Dàn ý Kể lại một chuyến về quê ngoại

Dn K li mt chuyn v qu ngoi

Hng dn

Chi tit phn ni dung hng dn lp dàn bài tp làm vn K li mt chuyn v quê ngoi chi tit nh sau:

1. Phn M bài

– Nhà ngoi em mt vùng quê xinh p thuc vùng t phng Nam.

– Mi ln cùng ba má v thm quê ngoi là mi ln em m chìm trong hng v ngt ngào, m thm ca hng quê.

Trong tt c nhng ln v thm quê y, em nh nht là ln ch gái và em v quê trong kì ngh hè va qua.

2. Phn Thân bài

a). Gii thiu v chuyn i

– ó là ln duy nht ch có hai ch em em v thm quê ngoi. Ch gái em chun b vào lp 10 còn em chun b vào lp 6. Vào nm hc mi s không i c nên dù ba má bn công tác má vn sp xp cho chúng em v vi ngoi ít ngày.

– Ba má a hai ch em ra bn xe, sp xp ch ngi, hành lí âu vào ó, má dn dò hai ch em cn thn ri má quay v.

T bn xe v nhà ngoi cng ch gn cây s. Vì vy, hai ch em quyt nh i b vì c cng chng có gì.

Tra hè, hai ch em chm chm i di hàng cây. Làn gió mát t sông thi lên làm em thy trong ngi khoan khoái d chu. Ging ru con ngt ngào ca ngi m trong ngôi nhà bên sông nh a em lc vào mt bui tra hè trong ca dao.

– Ln này hai ch em v không báo trc nên chc chn ngoi em bt ng và ngc nhiên lm.

– Bc lên thm nhà, nhìn vào trong nhà không thy ai c, trông ngc hai ch em p thình thình. S yên lng làm mãi em mi ct c ting gi:

“Ngoi i! Ngoi…”

– T ngoài ngõ, ngoi em chm chm i vào. Va i, ming ngoi va nhai tru hóm hém. Ngoi em hin lên p nh mt bà tiên trong truyn c tích: mái tóc bc ph, tay chng cây gy trúc vàng óng.

– Hai ch em chy li ôm chm ly ngoi. Ngoi mng yêu c hai ch em vì cái ti v mà không báo trc.

– Ngoi nói hai ch em i ra mt mi tay chân cho mát ri ngoi nu cm cho n.

b). K nim áng nh trên quê ngoi

– Nghe li ngoi, chng ai bo ai, hai ch em chy ra bn sông ra mt mi tay chân. Làn nc mát ca dòng sông quê ngoi nh thm vào da tht em, xua tan s mt mi ca my ting ng h ngi trên xe khách.

Ngc nhìn lên vn cây ca ngoi, em thy cây vú sa ven sông nng tru tng chùm qu. Có l cu út cha kp hái nên nhng trái vú sa ã chín, da bóng mt, tim tím.

– Dã lâu cha c n nhng trái vú sa chín cây nên em rt thèm. Mc cho ch ra mt mi tay chân di bn sông, em vi lên b và leo lên cây vú sa. Em hái nhng trái chín nht, to nht em xung hai ch em cùng n.

– Thy em trèo cây, ch gái em nhc em phi cn thn kéo té xung sông.

– Em nói ch khi lo vì em rt cn thn.

– Thy mt chùm qu va to va chín mng em ngh chùm trái này s ngon nht. Kh ni, chùm vú sa li nm tít u ngn mt cành cây chìa ra b sông. Mt tay em túm ly cành, mt tay em c vi ra hái trái. Khi va hái xong thì bt ng, tay túm cành b trt, em ri tùm xung sông. Em ngp trong nc. Ch em bi nhanh ra kéo em vào.

– Không hiu sao, ã ri xung sông mà lúc ch em kéo vào b, tay em vn cm chc chùm vú sa.

– Thy em không vic gì, lúc ó, ch em mi th phào nh nhõm. Và cng bt ng, ch phá lên ci. Lúc ó, em không hiu vì sao ch li ci. Mãi sau, ch nói em mi hiu. Thì ra, ngay c lúc tính mng b e da em vn không chu buông chùm vú sa ra. Cng t ó, ch dt cho em cái tên “Vú Sa”.

3. Phn Kêt bài

– Hai ch em thng nht vi nhau không cho ngoi, cho ba má em bit chuyn em trèo cây hái vú sa và b té xung sông.

– Vic xy ra khi quê ngoi tr thành k nim bí mt ca hai ch em em. Cho n bây gi, mi khi nhc li chuyn bí mt ó, hai ch em em li rúc rích ci vi nhau.

* iu cn ghi nh khi lp dàn bài tp làm vn K li mt chuyn v quê ngoi:

– c k và xác nh yêu cu ca bài.

– Em v quê ngoi vào thi gian nào?

– Em có k nim gì trong ln v quê ngoi ó?

– Tình cm và suy ngh ca em sau chuyn v thm quê ngoi ra sao?

Ngun: Vietvanhoctro.com