Em hãy kể một việc làm của em khiến bố mẹ rất vui lòng.

Em hãy k mt vic làm ca em khin b m rt vui lòng.

Hng dn

Lúc ó, tôi mi tám tui, cái tui còn rt nh và hay m mng. Nim vui to ln mà tôi ã dành cho b m tôi vào cái tui mi ln y là ln t gii cuc thi àn toàn min Bc.

Lúc y, tôi ã i hc àn c khon hai n ba nm, ã ánh c nhng bài khá dài và rt khó. Thy giáo dy nhc ca tôi lúc ó – thy Kim Bình – có v rt quan tâm vi tôi. Thy nói vi tôi rng hc àn không khó lm âu, ch cn chm ch, t tin và mt chút nng khiu âm nhc na là c. Tôi hc àn ch vì mun hiu thêm v mt môn ngh thut, yêu i hn, gii trí mi khi cng thng và cng vì tôi rt yêu àn t nh. Tôi yêu nhng bn nhc pi-a-nô thánh thót, cô ng và y cm xúc. Hôm y, sau khi tôi ánh thun thc bn “Hát di tri Hà Ni”, thy nói vi tôi: “Thy s cho con i thi àn. Cuc thi s qua kì s kho và chung kho. Qua cuc thi, thy mun con t tin biu din trc ám ông. Con thy th nào?”. Tôi ngc nhiên vô cùng. Cha bao gi tôi ngh n vic mình s c i thi, nht là mt gii ln nh vy. iu ó ch là c m i vi tôi. Nhng ó là trc kia, còn vào nhng lúc y, tôi ch bit ht mình lao vào tp àn vi m c s t gii. Tôi tp mt ngày t hai n ba ting ng h cho thuc lòng các nt nhc. Cng may lúc ó ang vào hè nên tôi có nhiu thi gian rnh ri. Ngày nào, thy cng n tp cùng và kim tra bài cho tôi. Ông bà, b m luôn ng viên tôi c gng. M còn bi dng cho tôi nhiu thc n ngon – m c làm nh tôi là ngi m – nên tôi càng quyt tâm hn. Có nhng lúc tng chng nh tôi ã thun thc, nhng ánh li vn b vp và tôi li tp li. Thy chn cho tôi bn nhc bài “Xe ch lun kim” và bài “Con ng di chân anh” — nhc ca b phim ni ting “Tây du kí”. ôi khi tôi mi nh c tay, nhng ngh n nim vui ca b m, s tin tng ca thy, tôi li c gng. C nh vy ri ngày thi cng n. Tôi mc chic váy sa-tanh hng, u cài chic n trng. Trông tôi tht xinh. Vòng thi này ch là vòng thi ca các thí sinh thuc thành ph Hà Ni. Nu qua c, vòng thi sau s là vòng thi toàn min Bc. Tôi ng ngàng bc vào hi trng. Tm rèm xanh c dán hàng ch trng ni bt di ánh èn màu sc. Cuc thi ã bt u. Tôi ngi di, ch n lt mình, hi hp, lo lng ti mc m hôi c túa ra. Cô dn chng trình ã gii thiu “Tip theo là em Hoàng Mai Chi – hc sinh thy giáo Kim Bình ca Cung thiu nhi. Em s trình bày bn “Xe ch lun kim” và “Con ng di chân anh”. Git mình, tôi bc lên sân khu cúi chào, ri bc n bên chic àn ca mình. Ánh èn làm tôi hi lóa mt. Tôi ánh mt cách t tin bài thi ca mình. Hoàn thành bài u, bc xung trng ngc tôi vn p thình thch. Tôi ch ti cui bui thi. Trong u, tôi ã chun b sn tinh thn nu mình b loi. ã ti gi phút gay cn nht. Cô dn chng trình thông báo tên nhng thí sinh lt vào vòng trong. Ôi! Có c tên tôi!

Chao ôi! Tôi tht sung sng. Tht bt ng! Ông, bà, b, m có bit cho con chng? Nim vui y còn kéo dài n my ngày sau ó nhng tôi ã phi lao vào tp àn ngay, vòng hai này, các thí sinh còn gii hn vòng trc rt nhiu, vì vy tôi phi cô gng. Thy hng dn tôi cách hòa âm, phi ting, to nên cho bn nhc tâm hn mi. Hai bn nhc này tôi thy u hay. Bn “Xe ch lun kim” thì nh nhàng, êm du, mt mà, mang âm hng ng quê Vit Nam, còn bn nhc kia thì dn dp, lúc trm lúc bng, din t s vt và hot ng ca bn thy trò trên ng i ly kinh. Tôi thc s thy vui và hng thú khi ánh hai bn này. Cui cùng ngày quan trng y cng ã n. Tôi ngi xem mi ngi biu din mà lo lng vô cùng không bit mình có ánh hay c nh th không. Ông, bà, b, m tôi cng ng viên tôi, ln thi này c coi nh là mt ln th sc mình. Tôi hi hp lên sân khu. Khi tôi trình bày xong, không ch có nhng ngi thân trong gia inh tôi mà còn có c nhng khán gi nhí, nhng ngi ln tui lên tng hoa tôi na. Bui chiu, công b kt qu thi. Song vì quá mt nên tôi ã nhà. Thy giáo ti ã gi in thông báo tôi ã có gii. Thy va ci va nói vi tôi: “Ban Giám kháo gi mãi không thy thí sinh âu, thy ành nhn phn thng v h”. Hôm ó, là mt ngày tuyt vi i vi tôi.

Bây gi, mi khi ngh li tôi vn không th nào quên c k nim sung sng y, vi nhng anh mt t hào cua b m, sau s hi hp, lo âu… và nhng bó hoa ti thm mà mi ngi dành cho mình.