Em hãy giải thích câu tục ngữ “Có học phải có hạnh”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng “Có hc phi có hnh”

Bài làm

Tht d nhn thy c rng chính xã hi ang trên à phát trin, t nc ta ang thi kì m ca. Và cng chính bi th s hiu bit, ng thi cng chính là trình kh nng chuyên môn rt cn cho mi ngi. Bên cnh ó ta nh thy c rng chính hnh kim, o c cng là yu t rt quan trng cho vic xãy dng xã hi ch ngha thành công tt p hn bit bao nhiêu. Th ri, không th ph nhn c chính mi quan h gia hc vn và hnh kim mt ln na c nhn mnh qua câu tc ng:

“Có hc phi có hnh”

Li dy trên dy ta iu gì? u tiên ta phi hiu c câu tc ng “Có hc phi có hnh” ây có ngha là gì? “Hc” c hiu ó chính là s hiu bit, ng thi cng chính là vn kin thc ca mi con ngi. Con ngi chúng ta mà li có hc là ngi bit suy ngh, có nhn thc, ng thi cng có hiu bit. “Hnh” c hiu ây chính là hnh kim, là phm cht o c. Và ta nh thy c rng chính con ngi mà li có hnh kim là con ngi có t cách úng n, o c tt. Do vy, chúng ta phi bit c rng, khi ngi có hc thc cao cn phi có o c, có hnh kim tt mi c và mi áng khen. Cng rt ging nh câu tc ng “Tiên hc l, hu hc vn” ó nh mun nói hc vn hóa thì ta cng cn phi hc l ngha cng nh các phép tc.

giai thich cau co hoc phai co hanh - Em hãy giải thích câu tục ngữ “Có học phải có hạnh”
Gii thích câu tc ng “Có hc phi có hnh”

Ông cha ta ã tng nói: "Có hc phi có hnh" mang rt nhiu ý ngha hay m à con cháu i sau phi noi theo.

Qa tht ta nh thy c rng, ngay t lúc sinh ra ti lúc bp b bit nói ri n khi ti trng ta ã c tp tành dy d nhiu bài hc v o c. c bit hn ta nh thy c khi chúng ta mà ln lên, song song vi vic hc vn hóa. Chúng ta c m rng kin thc thì bài hc làm ngi càng cao hn na ch không phi bó hp trong mt phm vi nào. Hn na trí thc ca ca nhân loi nh i dng bao la. Thc s ta nh thy c rng mt ngi có vn hóa, có trình thì c mi ngi kính n. Ngc li ta nh thy c nu ch có kin thc sâu rng mà thiu o c, ng thi mà ngi ó li nh b thiu ht v t cách thì không nhng làm gim bt s kính n mà còn b mi ngi xa lánh, khinh thng bit bao nhiêu. Có l chính iu này dng nh ã làm ngi i phi có hc, cn am tng hiu bit mi vn ngoài xã hi. Và chc chn ó chính là iu cn thit cho mi chúng ta. Nhng ta không th ph nhn c hnh kim o c ca con ngi cng không kém phn quan trng. Nó chính là thc o giá tr ca con ngi. Chúng ta ngày nay hoàn toàn ng ý rng vn hóa là chìa khóa m các ca khoa hc k thut. ng thi ó cng chính là nhng là nhng viên gch xây dng nn vn minh cho t nc. Còn nh chúng ta cng ã bit c rng chính hnh kim o c cng là tng thành gi vng, bo v nn c lp, tn ti ca mt th ch Quc gia. iu này dng nh cng càng khng nh mt chân lí có hc phi có hnh” vì “hc” và “hnh”, “tài” và “c” c ánh giá chính là hai yu t cn thit cho mi con ngi. Ta dng nh cng thy c rng chính mt ngi va có hc va có tài va có o c, có t cách tt thì qu là ngi áng quý, áng cho mi ngi n phc mn yêu.

Bác H kính yêu ca chúng ta dng nh cng ã tng nhc nh chúng ta qua li dy ân cn và thm thit ó chính là câu “Có tài mà không có c là ngi vô dng. Có c mà không có tài làm vic gì cng khó”, tht là quý báu bit bao nhiêu. Qa tht ta nh thy c ó cng chính là bài hc v o c làm ngi.

Tóm li, câu tc ng “Có hc phi có hnh” dng nh cng ã nêu rõ tm quan trng ca hc vn và hnh kim. Và nu nh có c c hai yu t trên ta s tr thành ngi toàn din. ó c ánh giá chính là ta thc hin tt li nhc nh ca ông cha, ng thi ta cng góp phn tích cc vào vic xây dng mt t nc phn vinh tin b hn bao gi ht. Cng rt ging vi li mong mi ca Bác H v i ca chúng ta là “a t nc sánh vai cùng vi các cng quc nm châu”.

Minh Nguyt