Em hãy giải thích câu tục ngữ “Khoai đất lạ mạ đất quen”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng “Khoai t l m t quen”

Bài làm

Nu nh nhng câu ca dao là ting ca, li hát than thân hay là ni lòng n cha bit bao nhng cung bc ca tình cm ca ngi xa. Thì nhng câu tc ng li th hin c trí tu ca ngi xa. Nhng câu tc nhng thng úc kt nhng kinh nghim trong i sng sn xut ca chính h. Và ngi xa ã hun úc lên thành câu tc ng nh mun nhn li, nói li vi con cháu i sau. Câu tc ng nói v kinh nghim hay trong trng trt không th không nói n câu "Khoai t l m t quen".

Câu tc ng "Khoai t l m t quen" tuy tht ngn gn nhng cng ã th hin c rt nhiu kinh nghim trng trt trong ó. Và nhng kinh nghim này cng rt quan trng nht là i vi nc ta – mt nc thun nông. Câu tc ng nh nói c rng ây cng chính là kinh nghim canh tác ca cha ông ta ngày xa. Kinh nghim này nh trong thc t, khi trng khoai, sn thì dng nh câu nói cng không có ngha là ngi ta nht thit phi c gng nh có th mà tìm tha t khác canh tác mà có th vn dùng tha t y mà thôi. Nhng lu ý ó chính là tha t ó cng phi khác v cht t, có ngha là phi san phng lung, ngi dân cng phi trn và bón phân sau ó li thành lung mi ri tip tc canh tác v khác. Và có làm nh vy thì nng sut s tng lên nhiu hn, i sng cng s c ci thin nhiu hn r nhiu. Còn ói vi bà con khi mà gieo m thì ch cn vn tha c mà gieo, m vn lên tt ti không cn phi mt côn chm nhiu, khi mà m lên ri thì s nh lên cy ngoài ng v này qua v khác c th tip din.

giai tich cau tuc ngu khoai dat la ma dat quen - Em hãy giải thích câu tục ngữ “Khoai đất lạ mạ đất quen”
Gii thích câu tc ng “Khoai t l m t quen”

Nh chng ta cng ã bit c rng nc ta là mt nc có truyn thng nông nghip lâu i, thun nông. Dng nh chính trong câu tc ng "Khoai t l m t quen" cng nh ã cho ta c phân tách hai lp ngha nó c thông qua cho ta v kinh nghim canh tác ca ông cha ta t bao lâu i nay. Nói rõ hn ta nh thy c rng v th nht là "Khoai t l" chúng ta hiu rng là loi c qu c trng ni mnh t mi, hay cha ông ta gi là “t l” thì nó nhiu c nên thng c trng ni "Rung l" chính là trng i v s cho ra nhiu c to và thm ngon. Nu nh mnh t ó c mãi ch trng khoai không thì s rt kém nng sut do c tính ca cây khoai là nh vy.

Còn v th 2 ta nh nhn thy c là "m t quen" thì c trng ni t rung quen thì lúc nào nó cng xanh tt trng "Rung quen". Ta cng hiu c rung quen mà ngi xa mun nói ây, theo nh quán tính là rung không i v, quanh nm ngi nông ch vic gieo m khi n mùa v mà thôi. Và nu ngi nông dân gieo cây úng mùa v, ng thi cng nh bit c c tính ca cây thì nng xut ca nó tt hn, ngi nông dân s có mùa v bi thu hn bao gi ht, cuc sng lúc nào cng y nên h cng ã truyn tai nhau bit c nhng kinh nghim hay này.

Câu tc ng "khoai t l, m t quen" cng nh ã cho ta s i lp gia hai cách trng trt ca khoai vi m. ng thi cng cho ta thy c câu này thì có ngha là khoai thì a t l thì mi tt, ng thi ta nh thy c m thì a t quen thì nó mi tt. Hn ht ó cng chính là kinh nghim quý báu cho vic canh tác, trng trt ca ông ta xa cho vic phát trin kinh t, nhu cu cuc sng bn thân ó,

Cng có th nói là "Khoai t l m rung quen" mà cng không sai c, th nhng trong cuc sng hin i vic trng trt canh tác tr nên i mi vi các thit b hin i tiên có th cho nng sut cây trng t hiu qu cao cho ngi nông dân phát trin mnh cho nn kinh t nc nhà hn na.

Câu tc ng cho ta hiu cái nhìn tinh t ca ông trong nhng nghim quý báu trong vic lao ng canh tác sn xut t ngi nông nhng hiu tng nng sut cao.Th hin tâm huyt ca ngi nông dân trông công vic trng cy chn nuôi ca mình.

Câu tc ng c sc "Khoai t l m rung quen" ã chính bng li nói ngn gn d hiu, giàu hình nh v kinh nghim lao ng sn xut. Hn na nh cng ã ch ra nhng cách nhìn nhn chính xác ông cha ta giúp cho ngi dân hiu nng sut canh tác t hiu qu sn xut cao giúp mùa màng bi thu nht.

Minh Nguyt