Dàn ý tả cảnh cánh đồng quê em vào mùa lúa chín

Dn t cnh cnh ng qu em vo ma la chn

Hng dn

Chi tit mu dàn ý bài vn t cnh cánh ng quê em vào mùa lúa chín nh sau:

A. DÀN Ý S LC

a). Phn u th

– a im, thi gian vit th

– Li xng hô: Bn thân mn!

b). Ni dung chính ca th

– i tng nhn th: mt ngi bn mi quen.

– Ni dung th:

+ Thm hi bn và gia ình bn.

+ T cho bn nghe v cánh ng lúa chín quê em (cnh bu tri, cnh cánh ng nhìn t xa, cánh ng khi quan sát gn, cnh các bác nông dân ang gt lúa…).

+ K v gia ình em, v tình hình hc tp ca em.

c). Phn cui th

– Li chúc, li ha hn.

– Ch kí và h tên y ca em.

B. BÀI THAM KHO TH LOI VIT TH T CNH CÁNH NG LÚA CHÍN QUÊ EM

ng Tháp ngày 12 tháng 12 nm 2020

Lan thân mn!

Nhn c th ca bn, mình rt cm ng. Chúng mình quen nhau ngn ngi trong my ngày khi hai gia ình i du lch Nha Trang thôi nhng bn vn nh ti mình và vit th thm mình. Mình tranh th vit th phúc áp ngay. Bit tin bn và gia ình ca bn mnh khe mình rt vui. Mình vui nht là bn ã t cho mình nghe v thành ph quê hng bn. Tuy cha c n thm thành ph ca bn ln nào nhng mình cng nh ã dc cùng bn i thm thành ph ca bn vy.

áp li tm chân tình ca bn, hôm nay, mình s t cho bn nghe v quê hng mình, v v p ca cánh ng lúa chín thng cánh cò bay quê hng mình nhé.

Bn bit không, vào bui sáng sm cánh ng lúa chín quê mình p tuyt vi. Nhng git sng còn ng trên nhng cành cây, ngn c long lanh nh nhng ht ngc. C cánh ng lúa chín c bao ph mt lp sng trng mng, trông nh chúng c khoác mt tm voan trng khng l.

Khi mt tri lên, nhng tia nng u tiên bao trùm lên cánh ng, làng mc, cây c. Sng tan nhanh, các tha rung hin rõ dn trong ánh nng mai. Bu tri cao xanh, nhng chú chim câu ang chao ln trên tng không. Lúa trên cánh ng ng sang màu vàng ti. Nhìn t xa, cánh ng nh mt tm thm dát vàng khng l. Mt làn gió nh thi qua, c cánh ng dp dn nh sóng ln. Li gn b, mình thy nhng bông lúa chín vàng, un cong vì ht lúa cng tròn. Nhng bông lúa nng tru xung báo hiu mt mùa bi thu. Trên cánh ng ln, ting máy gt kêu sình sch, sình sch…, ting máy ngom lúa soàn sot. Chú iu khin máy gt chy tng hàng thng tp. Nhng bao lúa c óng ngay li. Rm r tng hàng, tng ng li sau máy. Ting hát, ling hò vang lên rn rã. Ri nhng bao lúa sch c chuyn lên b ch xe ch v.

Cánh ng bui sáng ã rt dp. Cánh ng quê mình vào mt bui chiu p tri cng p không kém. Mình bt ng trc v p cùa cánh ng thng cánh cò bay. Nu bn c ngm cánh dng quê mình vào mt bui chiu thì bn s thy tâm hn th thái và d chu.

Khi tri cha tt nng, bu (ri cao xanh, tng dàn chim dang bay ling gia, tng không. Ánh nng nht ca bui chiu tri khp cánh ng, nhng rung lúa chín nh vàng sm hn. Còn nhng tha rung ã gt xong ã khoác lên mình màu áo mi. Trên nhng tha rung ã gt, nhng chú chim ang nht nhng ht thóc ri vãi.

Mt tri ln sau dãy núi phía xa xa. Tri mát du hn vì ã ht nng. Các bác nông dân ang sa son ra v. Nhng xe lúa y p ni uôi nhau v p. Ting ci nói vui v trc mt v mùa bi thu.

Cánh ng quê mình vào bui sáng hay bui chiu u tht p vào mùa lúa chín. Bn hãy v quê mình thm mt chuyn nhé. Mình s a bn i thm cánh ng lúa chín ca quê mình. Nht nh, khi tr v thành ph, bn s không bao gi quên c nhng cánh cò bay l bay la trên cánh ng tru bông, không bao gi quên c ting sáo diu vi vu, vi vút… trên bu tri cao xanh thm…

Chúc bn và gia ình bn khe mnh, hn gp bn trong mt ngày gn ây trên quê hng mình nhé.

Ngi bn mi ca Lan

Nguyn Nh ip

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý Vit th cho bn mi quen, t cnh cánh ng quê em vào mùa lúa chín, c th gm:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Em quen bn trong dp nào? âu?

– Em nh li b cc chung ca mt lá th

– Em t nhng nét ni bt v cnh cánh ng lúa chín.

– Em t cánh ng vào bui sáng, bui chiu hay c hai bui?

– Bu tri có gì c bit?

– Cánh ng lúa chín ra sao?

– Hot ng ca các bác nông dân trên cánh ng?

– Tình cm và suy ngh ca em v cánh ng em t?

Ngun: Vietvanhoctro.com