Dàn ý kể về một lần em mắc lỗi (Bài viết số 2 lớp 6 đề 2)

Dàn ý k v mt ln em mc li (Bài vit s 2 lp 6 2)

Hng dn

a) M bài

-Câu chuyn này ã xây ra cách ây hn mt nm ri, nhng mi khi nh li em li thy không vui vì hành ng ca mình ngày hôm ó.

-Em n nhà dì chi vào ngày ch nht, khi em và các em h chi trn tìm, do mi tìm ch trn mà em ã không may làm gãy my cành hoa hng ca dì.

b)Thân bài

-Em git mình hong s vì bit dì rt thích ging hoa hng à Lt này và ã mt rt nhiu công m trng, chm sóc.

– Vì không có ai ó, nên em quyt nh trn sang ch khác và coi nh không có chuyn gì xây ra,

-Bui tra, ba cm vn vui v vì không ai phát hin ra nhng cành hng b gãy. Dì còn liên tc khen em ngoan, hc gii khin em xu h vô cùng.

-V nhà em rt day dt. My ngày sau, em quyt nh k cho m nghe. M không mng mà khuyên em nên xin li dì.

-Em ã xin li và c dì tha li cho.

c)Kt bài

-ó là mt k nim áng nh vi em. Em ã hc c rng: phi sng trung thc, dám nhn li và sa cha li lm.

Ngun: Vietvanhoctro.com