Dàn ý nêu Cảm nghĩ của em sau khi học truyện Buổi học cuối cùng của An-phông-xơ Đơ-đê

Dn nu Cm ngh ca em sau khi hc truyn Bui hc cui cng ca An-phng-x -

Hng dn

* Ghi nh khi lp dàn ý bài tp làm vn nêu Cm ngh ca em sau khi hc truyn Bui hc cui cùng ca An-phông-x -ê:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– c li truyn Bui hc cui cùng (Ng vn 6, tp 2. trang 49).

– Trình bày nhng nét chính v ni dung ca truyn Bui hc cui cùng.

– Ngh thut truyn có gì c sc?

– Cm ngh ca em v ni dung cng nh ngh thut ca tác phm?

__________***__________

Ni dung tham kho mu dàn ý nêu Cm ngh ca em sau khi hc truyn Bui hc cui cùng ca An-phông-x -ê:

MU DÀN Ý BÀI VN NÊU CM NGH CA EM SAU KHI C TRUYN BUI HC CUI CÙNG CA AN-PHÔNG-X -Ê

1. Phn M bài

– Truyn Bui hc cui cùng ly bi cnh t mt bin c lch s: Sau cuc chin tranh Pháp – Ph nm 1870 – 1871, nc Pháp thua trn, hai vùng An-dát và Lo-ren giáp biên gii nc Ph b nhp vào nc Ph (Phô là tên ca mt nc chuyên ch trong lãnh th c trc ây). Cho nên các trng hc hai vùng này b buc hc bng ting c.

– An-phông-x -ê ã vit truyn Bui hc cui cùng din t suy ngh và tâm trng ca thy giáo, hc sinh và nhng ngi dân ni ây v bui hc ting Pháp cui cùng.

– Hình nh thy Lia-mon nói riêng, hc sinh và nhân dân vùng An-dát nói chung ã làm em rt cm ng.

2. Phn Thân bài

a). Cm ngh v ni dung tác phm

Câu chuyn ca ngi lòng yêu nc ca thy giáo, hc sinh và ngi dân vùng An-dát.

– Thông qua tình yêu ting nói ca dân tc, tác gi ã khng nh tình yêu nc sâu nng trong tâm hn thy trò và ngi dân ni ây.

Câu chuyn a em n vi ngôi trng làng vùng An-dát chng kin câu chuyn y xúc ng ca thy trò, dân làng trong bui hc Pháp vn cui cùng.

– Lòng yêu ting nói dân tc c th hin qua nhân vt Phrng:

+ Phrng là cu hc trò nghèo. Cu thng hay trn hc chi ngoài ng c. Vi cu, bu tri trong tro và ting sáo hót trên cánh ng có sc cám d hn là nhng quy tc v phân t, nhng không hiu sao vào bui hc cui cùng y. Phrng ã cng li c s cám d ca v p bu tri và cánh ng, ba chân bn cng chy n trng.

+ Phrng vô cùng ngc nhiên trc s yên lng ca lp hc: “Thông thng, bt du bui hc, ting n ào nh v ch vang ra tn ngoài ph, nào ting ngn bàn óng m, ting mi ngi ng thanh nhc li rt to các bài hc, va bt tai li cho d thuc…” Còn "… ngày hôm ó, mi s u binh lng nh mt bui sáng ch nht….”

+ Phrng ht sc ngc nhiên trc s du dàng ca thy giáo.

+ Phrng thy lp có cái gì ó khác thng trang trng. Phrng nhìn thy xã trng, c Hô-de, bác phát th và nhiu ngi khác ngi nhng bàn hc phía cui lp vn vn b trng.

+ Prng choáng váng khi nghe thy giáo nói: ‘Hôm nay là bi hc Pháp vn cui cùng ca các con. Thy mong các con ht sc chú ý”.

+ Prng dã thm chi ra k thù: “Quân khn nn, thì ra ó là iu chúng va niêm yt tr s xã”.

+ Hôm ó, Phrng kinh ngc khi thy rt d hiu nhng iu thy ging:

"Tt c nhng iu thy nói tôi thy tht d dàng, d dàng. Tôi cng cho rng cha bao gi mình chm ch nghe n th…”

+ Phrng t gin mình vì thi gian ã b phí không chu hc hi ham chi trn hc i bt t chim hoc i trt bàng trên h. Phrng tht bun và au lòng khi ngh ti chuyn phi giã t nhng quyn ng pháp, nhng quyn thánh s. Phrng quên c ni gin thy Ha-men vì nhng ln b pht.

+ Prng thm thía và xúc ng khi thy Ha-men ging gii v ting Pháp. Thy nói rng ó là th ngôn ng hay nht th gii, trong sáng nht th gii và vng vàng nht.

– Lòng yêu tiêng nói dân tc c th hin qua nhân vt thy Ha-men:

+ Thy Ha-men là thy giáo dy Pháp vn. Tình yêu T quc và tình thng i vi nhng a tr th vùng núi xa xôi ã giúp thy dy hc ngôi trng làng này sut bn mi nm.

+ Trong bui hc cui cùng thy Ha-men ã mc b l phc. iu ó th hin thái trân trng i vi bui hc Pháp vn ca thy.

+ Thy du dàng vi Phrng, cu hc trò chuyên i hc tr và trn hc:

“Phrng , thy s không mng con âu, con b trng pht th là ri… Dù th nào, thì Prng ti nghip ca thy , con vn cha phi là ngi áng ti nht! Mà tt c chúng ta ai cng có phn áng t chê trách”.

+ Thy t trách mình sao không tn dng mi thi gian dy cho trò:

“C thy cng không có gì d trách mình ? Thy ã chng sai các con ti vn thay vì hc hành ó sao? Và khi thy mun i câu cá hng, thy có ngi ngùng cho các con ngh hc âu?…”

+ Thy có ý trách các ph huynh còn cha chú ý n vic hc hành ca các con: “Cha m các con không thit tha lm vi vic thy các con có hc thc. Cha m thích các con làm vic ng áng hoc vào làm nhà máy si kim thêm dm xu”.

+ Thy Ha-men say sa ging v ting Pháp. Thy ng lng trên bc m m nhìn nhng vt xung quanh, ni sut bn mi nm thy gn bó. Ngi thy tái nht khi nghe ting chuông 12 gi. Thy nghn ngào khi phi chia tay hc sinh: “Các bn, thy nói, hi các bn, tôi… tôi..”. Thy ng u ta vào tng, không nói nên li, gi tay t bit hc sinh.

Tóm li: Hn mi nm tri cm ci vi ngh dy hc, thy Ha-men không ch em li cho nhng lp hc trò ca mình vn kin thc v ting Pháp mà thy ã em li cho hc sinh tình yêu quê hng t nc qua vic yêu mn và gi gìn ting nói ca dân tc.

– Lòng yêu ting nói dân tc c th hin qua ngi dân làng thuc vùng An-dát.

+ Ngi dân làng An-dát vn lâu nay cha chú ý n vic hc hành ca con cháu th nhng ã có mt trong lp hc vào bui hc ting Pháp cui cùng y. Hình nh c Hô-de trong bui hc làm cho em tht cm ng: “ng kia, cui phòng hc, c H-de ã eo kính lên, và nâng cun sách v lng bng hai tay, c ánh vn tng ch theo bn tr. C c cng chm chú, ging c run run vì xúc ng..”.

– S có mt ca ngi dân trong làng trên lp trong bui hc cui cùng chính là s tôn vinh ting nói dân tc, s nui tic quãng thi gian b phí và ni au khi phi giá t môn Pháp vn: “Bây gi tôi mi hiu vì sao các c già trong làng li n ngi cui lp hc. iu ó nh nói rng các c tic ã không lui ti ngôi trng này thng xuyên hn. Và dng nh ó cng là mt cách t n thy giáo chúng tôi v bn mi nm phng s ht lòng trn o vi T quc ang ra i…”

* Câu chuyn ã nêu lên mt chân lí tuyt vi

– Thy Ha-men ca ngi v p ca ting Pháp. Ting Pháp: “là ngôn ng hay nht th gii, trong sáng vng vàng nht”.

– Thông qua li thy Ha-men, tác gi ã nêu lên mt chân lí:

“Khi mt dân tc ri vào vòng nô l, chng nào h vn gi vng ting nói ca mình thì chng khác gì nm c chìa khóa chn lao tù”.

b). Cm ngh v ngh thut tác phm

– Tác gi rt thành công khi chuyn ti ni dung câu chuyn n c gi thông qua vic miêu t din bin tâm trng ca nhân vt Prng.

– Tác gi ã khéo léo s dng ngh thut i lp th hin ni dung câu chuyn: i lp gia vic cám d ca thiên nhiên vi vic ba chân bn cng Phrng chy ti trng; i lp gia s n ào ca nhng bui hc trc ó vi s im lng ca bui hc cui cùng; i lp gia s qu trách Phrng ca thy Ha-men trong các bui hc trc vi s du dàng ca thy trong bui hc cui cùng; i lp gia vic cha chú ý n vic hc hành ca con cháu ca dân làng n s trân trng, nâng niu cun sách ca các c già trong lp hc…

– Bin pháp so sánh cng có tác dng rõ rt trong vic tác giá th hin ch tác phm: “Khi mt dân tc ri vào vòng nô l, chng nào h vn gi vng ting nói ca mình thì chng khác gì nm c chìa khóa chn lao tù”. “Nhng t mu treo trc bàn hc trông nh nhng lá c nh bay php phi xung quanh lp”…

3. Phn Kt bài

– Qua li k, qua din bin tâm trng ca Prng, tác giá a ta n mt ngôi trng làng vùng An-dát xa xôi ta c chng kin mt câu chuyn y xúc ng: Bui hc Pháp vn cui cùng ca thy trò trong ngôi trng làng khi có biên c lch s xy ra.

– Truyn Bui hc cui cùng gin d nhng cha dng mt ni dung tht sâu sc. Truyn th hin c tm lòng gn bó tha thit và sâu nng vi quê hng t nc ca tác gi.

– Qua câu chuyn, em hiu hn v tm quan trng ca ting nói dân tc. Em thy mình cn có ý thc hn trong vic góp phn gi gìn s trong sáng ca Ting Vit.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com