Dàn ý Sắm vai nhân vật kế lại truyện Em bé thông minh

Dn Sm vai nhn vt k li truyn Em b thng minh

Hng dn

Mi bn tham kho ni dung phn lp dàn bài tp làm vn Sm vai nhân vt k li truyn Em bé thông minh (Ng Vn lp 6), c th nh sau:

1. Phn M bài (Gii thiu câu chuyn)

– Mt hôm, cha tôi ang ánh trâu cày còn tôi ang p t thì có mt viên quan dng nga gn ch chúng tôi.

– Viên quan hi cha tôi: “Này, lão kia! Trâu ca lão cày mt ngày dc my ng?”

– Khi ó, tôi khong by, tám tui nhng nghe ông quan hi cha tôi th nên tôi ã hi vn li quan rng: “Nu ông tr li úng nga ca ông i mt ngày c my bc, tôi s cho ông bit trâu ca cha tôi cày mt ngày c my ng”

– Tôi thy ông quan há hc mm sng st không bit tr li tôi ra sao.

– Ông quan hi tôi v tên h, làng xã quê quán ca cha con tôi ri phi nga i thng.

2. Phn Thân bài (Din bin câu chuyn)

a). Vt qua th thách ln th nht

– Mt hôm, nhà vua ban cho làng tôi ba thúng go np và ba con trâu c, ra lnh làm sao phi nuôi cho ba con trâu y thành chín con, hn nm sau phi em np , nu không thì c làng phi ti.

– C làng lo lng. Bit chuyn, tôi xin cha tôi tha vi dân làng git tht hai con trâu và hai thúng go np ê mi ngi n mt ba cho sng ming. Còn mt con trâu và mt thúng go np bán i ly tin làm l phí cho cha con tôi try kinh lo liu vic ca làng.

– Làng ng vc bt tôi vit giy cam oan mi ám ng trâu ánh chén.

– Sau ó my hôm, cha con tôi lên ng. n hoàng cung, tôi bo cha tôi ng i ngoài, còn tôi thì nhè lúc my ngi lính canh s ý, ln vào sân rng khóc um lên. Vua sai lính iu tôi vào, phán hi: “Thng bé kia, mày có vic gì? Sao li n ây mà khóc?”

– Lúc ó, tôi v vnh áp: “Tâu c vua, m con cht sm mà cha con không chu d em bé chi vi con cho có bn, cho nên con khóc. Dám mong c vua phán bo cha con cho con c nh”.

– Nghe tôi nói th, vua và các triu thn u bt ci. Vua li phán: “Mày mun có em thì phi kim v khác cho cha mày, ch cha mày là ging dc, làm sao mà c!”

– Lúc ó, vi v mt ti tnh, tôi tha vi vua: “Th sao làng chúng con li có lnh trên bt nuôi ba con trâu dc cho thành chín con np c vua? Ging dc thì làm sao mà c !”

– Lúc ó, vua ci và bo: “Ta th y thôi mà! Th làng chúng mày không bit em trâu y ra tht mà n vi nhau à?”

– Tôi tha vi vua rng làng bit ó là lc ca vua ban nên ã làm c n mng vi nhau ri.

– Nghe tôi nói vy, nhà vua ch ci.

b). Vt qua th thách ln th hai

– Mt hôm, khi hai cha con tôi ang n cm công quán, bng có s gi nhà vua mang n mt con chim s, vi lnh cho tôi phi dn thành ba c thc n. Tôi nh cha tôi ly mt cây kim và tôi a cho s gi cái kim ó ri nói: “Ông cm cái kim này v tâu vi vua xin rèn cho tôi thành mt con dao x tht chim”.

– Sau hôm ó, nhà vua cho gi cha con tôi vào và ban thng cho rt hu.

c). Vt qua th thách ln ba

– Hi ó, có mt nc láng ging lm le mun chim nc ta. dò xem nc ta có nhân tài hay không, h sai s thn nc h a sang mt cái v c vn rt dài, rng hai u, làm sao xâu mt si ch mnh xuyên qua ng rut c.

– Các i thn nc ta u vò u suy ngh. Mi ngi dùng nhiu cách nhng vô hiu. Cui cùng triu ình ành mi s thn ra công quán kéo dài thi gian tìm ngi gii câu .

– Mt hôm, tôi ang ùa nghch sau nhà thì có ch d ca vua. Nghe viên quan nói u uôi câu chuyn, tôi hiu ra và bày cho viên quan cách xâu ch qua mây câu hát sau:

“Tang tình tang! Tính tình tang

Bt con kin càng buc ch ngang lng

Bên thi ly giy mà bng

Bên thi bôi m, kin mng kin sang

Tang tình tang…”

3. Phn Kt bài

– Viên quan sung sng tr v triu ình và thc hin nh li tôi nói. Nh vy, si ch xâu xuyên qua rut con c xon mt cách d dàng.

– S gi nc láng ging vô cùng thán phc.

– Tôi tht bt ng và vui khi c vua phong cho tôi là trng nguyên. Không nhng vy, nhà vua còn xây cho cha con tôi mt dinh bit th mt bên hoàng cung tôi cho vua tin hi han.

– Tôi c gng hc tp không ph lòng ca c vua.

* Nhng yêu cu c bn khi lp dàn bài Sm vai nhân vt k li truyn Em bé thông minh (Ng Vn lp 6), c th:

1. c k nm c các yêu cu ca .

2. c li truyn Em bé thông minh nhiu ln (Ng vãn 6, tp mt, tr.70).

3. Khi sm vai nhân vt k, ch cn k theo ni dung chính, chú ý xng “Tôi” khi k vì ang vào chính vai nhân vt.

Ngun: Vietvanhoctro.com