Dàn ý Tả hình ảnh ông Tiên (Bụt) trong truyện cổ tích mà em đã đọc hoặc nghe được

Dn T hnh nh ng Tin (Bt) trong truyn c tch m em c hoc nghe c

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài tp làm vn T hình nh ông Tiên (Bt) trong truyn c tích mà em ã c hoc nghe c, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Nh li nhng truyn c dân gian có xut hin ông Tiên (ông Bt).

– Nhng ông Tiên (ông Bt) c miêu t trong truyn c tích có ngoi hình nh th nào?

– Ông có nhng vic làm nào giúp nhng ngi bt hnh, nghèo kh?

– Em suy ngh gì v ông Tiên (ông Bt) sau khi em ã c c và miêu t li?

__________***__________

Mi các em tham kho phn ni dung mu Dàn ý bài tp làm vn T hình nh ông Tiên (Bt) trong truyn c tích mà em ã c hoc nghe c di ây:

MU DÀN Ý BÀI TP LÀM VN T HÌNH NH ÔNG TIÊN (BT) TRONG TRUYN C TÍCH EM C HOC NGHE C

1. Phn M bài

– Em ã c nghe bà em, m em k cho nghe nhng câu chuyn c Vitt Nam rt hay và rt lí thú.

– Trong nhng câu chuyn c tích y có nhng nhân vt nghèo kh bt hnh và cng có nhng nhân vt giàu có mà tham lam, c ác.

– Bao gi cng vy, ngi nghèo kh, bt hnh nhng tt bng luôn c mt lc lng siêu nhiên giúp thng nhng k ác. ó là nhng ông Tiên (ông Bt).

– Em rt yêu thích nhân vt ông Bt trong truyn c tích Tm Cám mà em ã c c.

2. Phn Thân bài

a). Miêu t ngoi hình

* Nhng ln xut hin ca ông Bt trong truyn Tm Cám

Trong truyn Tm Cám, ông Bt hin lên rt nhiu ln giúp cô Tm.

M dì gh sai Tm và Cám i bt tôm bt tép. Tm siêng nng bt c nhiu tôm. tép còn Cám li bing nên không bt c gì ht. Cám ã la Tm và trút ht gi tôm tép. Tm ngi khóc. Ông Bt xut hin.

– Tm nuôi cá bng và coi bng nh ngi bn thân. M con nhà Cám git cht bng. Tm ngi khóc. Ông Bt xut hin.

– M con nhà Cám i d l hi. M dì gh trn thóc ln go bt Tm nhà nht riêng tng th ra. Tm ngi khóc. Ông Bt xut hin.

– Tm không có qun áo p i d hi. Tm ngi khóc. Ông Bt xut hin…

– Nh vy, ông Bt luôn xut hin giúp cô Tm, mt cô gái m côi hin lành, chu thng chu khó.

* Ngoi hình ca nhân vt ông Bt

– Ông Bt xut hin trong truyn là mt ông lão rt p.

– Khuôn mt ca ông phúc hu.

– ôi mt ca ông toát lên s hin t, m áp, lông mày lòa xòa, bc trng.

– Tóc ông bc ph, c búi gn phía sau gáy. Vài si tóc bc bay pht ph trc trán.

– Râu ca ông dài ti ngc, bc trng nh mây.

– Ông mc mt b qun áo thng dài chm t, màu trng. Tay áo va dài va rng.

– Mt tay ông chng cây gy trúc màu vàng bóng rt p. Ch tay cm thính thong ánh lên nhng tia sáng.

b). Miêu t hot ng

– Mt làn khói m trng ta nh, mt ông già u tóc bc ph xut hin.

– Khi xut hin, dáng ông khoan thai.

– Ông bc nhng bc chm rãi.

– Ông da tav lên nhè nh vut b râu dài.

– Ông nhìn cô Tm bng ánh mt y thng cm.

– Ông nói vi cô Tm bng ging m áp nh ngi ông nói vi a cháu gái yêu quý ca mình “Làm sao con khóc?”

– Ông bt ng xut hin ri cng bt ng bin mt.

2. Phn Kt bài

– Tm là cô gái m côi phi sng vi m dì gh và a em c ác. Cô Tm ngoan hin và siêng nng chu thng chu khó. Mi ln cô gp khó khn là mi ln ông Bt xut hin giúp cô.

– Vic ông Bt xut hin giúp cô Tm ã th hin c c m chính áng ca nhân dân ta: Nhng ngi hin lành tt bng mà b chà p bóc lt thì luôn cn s gip . Nhân vt ông Bt th hin khát vng công bng ca ngi dân lao dng:

“ hin thì li gp hin

Ngi ngay thì c pht, tiên trì”

( Truyn c nc mình – Lâm Th M D)

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com