Dàn ý tả cảnh biển quê em vào buổi bình minh đẹp trời

Dn t cnh bin qu em vo bui bnh minh p tri

Hng dn

Chi tit mu dàn ý và bài vn mu bài tp vn Vit th cho bn mi quen, t cnh bin quê em vào bui bình minh p tri nh sau:

A. DÀN Ý S LC

1. u th

– a im, thi gian vit th

– Li xng hô: Bn thân mn!

2. Ni dung chính ca th

a). Thm hi bn và gia dình bn

b). T cnh bin bui bình minh

– Khi mt tri cha lên

+ Không gian còn yên ng, bin m m trong hi sng.

+ Nhìn ra xa, không thy rõ nhng cánh bum, không thy rõ sc tri, không thy rõ sc xanh màu nc bin.

+ Sóng bin nh nhàng xô vào bãi cát.

+ Nhng git sng mai còn ng trên nhng cành cây bên b.

+ Trên bãi cát ã có rt nhiu du khách ang ch mt tri lên.

+ Xa xa, bà con ng dân ang chun b tàu thuyn ra khi.

– Khi mt tri lên

+ Mt tri t t nhô lên khói mt bin. Nhng tia sáng hình r qut dn lan rng ra c mt vùng rng ln.

+ Mt nc bin khoác lên mình chic áo màu xanh pha hng óng ánh.

+ Bài cát vàng phng, tri dài cng hng lên di ánh mt tri ban mai.

+ Trên bãi bin, mt s du khách ang chp cnh mt tri lên. Mt s khác say sa ngm cnh bình minh. Có du khách ang tm mát,..

– Sau khi mt tri lên

+ Mt tri nhô hn lên khi mt bin, tròn to nh mt chic mâm.

+ nh nng ban mai to khp mt bin, bãi cát, cây ci, thành ph…

+ Tng àn chim ang bay ling gia không trung thoáng ãng.

+ Nhng cánh bum nâu trên bin c nng chiu vào hng rc lên nh àn bm khng l múa ln gia tri xanh.

+ Nhng làn gió thi t bin khi xa vào b em theo hi nc mát lnh.

+ Nhng git sng trên, cành cây, ngn c ã tan di ánh mt tri.

+ Mt bin nh rng hn, xanh hn.

+ Phía xa xa, thuyn ánh cá ca các bác ng dân ang nh lt ra khi.

+ Trên bãi tm ông nght ngi…

3. Cui th

– Li chúc, li ha hn.

– Ch kí và h tên y ca em.

B. BÀI THAM KHO TH LOI VIT TH T CNH BIN LÚC BÌNH MINH

ng Nai, ngày 20 tháng 6 nm 2026

Bn thân mn!

Nghe bn nói i du lch bin là thích nht. Bn ã có nhng ngày ón bình minh trên bin tuyt vi. Qu úng nh bn nói, mình cng va c ba m cho i du lch ti thành ph bin Vng Tàu y. Bình minh trên bin Vng Tàu em li cho mình nhng cm giác tht hnh phúc. Mình s t cho bn nghe xem bình minh trên bin Vng Tàu có gì khác vi cnh bình minh trên bin D Sn ni bn ã di du lch nhé.

úng là không gì hnh phúc hn khi c cùng gia ình i du tch vùng bin. ây là ln u tiên, mình c ngm cnh bình minh trên bin Vng Tàu. Mình say sa trc v p thn tiên ca bin lúc bình minh.

Bn bit không, khi mt tri cha lên, không gian yên ng quá! Bin hin lên m m trong hi sng. Nhìn ra xa, mình không thy rõ nhng cánh bum, không thy rõ sc tri, không thy rõ sc xanh màu nc bin. Sóng bin nh nhàng xô vào bãi cát. ã có rt nhiu du khách ang do trên bãi bin ch bình minh lên. Xa xa, ng dân ang chun b tàu thuyn ra khi ánh cá trong mt ngày mi.

Ri mt tri t l nhô lên khi mt bin. Nhng tia sáng hình r qut dn lan rng ra c mt vùng rng ln. Mt nc bin khoác lên mình chic áo màu xanh pha hng óng ánh. Bãi cát vàng phng, tri dài cng hng lên di ánh mt tri ban mai. Trên bãi bin, mt s du khách ang chp cnh mt tri lên. Mi s khác say sa ngm cnh bình minh, có du khách ang tm mát hoc ang xây nhng lâu ài cát.

Mt tri nhô hn lên khi mt bin, tròn to nh mt chic mâm ng. Ánh nng ban mai to khp mt bin, bãi cát, cây ci. Thành ph rng ngi trong nng mai. Tng àn chim ang bay ling gia không trung thoáng ãng. Nhng cánh bum nâu, bum trng trên bin c nng chiu vào hng rc hoc sáng lóa lên nh àn bm khng l múa ln gia tri xanh. Nhng làn gió thi t bin khi xa vào b em theo hi nc mát lnh. Mt bin nh rng hn, xanh hn. Phía xa xa, nhng thuyn ánh cá ca các bác ng dân ang nh lt trên mt nc.

Trên bãi tm ông nght ngi. Có ngi ang chi bóng chuyn. Có ngi ang tm bin. Cng có ngi ang nm phi nng…

Cnh bình minh trên bin p nh cnh thn tiên trong các truyn thn thoi, có sc hp dn l kì i vi mình.

y là nhng gì mình ã quan sát c cnh bình minh ti thành ph bin Vng Tàu. Mình mong có dp tr li ni ây c khám phá thêm nhng v p ca cnh bình minh trên bin mà ln này mình cha khám phá c.

Nhn th mình, bn nh tr li ngay nhé. Chúc bn và gia ình bn mnh khe. Chúc bn chun b tt bc vào nm hc mi.

Ngi bn mi quen

H

Lu Nht H

__________***__________

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài tp vn Vit th cho bn mi quen, t cnh bin quê em vào bui bình minh p tri, c th gm:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– V p ca bu tri vào lúc bình minh?

– V p ca mt bin vào lúc bình mình?

– V p ca bãi bin vào lúc bình minh?

– Tình cm ca em trc cnh bình minh?

Ngun: Vietvanhoctro.com