Suy nghĩ về vấn nạn bạo hành trẻ em.

bài: Em hãy nêu suy ngh v vn nn bo hành tr em.

Bài làm

Ngày nay, chúng ta ang bc vào k nguyên phn u cho mt ch công bng và vn minh, dân ch và giàu mnh. Th nhng trong xã hi vn tn ti mt hin tng làm nhc nhi trái tim và lng tri ca mi công dân trong xã hi. ó là hin tng bo hành tr em.

Bo hành tr em là hành ng và li nói có tính cht v phu, bo ngc, thm chí là c ác nh lng m, ay nghin, x v, xúc phm, chà p, ánh p, tra tn… bt chp pháp lut, o lý, làm tn thng th xác và tinh thn ca ngi khác.

Va qua, trên nhng phng tin thông tin i chúng ã gay gt lên án nhng v bo hành tr em xy ra các a phng trong c nc, các môi trng sng khác nhau: trong gia ình, trong các quán n và c trong hc ng. ó là nhng vic vô cùng áng lên án, vì hu qu là c bit nghiêm trng gây thng tích ln

Có nhiu nguyên nhân dn n tình trng bo lc nêu trên, trc ht phi k n nhn thc ca các gia ình, cng ng v vn bo v tr em cha y và phn nào ó còn b xem nh; nhiu thói quen, phong tc, tp quán có hi cho tr em cha c các cp, các ngành quan tâm u tranh loi b nh ánh con là vic ”bình thng”. Vic ngc ãi, xâm hi, bo lc, bóc lt i vi tr em cha c cng ng ch ng phát hin sm và báo cho các c quan chc nng x lý, can thip kp thi vì h không mun có s ”rc ri ”liên quan n h. Nhn thc v s nguy hi nhiu mt và hu qu lâu dài, nghiêm trng ca các hành vi xâm hi tình dc, bo lc i vi tr em cha c cnh báo úng mc, a phn nhng tr em b ngc ãi, xâm hi và b bóc lt có tâm lý mc cm, t ty hoc tâm lý thù hn i vi xã hi và sau này khi trng thành nhiu em trong s ó cng ng x tng t i vi ngi khác.

bao hanh tr em 20 - Suy nghĩ về vấn nạn bạo hành trẻ em.
Em hãy nêu suy ngh v vn nn bo hành tr em

Trong khi ó, vai trò bo v, chm sóc và giáo dc tr em ca gia ình, cng ng cha c coi trng, kin thc và k nng bo v, chm sóc và giáo dc tr em ca cha m, ngi chm sóc tr và ca chính bn thân tr cha y dn n nng lc bo v tr em ca gia ình, cng ng còn hn ch, tr em d tr thành nn nhân ca các hành vi bo lc, xâm hi tình dc và d b lôi kéo vào con ng phm ti. Nhn thc v bo v tr em còn hn ch th hin khía cnh thiu hiu bit v lut pháp, v các hành vi vi phm quyn tr em, dn n tình trng ngi thân trong gia ình xâm hi tình dc, bo lc tr em i thì thú chi này tht s tr thành mt mi nguy him ln i vi xã hi.

Có nhng nguyên nhân thuc v chính tr em ó là xut phát t c im tâm lý ca tr em, ây là giai on phát trin mnh m v th cht và tâm lí ca tr, vi mt s biu hin sau:

tng bc hn ch tình trng bo lc tr em cn tp trung vào mt s gii pháp sau: Nâng cao nhn thc ca xã hi, tng cng trách nhim và nng lc ca gia ình, nhà trng, cng ng trong vic ch ng phòng nga có hiu qu các hành vi bo lc, xâm hi i vi tr em. Thc hin các hot ng truyn thông, giáo dc, ph bin kin thc, pháp lut, k nng bo v, chm sóc và giáo dc tr em cho cha m, ngi chm sóc tr, giáo viên, cng ng và bn thân tr em.

Tip tc hoàn thin h thng pháp lut v bo v tr em:Tng cng s kt hp cht ch gia nhà trng – gia ình – xã hi. Nhà trng trong vic qun lý giáo dc tr em, – Xây dng môi trng sng an toàn, thân thin cho mi tr em Tip tc cng c và kin toàn t chc b máy qun lý nhà nc v bo v, chm sóc tr em t trung ng n c s; xây dng c ch phi hp liên ngành trong ó xác nh rõ trách nhim ca các ngành, các t chc trong vic thc hin công tác bo v, chm sóc tr em. Phát trin i ng cán b xã hi, cng tác viên, tình nguyn viên n tn thôn, bn, khu, p…Tng cng nng lc và nâng cao cht lng h thng dch v bo v tr em

Bo hành là mt hành ng xu xa cn phi lên án: Bác H ã tng vit "Tr em… là by con cng", "tr em nh búp trên cành, bit n ng. Bit hc hành là ngoan" Th mà có nhng búp non không nhng b vùi dp mt cách thô bo, ph phàng, mà còn b r rúng, khinh thng. Nhng a tr thng xuyên b bo hành s có các di chng nh nhiu tâm lý, trm cm, s hãi, mt ng, thiu t tin, tht vng và hay gây hn. c bit nhiu gia ình th h con, ã lp li hành vi bo lc gia ình mà khi nh nó c chng kin.

Bo hành trong gia ình gây ra mi bt hoà và nh hng ln ti s bn vng ca gia ình và xã hi. Còn bo hành ngoài xã hi thì nh hng ti tâm lý, nhn thc, ng x ca con ngi.

Dù bi nguyên nhân khách quan hay ch quan, do áp lc ca cuc sng, do ói nghèo, do say ru thiu tnh táo… hay gì i na, thì hành ng bo hành cng là hành ng ca nhng con ngi gn nh mt ht lng tri, suy i v o c, tha hoá v nhân cách và i ngc li truyn thng o lý yêu thng nhân ái "Thng ngi nh th thng thân" vn rt p và quý báu ca dân tc ta.

Vit Nam ta là nc u tiên Châu Á ã ký kt công c v m bo quyn tr em. Chúng ta hãy n lc thc hin bng c cam kt y. Và pháp lut, báo chí, toàn xã hi phi góp sc, chung tay cùng lên án hành vi bo hành tr em có th mang li s bình yên cho gia ình và xã hi, làm cho mi ngi c sng trong yêu thng ùm bc ln nhau. Vì mt xã hi vi tng lai tt p hn, hãy chung tay y lùi tình trng bo hành tr em.

Nguyn Lu