Em hãy kế cho các bạn nghe một câu chuyện vể tình mẫu tử thú vật mà em biết hoặc đọc trên sách báo.

Em hãy k cho các bn nghe mt câu chuyn v tình mu t thú vt mà em bit hoc c trên sách báo.

Hng dn

Nhng ngày gia ình tôi tn c gn cnh khu rng già Vit Bc, bn thân tôi tn mt chng kin mt cnh rt cm ng ca mt con kh m mt con.

Anh trai tôi i vào rng sn thú hoang, bt c mt chú kh con lc m, ang ng di gc cây c, lnh rét run sau cn ma. Anh ôm chú kh con vào lòng, em v nhà nuôi. Chúng tôi rt thích, quây xung quanh nó. Lúc u tôi không dám s vào ngi, s nó cn, hôm sau quen dn, thy nó c qun vào chân tôi nên tôi mnh dn b nó lên.

Nó nm nép vào nách tôi nh tìm hi m, ri “chít chít” hên hi. M tôi bo là nó ói sa, tìm n y. Pha nc ng, nc cháo cho n, nó ch lim láp rt ít, bng lép kp. Trông nó rt xinh, mt tròn nh mt tr nh, hai cái tai nh hai cánh nm m màng, lông nâu mn mt, bn chân nh xíu. êm hôm y nó ng l m, lúc lúc li kêu “chít chít”, ta ting khóc ca tr. M tôi bo là nó nh m nó y. B lên, cho n, v nh vào lng, nó cng không im, c nhà mt ng. Bng có ting “khc, khc” liên hi, cung quít phía sau nhà, nghe rt gn, lp tc kh con “chít chít” cuông cung quay pht ra phía y, ting kêu nh gào nh gi. Tôi vô cùng ngc nhiên. M tôi bo: “M nó i tìm nó ri! Chc nghe ting thy con kêu, m nó bit nó ây. Thôi, th nó v rng vi b m nó, con ”. Tri bt u ni giông. Ma nng ht. êm ti nh mc, làm sao th nó ra bây gi mà liu có phi m nó i tìm nó không. Anh ti bo: “Chc lúc tra anh mang nó v, m nó trông thy và theo ng, không dám cho mình bit”. Tôi mong sao chóng sáng. May mà mt quá, nó ng yên trong tm khn m tôi bc nó.

Còn tinh m, tôi bng git mình vì chú kh kêu to quá, to hn hôm qua. Ln này nó vùng khi khn nhy v phía vách sau nhà ngóng. M tôi bo: “M va nghe thy ting m nó gi con”. Anh tôi ra m ca xem sao. Mt cnh tng làm c nhà sng li: ngay gn ca, có nm sáu chic lá bàng còn xanh, trong lòng lá có cht nc trng trng nh sa. M ngi con ang phán oán thì ã thy kh con lao ti, ln lt lim sch nc trong ngn trong chic lá, mt thòm thòm nhìn phía rng. M tôi bo: “Nó vt cho con nó ung y, ti nghip! Th này thì chc na, th nào nó cng n, phi th nó thôi”.

n no ri kh con ng say lm.

M tôi nói không sai. Gn tra, tôi tn mt nhìn thy mt con kh to, bo dn bc v phía ca nhà, tay trc cm nm lá nh lá có sa bui sm, mt sáng quc, nhìn xung quanh. Nép sau tm lip, tôi thy nó t my chic lá xung t, xong chân, ly tay vt sa ra lá rt cn thn, nh ngi. M tôi cng nhìn rõ tt c, kh ánh thc kh con dy, y nó ra phía ca. Thy con, kh m nhanh nh ct, v ly, ôm chy vào rng. Mt m tôi hoe: “Nó liu cht vì con, khôn quá!”