Dàn ý Kể về một người bạn mới quen

Dn K v mt ngi bn mi quen

Hng dn

* Yêu cu cn ghi nh khi lp dàn bài tp làm vn K v mt ngi bn mi quen:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Em quen bn trong hoàn cnh nào?

– Bn ó là ngi có ngoi hình ra sao?

– Bn ó có nhng vic làm gì li trong em n tng sâu sc?

– Tình cm ca bn ó i vi em và tình cm ca em i vi bn ó t khi quen nhau?

– Em suy ngh gì v tình bn ca mình?

Mi dung mu dàn ý bài tp làm vn K v mt ngi bn mi quen c th nh sau:

1. Phn M bài

– Trong cuc sng có nhng s tình c ã to nên tình bn.

– Tình bn gia em và Dng cng bt u t mt s tình c nh th.

– Trong mt ln cùng i xem các i bóng trong trng thi u vi nhau, tình c hai chúng em ng gn nhau. Th là nhng câu chào hi, nhng li nhn xét v các pha bóng ã giúp em và Dng quen bit nhau.

2. Phn Thân bài

a). Gii thiu v ngi bn mi quen

– Khi ã quen nhau, em bit Dng ang hc cùng khi 6 vi em nhng khác lp.

– Nhà Dng cách nhà em hn hai ki lô mét. Ba m Dng u là công nhân. Cuc sng ca gia ình Dng còn gp nhiu khó khn. Lng công nhân ca ba m Dng không cao, cng thêm phi óng tin cho hai ch em ca Dng na nên vic sinh hot cúa gia ình bn y khá cht vt.

– Em thy Dng ch có hai b qun áo ng phc i hc. V ti nhà, em thy bn git ngay ngày hôm sau còn có qun áo ti trng.

b). Nhng c tính tt ca bn Dng

Mc dù hoàn cnh gia ình quá khó khn nhng bù li, bn Dng có rt nhiu c tính tt.

– S chm ch siêng nng trong hc tp thì Dng hn hn em. n nhà Dng chi, nhìn thi gian biu ca Dng, em thy kín ht chng có ch nào trng. iu ó chng t, Dng tranh th hc tp mi ni, mi lúc.

– Góc hc tp ca bn y không ln, không p nhng sách v c sp rt gn gàng, bút mc, thc k, compa c t gn gàng trong mt cái hp nha ã c.

– n thm nhà Dng, nghe m bn y k, em tht n phc bn. Ngoài gi hc trng, v nhà Dng ch kp ct sách v là giúp m quét dn nhà ca. Hôm nào m bn i làm ca, bn thay m nu cm, dn dp…

iu làm em vô cùng khâm phc bn Dng là bn ã kèm dy min phí cho hai em hc sinh tiu hc có hoàn cnh gia ình khó khn.

– Bn còn vui v ging nhng bài hc khó cho các bn có hc lc còn yu trong lp. Nh vy mà các bn tin b rt nhanh.

– Trong các bui tuyên dng các hc sinh có thành tích xut sc, bao gi, em cng nghe tên bn Dng trong tp ba ca nhng hc sinh xut sc nht.

– Em còn bit c, bn Dng tham gia rt y và tích cc các hot ng ca lp nh phong trào “ung nc nh ngun”, “ng h ng bào vùng b thiên tai…”

3. Phn Kt bài

– Tuy mi quen nhng qu thc Dng là tm gng sáng cho em hc tp.

– Nghe em k v Dng, ba m em vui lm vì em có mt ngi bn tt.

– Em tin rng, tình bn gia em và Dùng s mãi mãi bn cht.

Ngun: Vietvanhoctro.com