Dàn ý Tả quang cảnh phiên chợ thôn quê bằng trí tưởng tượng của em

Dn T quang cnh phin ch thn qu bng tr tng tng ca em

Hng dn

* Nhng im cn ghi nh khi lp dàn ý bài tp làm vn T quang cnh phiên ch bng trí tng tng ca em, c th:

– c k bài và xác nh yêu cu ca .

– Em t phiên ch vùng quê Nam B hay Bc B.

– Khung cnh chung ca phiên ch nh th nào?

– Cánh mua bán tp np ra sao?

– Em có suy ngh gì trc mt phiên ch thôn quê?

__________***__________

Mi các em tham kho phn ni dung mu Dàn ý T quang cnh phiên ch thôn quê bng trí tng tng ca em di ây:

MU DÀN Ý BÀI TP LÀM VN T QUANG CNH PHIÊN CH THÔN QUÊ

1. Phn M bài

– Em sinh ra và ln lên thành ph. Vì vy, cha bao gi em c i mt phiên ch quê.

– Qua nhng bài vn, bài th vit v ch quê, em ngh phiên ch quê chc là vui và có nhiu iu thú v mà ch thành ph không có c.

– Em c ngi mà tng tng ra rng em ang cùng m i mt phiên ch quê vào ngày Tt c truyn ca dân tc.

2. Phn Thân bài

a). Cnh trc khi hp ch

– Hình nh thiên nhiên cng ng h ngi dân que có mt cái Tt vui v nên thi tit hôm ó tht p.

– Khí hu ngày Tt không rét n ct da, ct tht nh ngày mùa ông. Tri bng tr nên m áp.

– Tng oàn ngi gng gng, gánh gánh, bng, khiêng, vác,… th hàng n ch bán.

– Nhiu ngi n ch mua nhng th mt hàng cn thit phc v cho ngày Tt.

– Chng my lúc, ch ông nght…

b). Cnh hp ch

– Hàng hóa ngày Tt nhiu vô k.

– Các khu hàng hóa c sp xp riêng bit.

– Mi khu dành cho mt loi hàng khác nhau: Khu dành cho mua bán các loi con vt nh ln (heo), gà, ngan, ngng,… Khu dành mua bán tôm, cá, cua, mc,… Khu dành mua bán các loi nông sn nh go, vng (mè), u, lc (u phng),… Ngi mua ngi bán ông nht vn là khu bán lá dong, tht heo, u xanh… Mi ngi u chun b cho vic gói bánh chng. Ngày Tt mà không có bánh chng thì âu còn là Tt.

– Ting ln kêu eng éc, ting vt kêu cp cp, ting mèo kêu meo meo…

– Ting ngi bán, ngi mua òi giá, tr giá n ào, náo nhit.

– Em li rt thích khu bán chi cho tr em. Em c ng ngm mãi nhng con tò he ch ngi bán hàng. Ch vài cái nn nn, bóp bóp là mt con vt bng bt xanh hoc mt nhân vt hot hình hin lên di bàn tay tài hoa ca ngi bán. Tr em bu quanh chn mua nhng con tò he mà mình yêu thích.

c). Cnh ch tan

– Nhng ngi ã mua sm ln lt ra v. Trên quang gánh hoc trên tay mi ngi u có nhng th hàng cn thit cn mua sm. Nét mt ai cng ti vui. Ting hi nhau, ting ci nói n ã trên con ng t trong ch ra ngoài cng ch.

– Ngi bán hàng vãn dn. Nhng hàng hóa còn li cng vi i.

– Trong ch còn li nhng dãy qun áo tr em treo màu sc s. Nhng bà, nhng cô bán hàng xén bày loi hàng. Mi ngi c gng ngi li mong bán thêm c chút nào hay chút ó.

3. Phn Kt bài

– Trong trí tng tng ca em, ch quê vào ngày p tri là nh th ó.

– Nht nh, em s xin ba m cho em c n Tt quê mt ln em c i ch quê vào ngày Tt, em xem ch quê có ging nh trong tng tng ca em.

_____________Ht_____________

Ngun: Vietvanhoctro.com