Em hãy giải thích câu tục ngữ “Lời chào cao hơn mâm cỗ”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng “Li chào cao hn mâm c”

Bài làm

Tht d có th nhn thy c rng ci Vit ta t xa cho n nay luôn luôn sng thân thin, hòa ng và rt hiu khách. iu này ta có th nhn thy c rng, ó là khi nhng du khách nc ngoài sang Vit Nam du lch nhng danh thng p tr tình Vit Nam thì on ngi Vit vi s mn khách cng là mt s chú ý, và li n tng cho lòng bn nc ngoài. Không th không nhc n mt trong nhng câu tc ng nói v s hiu khách, cng nh chính là nhng s thân thin ca ngi Vit Nam là “ Li chào cao hn mâm c” vn còn gìn gi cho n tn hôm nay.

Câu tc ng ngn gn nhng cng tht c sc bit bao nhiêu – “ Li chào cao hn mâm c” dng nh ã th hin c phép lch s, ng thi cng th hin c s mn khách ca con ngi Vit Nam ta i vi nhng v khách phng xa. Ngi xa cng ã có li d rt lý trí ó chính là câu:

“ Li nói chng mt tin mua

La li mà nói cho va lòng nhau”

Dng nh li dy này dng nh cng phn nào th hin c s khéo léo ca con ngi trong ng x. Theo ó, chính vì th mà con ngi ta s nói nhng li nói d nghe, ng thi cng nh tht là d i vào lòng ngi trong giao tip, ng x. Ta dng nh cng ã tránh c nhng mâu thun không áng có, ng thi cng nh ã li va gn cht c mi quan h gia con ngi vi con ngi mt cách bn cht và khng khít nht.

giai thich cau loi chao cao hon mam co - Em hãy giải thích câu tục ngữ “Lời chào cao hơn mâm cỗ”
Gii thích câu tc ng “Li chào cao hn mâm c”

Cng nh vy, khi chúng ta mà soi chiu vào câu tc ng “ Li chào cao hn mâm c” thì ây cng ã c ánh giá chính là mt cách ng x khéo léo trong cuc sng. Câu tc ng c sc này cng nh ã cao giá tr tinh thn hn là giá tr vt cht. Có l chính vì bi ch cn mt li chào thôi nhng ngi nghe cng s cm thy m lòng, s nhn thy c thin chí ca ngi mi. Cng t ó mà ta nh thy c chính quan h cng bn cht, vng chc hn bao gi ht. Hình nh “Mâm c” ây mà các bc tin nhân nh ã gi li ó cng chính là biu tng cho nhng giá tr vt cht thông thng. Thc t cuc sng, ta nh cng ã bit c rng cho dù ta có mang n cho ngi i din rt nhiu vt cht nhng không h tht tâm. Và nu ta nh không có thành ý thì ngi i din tuy có nhn nhng cng không cm thy vui v.

Câu tc ng nh mt li dy nh nhàng nhng vô cùng sâu sc bit bao nhiêu – “ Li chào cao hn mâm c” chính là mt s úc kt kinh nghim ca ông cha ta v kinh nghim ng x khéo léo i. Li khuyên áng giá ngàn vàng này không ch giúp chúng ta tht cht mi quan h vi mi ngi mà quan trng hn nó nh cho ta bit thái c x ca con ngi i vi nhau. Li chào nh mt phép tc mt s hi thm chân thành n vi ngi i din. Mâm c y n bit bao nhiêu cao lng m v nhng không th nào so vi mt li chào y tình ngi c. Trong cuc sng là vy y, âu cn c phi là mt iu ó xa x, ôi khi nó ch cn xut phát t chính trái tim mà thôi.

Câu nói, hay chính là mt li rn dy nh ây là mt truyn thng quý giá ca dân tc nên và cn c bo v và duy trì. Có l rng cng nh c tính quý ngi, hiu khách này mà t nc ta c coi là mt trong nhng t nc hiu khách. Và chúng ta phi bit gi gìn và phát huy hn na c tính tt này ca dân tc ta. Có th thy c rng chính trong cuc sng chúng ta cng rt hay bt gp nhng li chào, có th là li chào khi gp mt, hay ó cng chính là nhng li chào khi i xa, li chào mi cm mi khi có khách n nhà…. Trong cuc sng ta nh thy c cng ã có rt nhiu li chào, cng có trng hp xã giao. Nhng ch cn li chào là i phng cng ã thy c m lòng bit bao nhiêu.

“Li chào cao hn mâm c” chính là câu tc ng nh ã va th hin c c tính thân thin, hiu khách, coi trng bn bè hay bng hu hay xa hn ó là coi trng con ngi. ng thi câu tc ng nh cng chính là mt bài hc quý giá ca cha ông li khuyên bo, rn dy con ngi nhng cách ng x phi phép. Hãy chào hi th hin tính lch s cng nh th hin s tôn trng vi con ngi. Chc chn ta cng s nhn c s tôn trng t ngi khác.

Minh Nguyt