Dàn ý tả con gà trống

Dàn ý t con gà trng

Hng dn

M bài:

– Gii thiu v con gà trng ca gia ình em: Gia ình em có nuôi mt àn gà, trong ó có 1 chú gà trng. Hàng ngày, mi bui sáng chú gà trng có nhim v ánh thc mi ngi dy.

Thân bài:

– T v ngoi hình b ngoài ca con gà trng:

+ Màu sc lông ca con gà: Con gà trng nhà em có rt nhiu màu sc sc s, c bit lông c và cánh ca con gà có màu tía trông rt ni bt.

+ T phn u ca con gà: Con gà trng có cái mào rt to và cao. Mi ln gáy nó rng cái c cao lên và xù lông c lên trông rt oai v. Mt con gà trng rt to, nó thng lic canh chng àn gà mái, không cho nhng con gà trng ca hàng xóm li gn.

+ T v phn thân mình ca con gà: 2 cái cánh ca con gà có màu sc rt p, nó thng hay ging cánh v bch bch bch thu hút my con gà mái. hai chân ca con gà trng có 2 cái ca rt dài, ó là v khí li hi ca nó ánh nhau vi my con gà ca nhà hàng xóm ca em. Có mt ln nó ã dùng 2 cái ca ó á cht con gà trng choai ca nhà hàng xóm và m em ã qua n tin mua con gà ó v làm tht cho c nhà n.

– T v tính cách ca con gà: Hàng ngày con gà trng thng i theo kim n quanh àn gà mái. Lâu lâu nó kim c mi ngon là nó cc cc kêu àn gà mái li tranh n.

+ Sáng sm nào con gà trng cng có nhim v thc mi ngi dy. Ngi u tiên c ánh thc dy là ba m ca em sau ting gáy ln 1 ca nó. Ti tri sáng thì con gà tip tc gáy ln cui thì em thc dy ánh rng n sáng và i hc.

Kt bài:

Con gà trng rt có ích cho gia ình em, hàng ngày mi bui sáng trc khi i hc và chiu ti em u cho àn gà n lúa và u dành riêng cho nó 1 phn.

Ngun: Vietvanhoctro.com