Dàn ý Kể về một người thân trong gia đình em

Dn K v mt ngi thn trong gia nh em

Hng dn

Mu ni dung dàn bài tp làm vn K v mt ngi thân trong gia ình em chi tit nh sau:

1. Phn M bài

– Gia ình em là mt gia ình ln, gm nhiu thành viên: ông bà ni, b m, chú út, ch gái em và em.

– Không bit có phi em là thành viên nh nht trong gia ình hay không mà ai cng yêu thng và lo lng chm sóc cho em. S quan tâm y ch khác nhau ch, mi ngi quan tâm n em bng cách riêng ca mình.

– Em yêu quý tt c mi ngi, nhng ngi gn gi và thân thit vi em nht chính là chú út ca em.

2. Phn Thân bài

a). Gii thiu v chú út

– Chú út em tên là Tin Mnh.

– Hai chú cháu em cách nhau ti 8 tui nhng li rt thân nhau.

– Chú út em là ngi có tác ng rt ln n em. Hc ht lp 12 thì chú i ngha v quân s. Sau hai nm trong quân ng, chú ã tr v khi hoàn thành ngha v. Hin nay, chú ca em ang luyn thi i hc.

– Trc khi i ngha v, chú em có nc da trng. Sau hai nm trong quân ng, da chú hi en nhng trông chú em p hn và khe mnh hn.

– nhà, chú em n mc gin d: Mt cái qun soc va n u gi, mt cái áo ba l màu xanh b i.

– Khi i công chuyn, chú em mc b qun áo quân phc màu xanh.

– Chú i ôi giày vi ca n v phát.

T hôm gii ng n nay, chú em khác trc rt nhiu. Bây gi, chú út nhanh nhn hn, rn chc hn. Ni em nói, chú em ang sut ngày ôn bài chun b cho thi i hc. Nhiu hôm, chú em hc n 12 gi khuya…

– Khong 5 gi chiu cùa ngày th 7 và ch nht, chú út em i á bóng cùng bn bè.

b). Tình cm và s quan tâm ca chú út i vi các thành viên khác trong gia ình

– Là con út trong gia ình có hai anh em, nhng chú út li là ngi luôn quan tâm n mi ngi trong gia ình.

– Chú úng là mt ngi con hiu tho. Vào nhng ngày cha vào quân ng, chú luôn tranh th thi gian giúp gia ình.

– Nhng ngày trong quân ng, chú vit th hoc gi in v thm ông bà, ba m và hai ch em em.

Ngày chú c v phép, bà ni em cm quà chú mua v mà nc mt ngán dài: mt l du gió, mt l du nóng cho bà ni, mt cái kính lão cho ông, còn b m em mi ngi mt mnh vi áo. Riêng ch em và em thì c nhiu quà hn mt chút.

c). Tình cm và s quan tâm ca chú út i vi em

– Chú em tht s là “ngi bn” em tâm s. Có nhng chuyn xy ra trng, lp, em không th tâm s vi b m, vi ch gái thì chú út chính là ngi cho em th l. Có mt iu rt l, chú ch góp ý cho ôi iu là nhng gì làm em suy ngh cng thng bng tr thành nhng iu n gin không nên quá lo ngh.

Không ch là ngi “bn thân” ca em, chú út em còn là “ngi thy" ca em na. Chú luôn quan tâm n vic hc tp ca em. Chú tranh th ging cho em nhng bài toán khó. Chú út không làm bài thay, chú ch hng cho cách gii và t em phi làm. Có l nh vy mà nhng bài toán khó em t gii là nhng bài em nh rt lâu.

Chú còn là ngi khích l cho em tp th thao. Hai chú cháu thng chi cu lông, bóng bàn khi có thi gian. Có hôm cùng bn i chi bóng á, chú ã r em theo cùng. Nh c i cùng chú mà s giao tip ca em tin b rt nhiu. Em không còn lúng túng trc ám ông. Em thy mình t tin hn trong nhng sinh hot mang tính tp th…

3. Phn Kt bài

– Em rt yêu quý và khâm phc tinh thn vn lên ca chú út. Chú sng có lí tng và có lòng quyt tâm thc hin lí tng ca mình. Chú tình nguyn lên ng nhp ng. Tr v, chú lao vào hc tp. nhà, chú quan tâm n mi ngi, giúp mi ngi.

Em s hc tp nhng c tính quý báu ca chú út em.

* Nhng iu cn nh khi lp dàn bài tp làm vn K v mt ngi thân trong gia ình em:

– c k và xác nh yêu cu ca bài.

– Gia ình em có bao nhiêu thành viên?

– Em gn gi và yêu quý nht vi ai?

– Ngi ó có ngoi hình, có nhng vic làm gì li trong em n tng sâu sc?

– Tình cm và suy ngh ca em v ngi ó?

Ngun: Vietvanhoctro.com