Dàn ý Tả ông già Nôen vào ngày giáng sinh theo trí tưởng tượng của em

Dn T ng gi Nen vo ngy ging sinh theo tr tng tng ca em

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài tp làm vn T ông già Nôen vào ngày giáng sinh theo trí tng tng ca em, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Em ã trc tip quan sát ông già Nôen ln nào cha? Nu ã quan sát em có th nh li và miêu t.

– Nu cha gp, em hãy tng tng và t ông già Nôen. Trong trí tng tng ca em, ông già Nôen có ngoi hình nh th nào?

– Ông có nhng vic làm nh th nào vào ngày giáng sinh?

– Em có suy ngh nh th nào v ông già Nôen?

__________***__________

Mi các em tham kho phn ni dung mu Dàn ý bài tp làm vn T ông già Nôen vào ngày giáng sinh theo trí tng tng ca em di ây:

MU DÀN Ý BÀI TP LÀM VN T ÔNG GIÀ NÔEN VÀO DP GIÁNG SINH

1. Phn M bài

– Giáng sinh là ngày mà bao ngi u mong i

2. Phn Thân bài

a). T ngoi hình

– Trong trí tng tng ca em, ông già Nôen hin lên tht p. Ông cao hn mt mét by mi.

Ông mc mt b qun áo màu .

C, tay, gu áo c vin mt lp vi bông trng.

– Ông i mt chic m hình chóp. Vành mù cng vin mt lp vái bông trng. Riêng chóp m có mt qu bóng tròn nh. Qu bóng c lúc lc a a theo nhp bc ca ông già Nô-en.

B râu ca ông tht c bit: va trng li va dài. Mình cng không bit ngi ta làm bng gì mà trông rt ging râu tht.

Ông già Nô-en i ôi giày màu có vin vi bông trng.

b). T hot ng

Ông già cm trong tay mt bì to quà các loi: hp to, hp nh, rt nhiu, loi.

– Ông ly các hp quà trong bì ra ln lt chia cho các bn nh.

– Ông ly trong bì ra mt hp quà nho nh gói rt p. Bên trên gói quà có mt bông hoa màu hng c tht bng dây nilon.

– Mình ã ln, vy mà không hiu sao, mình li c tng quà. Ông nói mình là mt hc trò ngoan, chm ch hc tp nên ngày l ông có quà tng. Mình vui lm vì ã lâu mình không c nhn quà Nôen.

– Mình cám n ông và ha s chm ch hc tp hn, ngoan hn.

3. Phn Kt bài

Tuôi th ai cng mong n ngày giáng sinh c ông già Nôen tng quà. Trong tng tng, em thy mình ang hòa trong dòng ngi i vui chi ngày l cùng gia ình trung tâm thành ph.

– Em thy ông già Nôen quan tâm n tt c tr em trên th gii. nht là nhng tr em nghèo. Em vêu quý và bit n ông già Nôen nhiu lm.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com