Dàn ý Kể về người thầy hoặc cô giáo mà em quý mến

Dn K v ngi thy hoc c gio m em qu mn

Hng dn

* Yêu cu cn chú ý khi lp dàn bài tp làm vn k v ngi thy hoc cô giáo mà em quý mn:

– c k và nm rõ yêu cu ca .

– T nm lp 1 n lp 6, em ã hc vi nhng thy cô giáo nào? Trong các thy cô y, em yêu quý và kính trng nht là thy hay cô nào?

– Em cn k r v các c im ngoi hình, nhng vic làm ý ngha ca thy cô giáo ó. Và suy ngh ca em v thy hoc cô giáo ó nh th nào?

Ni dung tham kho dàn bài tp làm vn K v ngi thy hoc cô giáo mà em quý mn nh sau:

1. Phn M bài

T nm lp 1 n nay, em c hc vi rt nhiu thy cô giáo. T khi lên lp 6, mi thy cô dy lp em mt b môn.

Thy cô nào cng li trong em nhng n tng sâu sc. Trong ó, cô ch nhim kiêm dy môn Vn là ngi li trong em n tng sâu sc nht.

2. Phn Thân bài

a). Gii thiu v cô ch nhim

– Cò ch nhim lp em tên là Nguyn Hng Khanh.

Nm nay, cô khong 36 tui.

– Cô ã có mt em nh. Nm nay, bé 3 tui.

Cô có khuôn mt trái xoan, mi thng, ôi môi lúc nào cng hng hng mt cách t nhiên.

– Mái tóc cô dài n gu áo, c cp sau gáy gn gàng.

– Khi lên lp, cô thng mc b áo dài màu xanh có thêu ni nhng bông hoa nho nh.

– Cô i ôi giày màu en sch s.

b). K v nhng vic làm ca cô

* Khi trng

– Hôm nào n lp, em cng ã thy cô trng.

Khi các bn sp hàng vào lp, cô luôn nhc nh chúng em ng ngay ngn, không trêu chc nhau, không nói chuyn riêng.

– Em nh bui nhn lp u tiên, cô cn thn phát cho mi bn trong lp mt t giy nh. Cô yêu cu chúng em vit y thông tin nh trong t giy ã yêu cu. Nh có nhng thông tin cá nhân ó, cô có th liên h vi gia ình ph huynh vào bt c lúc nào.

– Em n tng nht vi bài hc u tiên cô ging. Bài hc hôm ó là Con Rng cháu Tiên. Vi ging m, nh nhàng, cô a chúng em v vi min t Lc Vit xa, v vi cha Lc Long Quân và m Âu C t bui bình minh ca lch s. Bài cô ging ã cho em mt bài hc thm thía v ci ngun các dân tc. Du ngi min núi hay min xuôi, ngi nông thôn hay thành th thì 54 dân tc anh em trên t nc Vit Nam này u t cái bc trm trng ca m Âu C mà ra. Ri còn bit bao bài ging cô thi hn vào ó, làm chúng em thy yêu hn gia ình, thy cô, bn bè, quê hng t nc…

Cô không ch ging bài hay, cô còn là ngi yêu thng và quan tâm ht mc n hc sinh ca mình. Cô nm vng hoàn cnh gia ình ca tng bn trong lp. Cô phát ng lp góp qu bng cách gom nhng có th bán cho hàng ve chai. Qu ó dùng mua dùng hc tp giúp cho nhng bn có hoàn cnh quá khó khn.

– Cô chn nhng bn hc gii trong lp và phân công các bn kèm cp cho nhng bn hc còn yu. Nh vy, kt qu hc tp ca c lp tng i u. Lp em thng c xp hng Nht hoc Nhì trong toàn trng.

– Trong các bui lp em lao ng, bao gi cô cng phân công rt c th cho tng t, thm chí có vic cô còn giao cho tng cá nhân.

Cô tham gia lao ng rt nhit tình. Gi gii lao, cô còn mang ra cho lp mt thùng nc trà á c lp ung thoi mái. Cui bui, cô tng kt, khen chê rõ ràng úng ngi úng vic.

* Khi nhà

– Thnh thong chúng em n thm cô. Nhìn nhà ca cô gn gàng sch s, ngn np, em hiu cô là mt ngi ph n m ang.

– Trc sân nhà cô có mt mnh vn nho nh. Trên ó, cô trng các loi rau thm. Loi rau nào cng u xanh tt.

– Trên hiên nhà có my chu hoa hng. Nhng cây hng cao khong gn mt mét. Trên ó có rt nhiu n ang chúm chím. Ch ít ngày na thôi, chc chn nhng n hoa y s n thành nhng bông hng tuyt p.

3. Phn Kt bài

– Em yêu thng và kính trng cô ch nhim ca em.

– Cô úng là ngi m th hai ca chúng em.

– Cô là tm gng sáng cho chúng em noi theo.

– Sau này, ln lên, i âu, hc âu, em vn s mãi mãi lu gi trong tim hình nh cô ch nhim Nguyn Hng Khanh ca mình.

Ngun: Vietvanhoctro.com