Dàn ý tả cây hoa hồng nhung

Dàn ý t cây hoa hng nhung

Hng dn

1./ Lp dàn ý

a)M bài

– Trong th gii muôn loài hoa, các bn thích loài hoa nào nht? Hoa mai, hoa ào e p, hoa cúc vàng ti hay hoa hu trng mut… Còn mình, mình thích nht là cây hoa hng trc ca nhà do m mình trng. 

b)Thân bài

*T cây hoa hng

-Thân cây hng nhung nhà mình cao khong mt mét, màu xanh m.

-Cây có nhiu cành, cành ln cành nh mc thành tng tng cao dn lên ti ngn, Cành nào cng chi chít là gai sc nhn.

-Lá cây hng nhung rt xanh và tt. Hình dáng lá không ln lm, có v thon và dài. Mép lá có vin rng ca, mt mt xanh nhn bóng, mt mt ni nhiu gân lá màu hi
.

*T v p ca hoa

-n ra hoa là lúc cây p nht.

+ Cung hoa dài, ài hoa mnh nâng ly nhng cánh hoa ti mn màng.

+ Nh hoa vàng ti, xp thành tng chùm bên trong bông hoa.

+ óa hoa ta hng thm ngào ngt.

-Bên cnh nhng cành nh hn là nhng n hoa còn ang e p.

*Tác dng ca cây hoa hng

-Hoa hng va p va thm. Hoa còn tng trng cho tình yêu ca cuc sng.

-Nh có cây hoa hng mà ngôi nhà ca mình thêm p hn.

c)Kt bài

– Mình hay chm sóc cây sau mi gi hc, mình bt sâu, ta lá già và còn ti nc mát cho nó na.

2./ Bài làm vn

Trong th gii muôn loài hoa, các bn thích loài hoa nào nht? Hoa mai, hoa e p, hoa cúc vàng ti hay hoa hu trng mut… Còn mình, mình thích nht là hoa hng. M mình cng rt yêu hoa hng nên ã trng trc ca mt bi hng nhung. C n hoa n là trc nhà mình li thm ngát.

Thân cây hng nhung nhà mình cao khong mt mét, màu xanh m. Thân cây không thng mà hi cong la theo chiu ca cành và lá. Cây có nhiu cành, cành ln cành nh mc thành tng tâng cao dn lên ti ngn. Cành nào cng chi chít gai sc nhn. Nhng cái gai nhn và cng mc dày khp thân cây hoa, vì th nên ngi ta thng nói: hoa hng va p va kiêu sa, nó xng áng là n hoàng ca muôn loài. Lá cây hng nhung rt xanh và tt. Hình dáng lá không ln lm, có v thon và dài. Mép lá có vin rng ca, mt trên xanh nhn bóng, mt di ni nhiu gân lá màu hi .

Thích nht là n cây ra hoa, ó cng là lúc cây p nht. T nhng cành ln nht ca cây vn lên, nhng óa hoa hng nhung n rc r. Cung hoa dài, ài hoa mnh nâng ly nhng cánh hoa ti mn màng. Nh hoa vàng ti, xp thành tng chùm bên trong bông hoa. óa hoa hng ta hng thm ngào ngt vy gi nhng chàng bm bm n vây xung quanh ùa gin. Bên cnh, nhng cành nh hn có nhiu n hoa còn ang e p. N hoa chúm chím nh ang e thn i n ngày n bung và ta hng thm.

Hoa hng p bi c sc và hng. Hoa hng còn tng trng cho tình yêu ca cuc sng. Khi hoa n nhiu, m mình thng ngt ri cm vào trong l. Có lúc m còn phi khô các cánh hoa, ng vào túi vi di gi, mùi thm mát ca hoa hng rt có li cho gic ng.

Nh có cây hoa hng mà ngôi nhà ca mình thêm p hn. Cây hoa hng ging nh mt thành viên xinh p ca gia ình mình. Nh nó mà c nhà va c ngm nhng bông hoa p, va c ngi hng hoa thm ngát. Mình hay chm sóc cây sau mi gi hc, mình bt sâu, ta lá già và còn ti nc mát cho nó na.

CÂY HOA HNG TRONG VN NHÀ EM

Vn nhà em trng rt nhiu loài hoa rt p, mi bui sáng khi mt tri va chiu nhng tia nng ban mai làm cho khu vn tr nên rc r vô cùng. Nhng con chim kéo nhau n u di nhng cây cnh hót véo von cùng vi nhng cô bm ang chp chn u trên nhng bông hoa trông nh nhng v công múa ph ha cho ting chim ca. Ni bt hn c là khóm cây hoa hng ang tr bông rc nh tán thng cho ting hót ca các chú chim và cô bm.

Em cng không bit rõ là khóm hoa hng này ã trng t khi nào na, em ch nghe ba nói là ba trng ã lâu lm ri, c khi nào nó cao lên thì ta cành ngn li cho nó ra bông. Khóm cây hoa hng nm ni bt gia vn trông tht rc r làm sao! Cây hoa hng ch cao ngang vai em ma thôi. Gc cây vì trng ã lâu nên khá to, t gc mc ra nhng nhánh cây mnh m nhìn khá sn sùi, nhng t ó nó li mc ra nhng cành hoa ht sc yêu kiu và chi chít nhng chic gai sc nhn nh th bo v nhng bông hoa ang khoe sc kia.

Mi khi có làn gió nh kh ung a trông nh ang a tay ón ly nhng tia nng ban mai tô thm thêm sc màu. Trên cành cây hoa hng xanh mt có nhng chic lá trông khá sc so vi nhng ng gân và rng ca, lá già thì có màu xanh sm, lá non thì có màu xanh xám nht hn. Nhng chic lá nh trang trí làm ni bt bông hoa hng. N hoa hng vn lên nh hình nhng ngn nn ang cháy. Cánh hoa hng ta ra nh nhng chic cánh ca cô bm khoe sc.

Mi bui sáng khi thcc dy em c thng thc nhng git sng sm u trên nhng cành hoa hng to thành nhng ht li ti. Lâu lâu ch gió kh lt qua làm nhng chic lá rung rinh nh ón chào bình mình. Mi hôm nào, cây còn n lm tm vy mà sáng nay cây ã ua nhau n hoa thm rc r lung linh, mn màng nh la. Bên trong nhng cánh hoa ta ra hng thm quyn r nhng chú ong bay n làm mt cho i cùng nhng cô bm tinh nghch bay ln chp chn.

Mi khi i hc v, em thng ti nc và bón phân cho cây. Cây ng mình sang phía em nh mun nói li cm n. Ôi tht hnh phúc bit bao! nh hàng ngày c ti nc, cây rt khe mnh và ra hoa tuyt p, Cây hoa làm cho khu vn nhà em m áp và ti vui hn lên. Vào nhng dp l hay sinh nht, em thng hái nhng bông hoa hng cm vào bình hoa trang trí trong nhà cho p.

Em rt yêu quý cây hoa hng vì ã mang n nhng khong khc vui ti mi ngày cho em. Nh có cây hoa hng mà em tr nên hn nhiên vui v hn. Mi khi bun hay rãnh ri là em li n thm ngi bn thân thuc nht: cây hoa hng nhung yêu quý.

Ngun: Vietvanhoctro.com