Dàn ý Sắm vai Mã Lương kể lại truyện Cây bút thần

Dn Sm vai M Lng k li truyn Cy bt thn

Hng dn

Ni dung hng dn cách lp dàn bài tp làm vn Sm vai Mã Lng k li truyn Cây bút thn (Truyn c tích Trung Quc – Ng Vn lp 6), c th nh sau:

1. Phn M hài (Gii thiu câu chuyn)

– Tôi tên là Lê Mã Lng.

– Cha m tôi mt sm. Vì vy, tôi phi n ci, ct c kim sng qua ngày, nhng vn nghèo n mc không có tin mua mt cây bút.

– Tôi rt thích v nên hng ngày tôi chm ch luyn tp. Khi i kim ci trên núi, tôi ly que ci làm bút v nhng con chim ang bay. Lúc ct c bên sông, tôi ly tay nhúng xung nc ri v tôm cá ang bi li. V nhà, tôi v các c trong nhà.

– Nm tháng trôi qua, tôi không ngng hc v. Tôi v chim cá ging nh ht. Th nhng tôi vn cha có c mt cây bút v. Tôi ao c có mt cây bút tôi v nhng gì mình thích.

2. Phn Thân bài (Bin bin s vic)

a). Gic m kì diu

Mt êm, tôi nm ng rt say. Trong gic ng, cht tôi thy mt c già râu tóc bc ph hin ra trc mt, a cho tôi mt cây bút và nói: “ây là cây bút thn, nó s giúp con nhiu”.

– Trong m, tôi nhìn cây bút bng vàng sáng lp lánh và sung sng reo ln: “Cây bút p quá! Cháu cm n ông! Cm n ông!..”

– Tôi nói cha dt li thì c già bin mt. Tôi git mình tính dy mi bit là mình nm m.

– Nhng tôi ly làm l là cây bút thn vn nm trong tay tôi. úng là tôi ã có mt gic m kì diu.

b). Giúp ngi nghèo

– Tôi ly bút ra v mt con chim. Chim tung cánh bay lên tri hót líu lo. Tôi v tip mt con cá. Cá vy uôi trn xung sông, bi li trc mt tôi. Tôi thích thú vô cùng.

– Tôi dùng cây bút thn v giúp cho tt c nhng ngi nghèo trong vùng. Nhà nào không có cày, tôi v cày cho. Nhà nào không có cuc, ti v cuc cho. Nhà nào không có òn, tôi v cho òn,…

c). Trng tr lên a ch tham lam

– Vic tôi có cây bút thn lt ti tai mt tên a ch giàu có trong vùng. Hn sai dy t ti bt tôi và nói tôi phi v cho hn nhng gì hn mun.

– Bit ó là tên a ch tham lam nên tôi không v cho hn bt c th gì.

– Hn tc gin nht tôi vào chung nga không cho tôi n ung gì.

– Hn cho ngi n chung nga xem tôi ã cht hay còn sng. Hn nào ng, nh có cây bút thn mà tôi có lò la rc hng si và có bánh nng thm ngào ngt n.

– oán trc th nào tên a ch tham lam cng s git tôi nên tôi dùng cây bút thn v mt cái thang và trn ra khi chung nga.

– Thoát khi nhà tên a ch, ti v mt con nga và ci lên phi nhanh.

– i cha c bao xa, tôi nghe ting huyên náo phía sau. Quay li nhìn, tôi thy tên a ch tay vung ao sáng loáng. ng sau tên a ch có khong hai mi tên khác.

– Ch cho bn chúng n gn, tôi rút bút thn ra v chic cung và mi tên. Tôi dng cung bn. Mi tên lao úng hng tên a ch. Hn ngã nhào xung t. Tôi ra roi thúc nga. Nga tung vó phi nh bay.

d). Trng tr tên vua tham lam c ác

– Tôi dng chân mt th trn nh. Không có vic làm, tôi ành v tranh bán. S l, nên khi v, tôi c tình v thiu mt chi tit trong tranh, nên tt c các tranh u d dang không bin thành vt hoc con vt tht c.

– Mt ln, v tranh con cò, tôi c tình v thiu mt con mt. Nào ng, do s ý, tôi mt git mc ri xung úng vào ch mt cò. Th là cò v cánh bay lên. Chuyn ó làm chn ng c th trn. Ri có k t giác vi vua. Vua cho lính ti ón tôi v kinh ô.

– c bit ây là mt tên vua gian ác tham lam nên tôi không v nhng iu vua mun mà v nhng th ngc li. Ví d, vua bt tôi v con rng, tôi v mt con cóc gh. Vua bt tôi v con phng, tôi v con gà tri lông…

– Vua ly bút thn ca tôi t v. Vua v mt dãy núi vàng nhng chng thy vàng dâu ch thy mt dãy núi á. á t trên nh núi ln xung, suýt è gãy chân vua.

– Không t lòng tham, vua li v tip tng thi vàng ni nhau. Nào ng, khi nhìn li, chng thy vàng âu c, ch thy mt con mãng xà dài, ming há hc, lòm ang b li phía nhà vua. May có triu thn xô ti cu, nu không mãng xà ã nuôt chng vua.

– Bit không có tôi thì bút thn chng hiu nghim nên vua phi th tôi ra ha cho tôi rt nhiu vàng bc và g công chúa cho tôi. Tôi gi v ng ý. Vua rt mng và tr cây bút thn cho tôi.

– Nhà vua không bo tôi v núi na mà bo tôi v bin.

– Tôi chí cn a hai nét bút là bin c mênh mông hin ra, xanh bic, không gn sóng, trong nh mt gng soi.

– Vua bo sao bin không có cá th và tôi v rt nhiu cá vi màu sc.

– Vua bo tôi v mt con thuyn, tôi cng v cho mt chic thuyn bum ln. Vua, hoàng hu, công chúa, hoàng t và các quan i thn kéo nhau xung thuyn.

– Tôi a thêm vài nét bút, gió thi lên nhè nh, mt bin ni sóng ln tn, thuyn t t ra khi.

– Tôi nghe ting nhà vua kêu ln: “Cho gió to thêm mt tí! Cho gió to thêm mt tí!”

– Tôi a thêm my nét bút na, sng bin lin ni lên, bum cng phng, chic thuyn lao khi b nhanh vun vút.

– Tôi li nghe ting kêu cung quýt ca nhà vua: “ng cho gió thi na! Dng cho gió thi na!

– Tôi chng thèm m xa n li nói ó, tôi tip tc v thêm nhng ng cong ln. Bin ng d di… Chic thuyn ng nghiêng ri b chôn vùi di lp sóng hung d.

3. Phn Kt bài

– Sau khi tên vua tham lam và gian ác cht, tôi i khp mi min giúp nhng ngi nghèo.

– Tôi s tip tc dùng cây bút thn trng tr nhng ke tham lam c ác nh tên a ch, nh nhà vua.

– Tôi thy vui vì mình sng có ích cho mi ngi.

* Nhng yêu cu cn chú ý khi lp dàn bài tp làm vn Sm vai Mã Lng k li truyn Cây bút thn:

1. c k và nm rõ yêu cu ca .

2. c li truyn Cây bút thn và ghi nh ni dung chính ca truyn.

3. Khi sm vai nhân vt k, ch cn k theo ni dung chính, chú ý xng “Tôi” vì ang vào chính vai nhân vt k l chuyn.

Ngun: Vietvanhoctro.com