Dàn ý Kể về một chuyến ra thành phố chơi

Dàn ý K v mt chuyn ra thành ph chi

Hng dn

* Nhng iu cn chú ý khi lp dàn bài tp làm vn K v mt chuyn ra thành ph, c th:

– c k và xác nh yêu cu ca bài.

– Em ã c ra thành ph my ln?

– Trong nhng chuyn i ó, em nh nht chuyn i nào?

– Thành ph có nhng gì li n tng sâu sc trong em?

– Em thy thành ph có gì hn và không bng quê em?

– Suv ngh ca em sau chuyn i thm thành ph?

Ni dung hng dn mu lp dàn ý bài tp làm vn K v mt chuyn ra thành ph c th nh sau:

1. Phn M bài

– Em c sinh ra và ln lên ti mt vùng quê thuc ng bng Bc B.

– Em c ra thm thành ph Hà Ni 2 ln: khi em lên ba tui và khi em hc xong lp 5.

– Chuyn thm thành ph nm em lên ba, em chng nh c gì. Ch có chuyn ra Hà Ni khi em hc ht lp 5 là em còn nh rõ.

– ó qu thc là mt chuyên i tuyt vi i vi em.

2. Phn Thân bài

a). Lí do dc ra thm Hà Ni

– Khi em lên lp 5, b m em ha vi em là nu cui nm t danh hiu hc sinh Gii thì b m s thng cho em mt chuyn i du lch ti Hà Ni.

– Em ã nhn giy khen và phn thng v a cho b m. Gi li ha, b em cho em i Hà Ni du lch.

b). Nhng ngày thành ph Hà Ni

– B em lên lch c th cho nhng ngày Hà Ni: thm tt c cnh p th ô và trng tâm là i ving lng Bác. 

– Lâu nay, em ch c bit Hà Ni qua nhng bài tp c, qua li ging bài ca cô. Còn trong chuyn i ó, em c thy v p thc cùa thành ph vào tt c thi gian trong ngày: sáng, tra, chiu, ti.

– Có th nói, vào bt c thi gian nào trong ngày thì Hà Ni u có nét p rt riêng.

– B em thuê khách sn gn h Hoàn Kim nên cng thun tin cho vic i li tham quan.

– Bui sáng sm, ng trên sân thng ngm nhìn thành ph tht không gì thú v hn. H hin lên m m trong hi sng. Hàng liu xung quanh b buông r lá trông nh nhng chic khn voan trng, mng và dài. cu Thê Húc cong cong hình con tôm ni lin b vi ngôi n nm gia nhng cây si già. Xa xa, Tháp Rùa m m hin lên trong sng sm…

– Xung quanh b h, mi ngi ang tp th dc rt ông.

– Trên ng, ã có nhiu ngi và xe qua li. Ting rao ca nhng ngi bán hàng n sáng vng ti tn sân thng.

– Bui sáng thành ph rt khác vi quê em. thành ph, mi ngi c ánh thc bi ting xe, ting ngi rao bán hàng. Còn quê em, ting gà gáy chính là chic ng h báo thc. Ting gà râm ran khp xóm thôn gic mi ngi nhanh nhanh thc dy chun b cho mt ngày lao ng mi.

– Lâu nay quê, em quen nhìn cánh ng lúa, vn cây, ao cá. Nay ra thành ph, em choáng ngp trc nhng dãy nhà cao tng khang trang và p . B cho em i thm các trng i hc. Trng i hc Bách khoa nm trung tâm thành ph. ây là ni ã ào to c rt nhiu nhân tài cho t nc.

– Dc theo con ng t trung tâm thành ph i v phía Cu Giy, em c thm Trng i hc Giao thông, i hc S phm, i hc Ngoi Ng Hà Ni… n trng i hc nào, b em cng gii thiu cho em nhng nét chính ca trng. B em báo, em phi c gng chm chi hc tp ln lên có th tr thành sinh viên ca mt trong các trng i hc th ô.

– n H Tây, em tht s thích thú. Trong lòng thành ph li có h ln và p nh th. Ngi bên h h thng thc nhng cái bánh tôm giòn thm thì không còn gì bng.

– n thm chùa Mt Ct, em thy ngôi chùa nh nh mt bông sen vn lên gia h. Qu thc ông cha ta có nhng ý tng tht c áo và sáng to.

– Không khí thiêng liêng bao trùm khi b con em vào ving lng Bác. oàn ngi xp hàng ài ni nhau. Trong lng, Bác H kính yêu nh ang nm ng trong chic linh cu bng thy tinh trong sut. C cuc i Ngi vì nc, vì dân.

– Bên ngoài lng, hàng tre nh nhng ngi lính ng canh bo v cho lng. Hàng trm loài cây, loài hoa p t mi min t nc t hi v ây ta ngát hng thm…

3. Phn Kt bài

– Tuy ch ít ngày thm thành ph nhng ít nhiu em cng thy c s hin i ca nhng công trình, thy c s vn minh, lch s ca nhng ngi dân t Hà Thành.

– Em t hào v t nc mình có th ô Hà Ni, mt thành ph “Hòa bình xanh”.

– Em quyt tâm phn u trong hc tp, rèn luyn có th tr thành sinh viên ca mt trong nhng trng i hc mà em ã c b cho i thm.

Ngun: Vietvanhoctro.com