Dàn ý Kể về kỉ niệm thời thơ ấu mà em nhớ nhất

Dn K v k nim thi th u m em nh nht

Hng dn

* Yêu cu cn ghi nh khi lp dàn bài tp làm vn K v k nim thi th u mà em nh nht:

a). c k và hiu c nhng yêu cu ca bài.

b). Thi th u em có nhng k nim gì?

c). Trong nhng k nim ó, em nh nht k nim nào? Vì sao?

d). S vic xy ra nh th nào và kt thúc ra sao?

e). Khi k, có th xng “tôi” hoc xng “em” tùy theo ng cnh và ni dung bài vn.

Mi các em cùng tham kho ni dung mu dàn bài tp làm vn K v k nim thi th u mà em nh nht di ây:

1. Phn M bài

– Tui th ca mi ngi có bao k nim bun vui.

– Vi em cng vy, em có rt nhiu k nim vui, bun.

– Trong nhng k nim ó, em nh nht mt k nim bun xy ra nm em chun b vào lp Mt.

2. Phn Thân hài

a). Gii thiu s vic

– Vào nhng ngày hè, quê hng em rt vui và náo nhit.

– Tui th chúng em vui chi tha thích trong nhng chiu hè. Các anh ln tui tp trung chi bóng á trên bãi c. Mt s anh ch li chi th diu. Các ch chi á cu hoc kéo co. Ting ci ùa vang lên tht vui.

– Em theo các anh ch i bt chun chun, châu chu v cho my con ngan, con vt n. Ri mt s vic bt ng ã xy ra.

b). Din bin s vic

– Em ang c vi tay bt mt con chun chun u trên cành cây bên cnh b ao thì di chân em, t b ao bng nhiên b st l. Em không kp lùi li nên ri tùm xung nc.

– Em không bit bi. Hai tay em chi vi. Mt chút thôi mà em ung ti my ngm nc.

– Em loáng thoáng nghe ting ai ó trên b kêu cu.

– Khi em vùng vy sp chìm xung thì có ai ó nm tóc em kéo lên.

– Th ri em chng còn hay bit gì na.

– Khi tnh dy, em thy mình ang nm trong cn phòng vi bn bc tng sn màu trng. Xung quanh em là bác s và cô y tá. M em ng xa hn mt chút và nc mt ngn dài. Ba em ang ng cnh m em.

– Sut ngày hôm ó, m luôn bên em. Lúc này, em mi cm nhn c tình yêu thng vô b bn ca m dành cho em.

3. Phn Kt bài

Sau khi v nhà, m dn em không nên chi gn b sông, b ao vì chi nhng ni ó s rt nguy him.

– Em s nghe li dy bo ca m. Em tránh xa nhng ni nguy him.

– ã nhiu nm ri mà em vn không quên c k nim bun thi th u ca em.

Ngun: Vietvanhoctro.com