Dàn ý Sắm vai vua Hùng kể lại chuyện Sơn Tinh – Thủy Tinh

Dn Sm vai vua Hng k li chuyn Sn Tinh – Thy Tinh

Hng dn

Nhng im cn ghi nh khi lp dàn bài tp làm vn v bài: Sm vai vua Hùng k li chuyn Sn Tinh – Thy Tinh:

1. c k và xác nh rõ yêu cu ca bài.

2. c và nghi nh ct truyn Sn Tinh, Thy Tinh (Ng vn 6, tp 1, tr. 31).

3. Khi k bng li nhân vt cn chú ý s dng i t nhân xng “TA” vì ây là li vua k.

4. Không cn k rành rt tng câu ch ca chuyn Sn Tinh – Thy Tinh, ch cn nh ni dung chính sau ó phát ha và k li bng li ca nhân vt.

Ni dung hng dn lp dàn bài tp làm vn vi bài: Sm vai vua Hùng k li chuyn Sn Tinh – Thy Tinh c th nh sau:

1. Phn M bài

– Ta là Hùng Vng th 18. Ta có mt ngi con gái tên là M Nng. Con gái ta ngi p nh hoa, tính nt du hin.

– Ta yêu thng con gái ta ht mc. Ta mun kén cho con gái ta mt ngi chng tht xng áng.

– Tin ta kén chng cho con gái lan i khp mi ni.

2. Phn Thân bài

a). Nhng ngi n cu hôn

– Có hai chàng trai n cu hôn con gái ta.

– Mt chàng tên là Sn Tinh. Chàng vùng núi Tn Viên. Chàng trai này có tài l: Vy tay v phía ông, phía ông ni cn bãi; vy tay v phía tây mc lên tng dãy núi i. Chàng là chúa vùng non cao.

– Mt chàng tên là Thv Tinh. Chàng trai này cng có tài không kém: Gi gió, gió n; hô ma, ma v. Chàng là chúa vùng nc thm.

– Ta bn khon không bit nhn li ai, t chi ai.

– Ta bèn mi các Lc hu vào bàn bc.

– Mi ngi ng ý vi ta là t nhng vt sính l hai chàng trai êm n. Ai em n trc thì s c ci con gái ca ta.

b). vt sính l

Sau khi bàn bc, ta và các Lc hu chn nhng sính l sau:

– Mt trm ván cm np

– Mt trm np bánh chng

– Mt ôi voi chín ngà

– Mt ôi gà chín ca

– Mt ôi nga hng mao

c). Kt quá ca vic chn r và trn chin xy ra

– Chàng Sn Tinh em l vt n sm và ta cho rc con gái ta v núi.

– Chàng Thy Tinh n sau, không ly c v ùng ùng ni gin, em quân ui theo òi cp M Nng. Thy Tinh hô ma, gi gió làm thành dông bão, rung chuyn c t tri, dâng nc sông lên cun cun ánh Sn Tinh. Nc ngp rung ng, nc ngp nhà ca, nc dâng lên lng i, sn núi. Thành Phong Châu nh ni lnh bnh trên mt bin nc.

– Nhng Sn Tinh, chàng r ta không h nao núng. Sn Tinh dùng phép l bc tng qu i, di tng dãy núi, dng thành ly t ngn chn dòng nc. Nc sông dâng cao bao nhiêu, i núi cao lên by nhiêu. Hai bên ánh nhau ròng rã my tháng tri. Cui cùng, con r ta ã thng.

3. Phn Kt hài

– Tuy tht bi nhng oán nng, thù sâu, hng nm, Thy Tinh làm ma gió, bão lt dâng nc ánh Sn Tinh.

– Sn Tinh, con r ta em ht tài l ca mình ra ánh li Thy Tinh.

– Nm nào cng vy, Thy Tinh ánh mi mt, chán chê vn không thng ni Sn Tinh cp M Nng, ành chu thua và rút quân v.

Ngun: Vietvanhoctro.com