Dàn ý tả cây tre Việt Nam

Dàn ý t cây tre Vit Nam

Hng dn

a) M bài

– Có rt nhiu loài cây gn bó vi cuc sng ca ngi dân Vit Nam ta, nhng có mt loi cây không th không nhc n là cây tre. Nó không ch có mt khp mi ni trên t nc Vit Nam thân yêu, cây tre còn i vào nhng áng th vn tuyt p.

– Nhng bui tra hè gió mát, em cùng vi các bn li ngi hóng mát di ly tre xanh âu làng.

b) Thân bài

* T cây tre

– Nhìn t xa, ly tre trông ging nh mt bc tng thành màu xanh ngt bao bc ly xóm làng thân yêu.

– n gn mi thy ly tre y là c mt qun th tre sinh sôi, ny n và nng ta ln nhau sng.

– Cây tre có thân tròn, màu xanh bic, thân cây trn bóng, có nhiu t ni li vi nhau. Cây vn lên cao mãi n vài chc mét.

– Ngn tre cong vút và u a trong nng. Lá tre nh, u lá nhn và có màu xanh rì c mt khong tri.

– Gc tre bám cht vào lòng t nên rt chc chn, T nhng gc tre già ci nhng mm mng li ua nhau mc lên nhn hot và tràn y sc sng. Cây tre trc già, xung thì có mng mc lên tip bc, cây n ni tip cây kia to nên ly tre làng t bao i nay.

* Tác dng ca cây tre

– Di bóng mát ca ly tre, ó là ni ngh gii lao ca ngi dân làng em khi ra ng làm vic.

– Cây tre gn bó rt thân thuc vi ngi dân quê em và có nhiu tác dng: làm món n, dùng làm nhiu vt dng trong gia ình.

– Ngày xa, cây tre còn dùng làm chông chng li k thù xâm lc.

c) Kt bài

– Cây tre còn tng trng cho lòng dng cm, c hi sinh và lòng v tha na.

– Dù mai này có i âu xa nhng hình nh xóm làng quen thuc vi ly tre xanh rì rào vn luôn trong trái tim em,

Ngun: Vietvanhoctro.com