Dàn ý tả lại cảnh biển quê em vào một buổi hoàng hôn đẹp trời

Dn t li cnh bin qu em vo mt bui hong hn p tri

Hng dn

Chi tit mu dàn ý bài tp vn Vit th cho bn mi, t li cnh bin quê em vào mt bui hoàng hôn p tri nh sau:

A. LP DÀN Ý S LC

1. u th

– a im, thi gian vit th.

– Li xng hô: Bn thân mn!

2. Ni dung chính ca th

a) Thm hi bn và gia ình bn

b) T cnh bin bui bình minh

– Khi mt tri cha ln

+ Bu tri trong xanh cao vòi vi. Mt nc bin cng trong xanh.

+ Tng àn chim ang chao ling trên không trung.

+ Nhng con thuyn t khi xa ang lt sóng tr v bn bãi. Nhng cánh bum nâu ln dn, ln dn khi v n gn b.

+ Trên bài tm, ngi ngi ang th mình trong làn nc trong xanh, mát ri. Ngi ngi ang vui chi trên bãi bin i hoàng hôn.

– Khi hoàng hôn buông xung

+ Mt tri t t ln xung bin là lúc cnh bin hin lên p nht.

+ C không gian rng ln c bao trùm bi ánh hoàng hôn.

+ Nc bin nhum màu vàng nht lóng lánh.

+ Bãi cát trãi dài, mn màng, in hình nhng du khách.

+ Nhiu khách du lch say sa chp nh.

3. Cui th

– Li chúc, li ha hn.

– Ch kí và h tên v ca em.

B. BÀI THAM KHO TH LOI VIT TH T CNH BIN LÚC HOÀN HÔN

Sm Sn ngày 16 – 6 – nm 2066

Tng Vi thân mn!

Mình va i ngm cnh hoàng hôn trên bin Sm Sn quê mình y. Bin p tuyt vi Vi . Không dng c, mình vit th thm Vi, và t cho Vi nghe ngay.

Bây gi mình mi hiu ti sao mi ngi thng nói “Cha ngm cnh hoàng hôn trên bin thì cha phi là i du lch bin”. Nhà mình cng không xa bin là bao, vy mà nay mình mi ngm hoàng hôn trên bin y. Mình tht là yu kém phi không? Vì vy, mình và my a bn r nhau i ngm hoàng hôn trên bin y. Sau khi dc ngm cnh hoàng hôn buông xung trên bin rng bao la, mình mi thy ht v p ca nó.

Hôm nay, mình i ngm hoàng hôn trên bin thi tit li rt tt. Khi mt tri cha ln, bu tri trong xanh cao vòi vi. Nc bin cng trong xanh. Tng àn chim ang chao ling trên không trung. Nhng con thuyn t khi xa ang lt sóng tr v bn bãi. Nhng cánh bum nâu, bum trng ln dn, ln dn khi v dên gn b. Nhng ng dân ni ây s tr v sau mt ngày lao ng vt v trên sóng nc. Nhng thuyn y p cá chính là thành qu lao ng cn cù ca h. Trên bãi tm, ngi ngi ang th mình trong làn nc trong xanh, mát ri. Ngi ngi ang vui chi trên bãi bin i hoàng hôn buông xung. Ri mt tri cng t t i dn v phía chân tri xa. Ni y, ông mt tri không còn chói chang na mà ã du di. Mc du, mt tri tròn nh mt cái mâm ng tròn tra. Dn dn, mt tri ln xung bin. ó là lúc bin tri hin lên p nht. C không gian rng ln c bao trùm bi ánh hoàng hôn. Nc bin nhu ôm màu vàng nht lóng lánh. Bãi cát vàng tri dài, mn màng, in hình nhng du khách. Nhiu khách du tch say sa chp nh ghi li nhng hình nh p nht v cnh hoàng hôn trên bin.

Cnh hoàng hôn trên bin em li nhng n tng sâu sc trong mình. Bn hãy v thm bin quê mình i nhé. Mình s cùng bn i thm núi Trng Lê, thm chùa c Cc, thm hòn Trng Mái,… Và chúng minh s chp chung nhng bc ánh trong cnh hoàng hôn ca bin.

Mãi mê t bin cho bn nghe, mình quên cha báo cho bn vui. Gia ình mình u khe mnh. Mình ã chun b y dùng hc tp cho nm hc mi ri y.

Nh cho mình hi thm sc khe ca gia ình bn. Chúc bn vui, chun b tt cho nm hc mi.

Ch th bn

Hoa

Nguyn Mai Hoa

__________***__________

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài tp vn t li 20 cnh bin quê em vào mt bui hoàng hôn p tri, c th gm:

– Em ngm cnh hoàng hôn trên bin âu?

– V p ca bu tri vào lúc hoàng hôn?

– V p ca mt bin vào lúc hoàng hôn?

– V p ca bãi bin, ca cây ci, nhà ca,… vào lúc hoàng hôn?

– Tình cm ca em trc v p ca bin vào lúc hoàng hôn?

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com