Dàn ý Sắm vai Sọ Dừa kể lại truyện cố tích Sọ Dừa

Dn Sm vai S Da k li truyn c tch S Da

Hng dn

I/. Nhng yêu cu c bn khi lp dàn bài Sm vai S Da k li truyn c tích S Da (Ng Vn lp 6), c th gm:

1. c k nm c các yêu cu ca .

2. c li nhiu ln truyn S Da (Ng vn 6, tp 1, trang 49).

3. Khi sm vai nhân vt k, ch cn k theo ni dung chính, chú ý xng “Tôi” khi k vì ang vào chính vai nhân vt.

II/. Ni dung chi tit hng dn lp dàn bài tp làm vn Sm vai S Da k li truyn c tích S Da (Ng Vn lp 6), c th nh sau:

1. Phn M bài (Gii thiu câu chuyn)

Di trn gian có hai v chng nghèo i cho gia ình phú ông. H hin lành, chu khó nhng ã ngoài nm mi tui mà vn cha có con.

– Tôi c xung trn gian u thai làm con ca v chng ngi i bng cách c hóa thành nc ma ng trong cái s da. Ngi v i rng kim ci cho ch. Khát nc quá mà không tìm thy sui, ch thy cái s da bên gc cây to ng y nc ma, bà bng lên ung. Th ri bà có thai.

– Khi m tôi sinh tôi thì cha tôi ã mt. Tôi không chân, không tay nh nhng a tr khác. Tôi tròn nh mt qu da nên c t tên là S Da.

2. Phn Thân bài (Din bin s vic)

a). Khi tôi còn nh

Thy tôi nh vy, m tôi bun lm. Có lúc, bà mun vt tôi i. Nhng sau, ngh li thy thng tôi nên m tôi ã tôi li nuôi.

– Mt hôm, nghe m than phin v vic tôi chng làm c vic gì. Tôi nói m sang xin phú ông cho tôi chn bò.

– Phú ông ngn ngi nhng ngh nuôi ít tn công hn nhng ngi khác nên phú ông ã ng ý. Th là tôi n nhà phú ông.

Tôi chn bò rt gii. Hng ngày, tôi ln sau àn bò ra ng, ti n li ln sau àn bò v chung. Ngày nng cng nh ngày ma, bò con nào con ny bng no cng.

– Ngày mùa tôi t ra ng làm vic, không có ai mang cm. Ba cô con gái ca phú ông thay nhau em cm cho tôi. Hai cô ch ác nghit, kiêu kì thng ht hi tôi. Còn cô em út thì hin lành, tính hay thng ngi, i ãi vi tôi rt t t.

b). Khi hi v

– Khi không có ai, tôi lùa àn bò ra n c còn tôi hiên lên là mt chàng trai. Tôi mc chic võng ào vào hai cành cây và nm thi sáo. Chí cn nghe ting ng là tôi li tr li vi thân hình tròn trc nh chic s da.

– Cô gái út phú ông ngày càng tt vi tôi. Có ca ngon vt l, cô u giu em ra cho tôi. Càng ngày tôi càng yêu quý cô hn.

Cui mùa. Tôi v gic m n hi con gái phú ông làm v. M tôi ht sc sng st, nhng thy tôi nn n mãi nên cng chiu lòng, dành kim bung cau mang n nhà phú ông.

Phú ông ci ma, a ra yêu cu rt cao. Phú ông nói: “Muôn hi con gái ta, hãy v sm mt chinh vàng cm, mi lm la dào, mi con ln béo, mi vò ru tm em sang ây”.

M tôi nói tôi ng nghi ti chuyn ly con gái phú ông na. Nhng tôi nói m ng lo gì c.

– ng ngày hn, m tôi vô cùng ngc nhiên vì trong nhà t nhiên có bao nhiêu là sính l. Li có c chc gia nhân di nhà chy lên khiêng l vt sang nhà phú ông. Phú ông hoa c mt, lúng túng nói vi m tôi: “ ta hi con gái ta, xem có da nào ng ly thng S Da không ã”.

– Hai cô ch bu môi chê bai. Cô út cúi mt t ý bng lòng. Ph ông ành phi g con gái cho tôi.

– Ngày ci, tôi cho làm c bàn tht linh ình.

– úng lúc rc dâu, không ai tìm thy tôi âu c bi vì tôi ã tr thành chàng trai khôi ngô tun tú. Tôi cùng cô út t phòng cô dâu i ra. Mi ngi u sng st, mng r. Còn hai cô ch ca v tôi thì va tic va ghen tc.

“V chng tôi sng rt hnh phúc. Ngày êm tôi hc hành chm ch và tôi ã thi u trng nguyên.

c). Khi i s

– Có chiu nhà vua c tôi i s.

Khi chia tay, tôi a cho v tôi mt hòn á la, mt con dao và hai qua trng gà, dn phi git luôn trong ngi phòng khi dùng n.

– Mt hôm, i s v, thuyn tôi lt qua mt hòn o. Tôi bng nghe ting gà gáy to ba ln:

“Ò… ó… o

Phái thuyn quan trng rc cô tôi v”

– Tôi cho thuyn ghé vào o thì nhn ra v tôi ang ó. V tôi k u uôi câu chuyn cho tôi nghe. Thì ra, hai cô ch thy em mình ly c trng nguyên thì sinh lòng ghen ghét mun làm hi em thay em làm bà trng. Nhân khi tôi i s vng, hai cô ch ã r v tôi chèo thuyn ra bin ri xô nàng xung bin. Mt con cá kình nut v tôi vào bng. Sn có con dao nàng âm cht cá. Xác cá ni lnh bnh trên mt bin ri dt vào mt hòn o. Nàng li ly dao khoét bng cá chui ra, bt la lên ri xo tht cá nng n. Hai qu trng n thành ôi gà và làm bn vi nàng. Khi thy thuyn tôi i qua, gà ã gáy báo hiu tôi vào o cu v mình.

– V chng tôi dong bum tr v.

3. Phn Kt bài

– V nhà, tôi m tic mng mi bà con n chia vui, nhng li giu v tôi trong bung không cho ra mt.

– Hai ngi ch ca v tôi không hay bit gì ht, khp khi mng thm. H tranh nhau k cho tôi nghe chuyn ri ro ca v tôi ri khóc nc n ra chiu thng em mình nhiu lm.

– Tic xong, tôi cho gi v tôi ra. Hai ngi ch v tôi xu h quá, ln ra v lúc nào không ai hay và t ó i bit x.

– T ó, v chng tôi sng tht hnh phúc.

Ngun: Vietvanhoctro.com