Dàn ý tả cảnh đầm Sen đang mùa nở hoa

Dn t cnh m Sen ang ma n hoa

Hng dn

M bài

– Gii thiu v cánh ng Sen mà em d nh t, em thy nó âu, nhân dp nào:

+ Ngh hè va ri gia ình em i du lch min tây. Khi n tnh ng Tháp em ã có dp c nhìn thy mt cách sc rt p ó là khung cnh cánh ng hoa Sen ca vùng Tháp Mi ng Tháp.

Thân bài

– T khung cnh bao quát cánh ng hoa Sen Tháp Mi: cánh ng Sen rt rng, ngi ta phi chèo thuyn hái hoa Sen.

+ Hôm nay là ngày hè nên tri rt trong xanh, ánh nng làm tng thêm v p ca m Sen. Nhng cn gió thi nhè nh làm cho nhng bông hoa nghiên qua nghiên li nh vn nhng cánh tay ra chào ón.

+ Cô hng dn viên gii thiu rng mùa này n ây là p nht trong nm vì hoa Sen s n vào nhng ngày hè. Và là mùa Sen n nên s có rt nhiu c sn thng thc.

– T chi tit v hoa Sen ang n

+ T bông hoa Sen: Bông Sen có màu trng tinh khit kt hp cùng sc hng trên mi cánh hoa nhìn rt p. Bên trong nhng cánh sen kia là ài Sen cha ht Sen. ài Sen nhìn nh nhng t ong, mi l là mi ht Sen.

+ T búp Sen: Nhng búp Sen cha n nhìn nh nhng cánh tay em bé trông tht p. Nhng cánh hoa cha n úp sát vào nhau nh nhng

+ T v lá Sen: lá ca cây Sen rt to và có màu xanh

– T hot ng din ra trên m Sen

+ Nhng ch thu hoch ht Sen chèo thuyn i b nhng bông hoa Sen ã tàn em v ly ht Sen.

+ Còn nhng cô chú trong khu du lch thì i hái lá Sen non cùng búp sen v làm my món n.

+ Cô hng dn viên va chèo thuyn va gii thiu nhng món n làm t Sen rt hp dn và tí na c nhà em s c dùng nh: gi búp sen, gà bc lá Sen nng, ung trà tim Sen…

+ Khi lên b cô hng dn hái tng em 1 búp Sen rt p làm k nim

Kt bài

– Cm ngh ca em v cnh m Sen ang mùa n hoa: khung cnh cánh ng Sen Tháp Mi rt p và ã li cho em nhiu n tng khó phai m.

Ngun: Vietvanhoctro.com