Dàn ý Sắm vai Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh

Dn Sm vai Thch Sanh k li truyn c tch Thch Sanh

Hng dn

I/. Nhng iu cn lu ý khi lp dàn bài Sm vai Thch Sanh k li truyn c tích Thch Sanh, c th:

1. c k và xác nh rõ yêu cu ca bài.

2. c li truyn Thch Sanh (Ng vn 6, tp 1, trang 61).

3. Khi sm vai nhân vt k, chú ý s dng i t nhân xng là “Tôi”.

II/. Ni dung chi tit hng dn lp dàn bài tp làm vn Sm vai Thch Sanh k li truyn c tích Thch Sanh c th nh sau:

1. Phn M bài (Gii thiu câu chuyn)

– Tôi là Thái t, con Ngc Hoàng.

– Bit di trn gian có 2 v chng già tt bng mà cha có con, Ngc Hoàng tôi lin cho tôi xung u thai làm con ca ông bà c.

– M tôi di trn gian mang thai tôi my nm mà cha sinh. Hi cha tôi lâm bnh cht. Sau ó, m mi sinh ra tôi, mt bé trai kháu khinh. M t tên cho tôi là Thch Sanh.

Khi tôi ln khôn thì m tôi cng mt. Tôi sng li thi trong túp lu c dng di gc a. C gia tài ca tôi ch là chic búa cha tôi li. Khi còn sng, cha tôi dùng chic búa y cht ci bán kim sng qua ngày.

– Khi tôi bit dùng búa thì Ngc Hoàng sai thiên thn xung dy cho tôi các môn võ ngh và mi phép thn thông.

2. Phn Thân bài

a). Cuc gp gia ti và m con Lý Thông

– Mt hôm, có ngi hàng ru tên là Lý Thông i qua ch tôi. Thy tôi gánh v mt gánh ci ln. Lý Thông lân la gi chuyn và nói kt ngha anh em vi tôi. M côi cha m nên khi Lý Thông nói mun kt ngha anh em vi tôi, tôi vui v nhn li. Lý Thông là anh còn tôi là em. Tôi t giã gc a, n sng chung vi m con Lý Thông.

– Mt hôm, i kim ci v, tôi thy mâm cm có rt nhiu thc n ngon. Cha hiu nhà có vic gì thì anh Lý Thông nói vi tôi: “êm nay, n phiên anh canh miu th, ngt vì d ct m ru, em chu khó thay anh, n sáng thì v”. Tôi vui lòng nhn li ngay”.

b). Cuc chin u git chn tinh.

– Na êm, tôi ang lim dim mt thì mt con chn tinh hin ra. Nó nhe rng, gi vut nh v ly tôi. Tôi nhanh tay v ly búa ánh li.

– Chn tinh hóa phép, thoát bin, thot hin.

– Tôi không nao núng, dùng nhiu võ thut ánh con quái vt. Cui cùng, tôi git c chn tinh. Chn tinh hin nguyên hình là mt con trn khng l. Nó cht li bên mình b cung tên bng vàng.

– Tôi cht u quái vt và nht b cung tên bng vàng ri xách u quái vt v nhà. Tôi gi ca mãi anh Lý Thông mi ra m ca. Không hiu sao m con anh Lý Thông c van ly tôi ri rít.

– Khi vào nhà, tôi k u uôi câu chuyn. Nghe xong, anh Lý Thông nói vi tôi: “Con trn y là ca vua nuôi ã lâu. Nay em git nó, tt không khi b ti cht. Thôi, bây gi nhân tri cha sáng em hãy trn i ngay i. Có chuyn gì anh nhà lo liu”.

– Tôi tin ngay và tr v túp lu di gôc a ngày nào. Tôi li sng bng ngh kim ci.

c). Cuc chiên u git i bàng (nguyên là con yêu tinh)

– Mt hôm, tôi ang ngi di gc a thì trông thy mt con i bàng qup mt ngi con gái. Tôi lin ly cung tên vàng ra bn con i bàng. Mi tên trúng vào cánh làm nó b thng. Nhng nó vn c bay v hang trong núi. Theo vt máu, tôi tìm c ch ca con i bàng.

– Mt hôm, nghe có l hi ông vui, tôi lin tìm n xem. Nào ng, ó, tôi gp anh Lý Thông. Anh y ã k cho tôi nghe vic tìm công chúa. Tôi tht thà k cho anh nghe v vic tôi bn i bàng và bit c ch ca nó. Anh Lý Thông lin nh tôi dn n ch i bàng.

– Tôi xin c xung hang cu công chúa. Quân s ly dây buc ngang lng tôi ri dòng xung hang.

Xung ti dáy hang, tôi thy i bàng hin nguyên hình là mt con yêu tinh trên núi. Tuy b thng nng nhng con quái vt vn rt hung d. Nó gi vut và lao vào tôi. Tôi dùng cung tên vàng bn mù hai mt nó. Tôi cht t vut sc, b v ôi u con quái vt. Tôi ly dây buc ngang ngi công chúa và ra hiu cho quân s ca Lý Thông kéo lên.

Tôi ch quân s th dây xung kéo tôi lên, nào ng ca hang ã b lp li.

– Lúc ó, tôi mi bit là Lý Thông hi tôi. Tôi c tìm li lên. i n cui hang, tôi thy mt chàng trai khôi ngô tun tú b nht trong ci st. Tôi dùng cung tên vàng bn tan ci st và cu chàng ra. Chàng trai cho bit minh là thái t con vua Thy T.

– Thái t thoát nn, cám n tôi và mi tôi xung thy ph chi. Vua Thy T vui mng c gp li con. Bit tôi là ngi cu con trai mình, vua Thúy T cm n tôi và biu tôi rt nhiu vàng bc châu báu. Tôi không ly vàng bc châu báu mà ch xin mt cây àn, ri tôi tr v gc a.

d). S báo thù ca hn chn tinh và i bàng

Mt hôm, tôi b quân lính ca nhà vua ti và bt giam tôi vào ngc.

Lúc ó, tôi mi bit ca ci ca nhà vua b mt trm và c giu gc a ni tôi . Tôi b bt vì nhà vua cho là chính tôi ã n trm.

Lúc ó tôi mi ngh là chính chn tinh và i bàng b git ã báo thù tôi.

– Trong ngc ti, tôi em àn vua Thy T cho ra gy.

– Không ng ting àn ca tôi vng n hoàng cung. Nàng công chúa c tôi cu òi vua cha cho c gp ngi ánh àn.

Nhà vua cho a tôi n. Trc mt mi ngi, tôi k ht u uôi câu chuyn ca mình, t chuyn kt bn vi Lý Thông, n chuyn chém chn tinh, git i bàng, cu công chúa và cui cùng b bt oan vào ngc tht.

– Cho n lúc này tôi mi bit chn tinh không phi vua nuôi mà Lý Thông ã nham him la tôi i cht thay cho hn. Và lúc này, tôi cng mi bit, nàng công chúa ã b câm sau khi c tôi cu khi hang. Nàng ch vui ci tr li khi nghe tiêng àn ca tôi.

– Nhà vua cho bt m con Lý Thông giam li và giao cho tôi xét x. Tôi tha cho m con h nhng tri chng tha. v n na ng m con Lý Thông b sét ánh cht, ri b hóa kip thành b hung.

3. Phn Kêt bài

– Nhà vua g công chúa cho tôi. L ci tng bng nht kinh kì. Hoàng t các nc ch hu trc kia b công chúa t hôn ly làm tc gin, h hi binh lính ca mi tám nc sang ánh. Tôi xin nhà vua ng ng binh.

– Tôi ly cây àn thn ra gy. Ting àn phân tích iu hn l thit, cái úng, cái sai. Quân mi tám nc bn rn chân tay không còn ngh gì n chuyn ánh nhau na. Cui cùng, các hoàng t phái ci giáp xin hàng.

– Tôi sai dn mt ba cm tht ãi nhng k thua trn. Tôi ch cho dn ra mt niêu cm tí xíu. C my vn tng lính thy niêu cm nh vy lin bu môi ci. Tôi lin ha s trng thng cho ngi n ht niêu cm. Quân mi tám nc n mãi, n mãi mà niêu cm không ht. Cm trong niêu ht thì li y. Tt c cúi u ly t v chng tôi ri kéo quân v nc.

– Vì không có con trai ni ngôi, nhà vua ã nhng ngôi cho tôi. T ó, tôi làm mt ông vua tt và dân chúng có cuc sng no m, yên bình.

Ngun: Vietvanhoctro.com