngun gc ca bánh chng, bánh giy va giúp em hiu c thành tu vn minh nông nghip à bui u dng nc ca cha ông ta.

– “Bánh chng, bánh giy” là mt truyn thuyt li trong lòng em n tng sâu sc v con ngi t Vit vi nhng phm cht tt p: cn cù và sáng to trong lao ng.

– Nhng yu t thn kì trong truyn cng giúp em cm nhn ni dung câu chuyn mt cách nh nhàng và lí thú hn.

2. Phn Thân bài

a). Cm nhn tác phm v mt ni dung

* Truyn ã giúp em hin v ngun gc ca bánh chng, bánh giy

– Vua Hng Vng lúc v già mun truyn ngôi nhng trong 20 ngi con trai, vua không bit nên truyn ngôi cho ai. Nhà vua gi các con li và nói rõ yêu cu rng trong ngày l Tiên vng, ai làm va ý nhà vua thì s truyn ngôi cho.

– Các lang ua nhau i tìm ca quý trên rng di bin mong va ý vua cha ngôi báu v mình.

– Lang Liêu là con trai th mi tám ca vua cha. Chàng nghèo nht trong các ngi con. Quanh nm, chàng ch bit có rung ng nên trong nhà chi có khoai lúa.

– Trong gic mng, chàng nghe ting thn dy báo hãy ly go làm bánh mà làm l Tiên Vng. Và chàng ã làm ra bánh chng và bánh giy. Bánh chng hình vuông là tng t. Bánh giy hình tròn là tng Tri. Nh hai th bánh này mà vua Hùng ã chn Lang Liêu là ngi ni ngôi.

– Cng t ó, nc ta có tc làm bánh chng, bánh giy vào ngày Tt.

Truyn “Bánh chng, bánh giy” cho em n tng tt dp v tinh thn lao ng cn cù vù sáng lo ca cha ông ta

– Là con trai ca vua nhng Lang Liêu quanh nm lao ng cn cù. “T khi ln lên, ra riêng ch chm lo vic ng áng, trng lúa, trng khoai.

– Lang Lieu là mt ngi lao ng rt sáng to. Thn ch mách báo Lang Liêu ly lúa go làm bánh t l Tiên Vng. T li dn còn chung chung ó, Lang Liêu ã t mình ngh ra cách làm hai loi bánh.

+ “Chàng chn th go np thm lng, trng tinh, em vo tht sch, ly u xanh, tht ln làm nhân, dùng lá dong trong vn gói thành hình vuông, nu mt ngày mt êm tht nh”. Chàng làm c th bánh hình vuông mà vua cha t tên là bánh chng vì ó là tng t.

+ “Cng th go y, chàng lên, giã nhuyn, nn hình tròn". Chàng Lang Liêu ã làm c th bánh hình tròn mà vua cha t tên là bánh giy vì ó là tng Tri.

– Phái là ngi có óc sáng to, Lang Liêu mi ngh ra cách làm hai th bánh ó.

* Câu chuyn hàm cha mt bài hc giáo dc sâu sc

– Bánh giày tng Tri. Bánh chng tng t. “Các th tht m, u xanh, lá dong là tng cm thú, cây c muôn loài. Lá bc ngoài m v trong là ng ý ùm bc nhau”. Li nhn xét v bánh chng thc ra là mt li nhc nh con cháu, nhc nh mi ngi phi oàn kt, ùm bc ln nhau.

– Truyn “Bánh chng, bánh giy” còn có mt ý ngha sâu xa. Câu chuyn cho ta thy tm nhìn xa trông rng ca vua Hùng: “Gic ngoài ã dp yên. Nhng dân có m no, ngai vàng mi vng”. Nh vy, vua Hùng ã ly dân làm gc, coi trng ngh nông, quý ht go, bit n t tiên… trong vic gi nc.

b). Cm nhn v mt ngh thut ca tác phm

– Trong truyn “Bánh chng, bánh giy” có yêu t hoang ng, kì o. ó là nhân vt thn xut hin trong gic mng ca Lang Liêu. Thn bo Lang Liêu: “Trong tri t, không gì quý bng ht go. Ch có go mi nuôi sng con ngi và n không bao gi chán. Các th khác tuy ngon, nhng him, mà ngi không làm ra c. Còn lúa go th mình trng ly, trng nhiu c nhiu. Hãy ly go làm bánh mà l Tiên vng”.

– Vic thn xut hin giúp Lang Liêu th hin mong mun chính áng ca nhân dân ta. Thn ch xut hin giúp Lang Liêu ch không giúp nhng ngi con trai khác ca vua. Lang Liêu là ngi thit thòi nht trong nhng ngi con trai ca vua Hùng. Lang Liêu siêng nng, cn cù và sáng to. Lang Liêu xng áng c thn giúp . Nht nh, ni ngôi cha, Lang Liêu s là mt ông vua nhân c, hiu dân, bit yêu quý ngh nông, mt ngh c bn ca dân tc.

– Trong truyn có rt nhiu hình nh quen thuc i thng: tht m, u xanh, lá dong, go np,… Nhng hình nh này mi ngi dân u bit. Có l vì vy mà khi nói n s tích bánh chng, bánh giy, không ai không bit.

3. Phn Kt bài

– Mi khi c cùng ông ni ngi bên bp la hng vi ni bánh chng sôi ùng c trên bp, em li nh n câu chuyn v bánh chng, bánh giv.

– Ngày nay, ngi ta có th un bánh chng bng ga, bng than, nhng sao em vn thích nht bánh chng c un bng ci. Em thèm c cùng anh ch em nm nhng chic bánh chìa (bánh gói nh bng 1/4 bánh chng) va c vt ra t ni bánh chng ca ông ni.

– Em yêu quý phong tc làm bánh chng, bánh giy ca dân tc. Em mong mun phong tc này ng bao gi b quên lãng trong cái Tt c truyn. Thiu bánh chng bánh giy là thiu hn hng v ngày Tt.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com