Dàn ý Nêu bài học rút ra từ truyện Thầy bói xem voi

Dn Nu bi hc rt ra t truyn Thy bi xem voi

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài tp làm vn nêu Bài hc rút ra t truyn Thy bói xem voi, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– c li truyn Thy bói xem voi (Ng vn 6, tp mt, trang 101).

– Ni dung ca truyn nói v iu gì?

– Ngh thut gây ci th hin ra sao?

– Bài hc gì c rút ra t câu chuyn?

__________***__________

Mi các em tham kho phn ni dung mu dàn ý nêu Bài hc rút ra t truyn Thy bói xem voi di ây:

MU DÀN Ý BÀI TP LÀM VN NÊU BÀI HC RÚT RA T TRUYN THY BÓI XEM VOI

1. Phn M bài

– Nhân dân ta thng ly ting ci mua vui gii trí, ch giu châm bim nhng thói h tt xu hoc phê phán kích nhng gì xy ra trong cuc sng hng ngày.

– Truyn “Thy bói xem voi” là mt trong nhng truyn ci hay, cha ng mt bài hc giáo dc sâu sc i vi mi ngi.

2. Phn Thân bài

a). Ni dung câu chuyn

– Câu chuyn k v vic 5 ông thy bói ngi chuyn gu vi nhau nhân bui hàng. Cá 5 ông u mù. Ông nào cng phàn nàn không bit hình thù con voi nh th nào. Th là khi nghe có voi i qua, nm ông chung nhau lin biu ngi qun voi xin cho voi dng li cùng xem.

– iu c bit là c 5 ông u xem voi bng “tay”. Ngi thì s vòi, ngi thì s ngà, ngi thì s tai, ngi thì s chân còn ngi thì li s uôi.

– Mi thy ch “quan sát” mt b phn ca c th con voi ch không th quan sát c toàn b c th ca nó.

– Vì quan sát bng “tay” nên mi thy a ra mt nhn xét khác nhau v con voi.

+ Thy s vòi thì bo “Tng con voi nh th nào, hóa ra nó sun sun nh con a”. S so sánh cái vòi con voi vi con a rt hay vì cái vòi voi và con a cng có nét tng ng.

+ Thy s ngà thì li cho rng con voi “nó chn chn nh cái òn càn”. S so sánh và a ra nhn xét ca thy bói th hai này cng tht lí thú. Cái ngà voi và cái òn càn cng có nét tng ng.

+ Thy s tai thì khng nh con voi “bè bè nh cái qut thóc”. Tai voi cng to và bè bè nh cái qut ngày xa ngi nông dân thng dùng qut thóc. S so sánh này cng rt hay.

+ Thy s chân thì nht quyt cho rng con voi “sng sng nh cái ct ình”. S so sánh này rt úng và rt hay. Chân voi to nh cây ct ngi xa thng dùng làm ct ình ca làng xã.

+ Thy s uôi cng chng chu thua. Thy c mt hai khng nh rng con voi “tun tn nh cái chi s cùn”.

– Thy bói nào cng nói úng v con voi nh mình ã s c. Nm thy u nhn xét mt cách hóm hnh và cho rng ý kin ca mình là úng tuyt i. Nh vy là thy nào cng có lí, nhng cng c nm ý kin li thì tht là vô lí vì chng ý kin ca thy nào úng vi con voi tht ngoài i.

b). Bài hc rút ra t câu chuyn

Câu chuyn cho em nhng bài hc sâu sc:

– Khi nhn xét ánh giá v s vt, s vic,… ta không c nhìn nhn, ánh giá mt cách phin din. Mun hiu bit s vt, s vic, ta phi xem xét chúng mt cách toàn din.

– Ta không nên tin vào nhng iu mê tín d oan. Cha ông ta ã nhc nh con cháu “thy bói nói mò”. Nu ta tin thy bói, khác nào ta tin con voi ging nh con voi ca mi thy ã nh ngha.

– Không vì bo v cái vô lí ca mình mà dn n gây g mt oàn kt nh 5 ông thy bói trong truyn. Trong cuc sng, ta cn phi lng nghe, bit phân bit cái úng cái sai t ó ta rút ra c mt nhn xét úng nht.

3. Phn Kt bài

– Truyn “Thy bói xem voi” có ni dung phê phán mt cách nh nhàng và thâm thúy. Ngi xa ã nhc nh con cháu phi bit nhìn s vt, s vic mt cách toàn din không nên ánh giá s vt, s vic bng s nhìn nhn phin din ch quan.

– Truyn còn gây ci bng cách a ra nhng yu t riêng l có lí ê ri hp li to thành mt iu hoàn toàn phi lí.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com