Em hãy tả cái áo của em

bài: Em hãy t cái áo ca em

Bài làm 1

Mùa hè chói chang ã n vè m em ã mua cho em mt chic áo mi vi rt mát mc trong cái nng nóng này. Em rt yêu thích chic áo m mua cho này.

B qun áo mc nhà mà m mua cho tôi có màu hng hng rt mát. Mùa hè nóng lc mc chic áo này em cng thy c nó thm m hôi và thoáng mát. Cái áo có c áo vin tròn rt xinh, tôi mc lên trông cng rt là p mt. c bit hn na ó chính là phía trên phía ngc trái áo có thêu mt bông sen hng, hai lá sen xanh, và có mt con cò trng ang lò dò kim mi ven con sông. Mc dù chi tit nó cng nh thôi nhng tôi cng rt thích. Các bn ai cng khen m tôi tinh t bit chn nên ã chn cho tôi chic áo p nh vy. Và ngay c chính bn thân tôi, tôi dng nh cng thy c v p ca chic áo, tuy gin d tht ó nhng nó li hp vi la tui ca tôi cng nh nó li rt lch s na. S lch s này ó chính là áo có c, tay ngn và ha tit p thì tôi cng có th mc mt chic qun dài có th i chi âu ó c ch không phi nht thit là phi mc nhà.

c bit hn na em nh thy c cái áo ta ra mt mùi thm d chu. Chc chn không phi là mùi thm ca nc hoa. Mà là hng thm t ôi bàn tay m em ã git chic áo thm tho sch s cho em. Có l rng chính cái áo ã thm m hôi ca ngi m to tn lo cho em t ming n cho n gic ng. Cái áo p này cng nh ã thm hng thm tình ngha. Tôi luôn luôn hãnh din khi c mc chic áo mi này i âu ó. có ai hi ai mua cho cháu? Thì tôi li tha “M cháu ”. Tôi nh tht vui v iu ó.

Cái áo mi mà m tôi mua, hôm nay tôi mc n lp hôm nay dng nh cng ã c nhng rt m à, tht áng yêu bit bao nhiêu.

ta cai ao - Em hãy tả cái áo của em
T cái áo ca em

Bài làm 2

Có th thy c rng có bit bao nhng món quà nh nhng li vô cùngg ý ngha. Bi trong ó cha ng bit bao tình cm thân thng ca gia ình, bn bè … Em cng rt thích món quà ca m ln sinh nht ca em. Món quà sinh nht ca em chính là chic áo khoác d m cúng mùa ông rt p.

Em sinh vào mùa ông nên m em ã tng cho em chic áo d. Chic áo d có có màu hng phn ging nh màu cánh hoa ào. Và m em cng tht là khéo tay bit bao nhiêu, cho dù không dn em i mua nhng món quà m em mua bt ng cho em này mà khi em mc va vn nh là ã c th trc vy.

Em quan sát và thy c rng chính phn thân áo rt gin d, không có nhng ha tit hay hình thù ng nghnh. Nhng dng nh em cng thy c nó li rt c bit: va có khóa kéo li va có khuy cài, chúng cng nh ã to thành hai lp bo v gi cho c th em c m áp bit bao nhiêu. c bit hn ó chính là nhng ngày ông giá rét, em cng s không bao gi s lnh na bi chic áo d m em mua rt dày dn và m cúng. Chic áo khoác d có mang li m ho em không thì không ch nh vào cht liu d mà còn chính là nh anh khóa và nhng ch cúc ã khép cht phn thân áo. Có l chính vì th mà mi khi cài khuy em u rt cn thn không b hng. c bit hn na, em dng nh cng ã thy c phn cui thân, còn có hai chic túi nh xinh. Em nh thy c trên mi chic túi u c trang trí rt p và còn có nhng ht cm lp lánh vi dòng ch “Love” tht là áng yêu.

Chic áo d ó có hai chic túi y là hai chic “lò si” tht vô cùng c bit m cho ôi tay ca em. Có l chic áo còn c to im nhn bng m áo xinh xn. Khi mà xem bên trong em nh thy c chính mt bên trong ca nó có nhng hình bông hoa vi nhng màu sc khác nhau tht a dng. Phn vin, còn c ính nhng viên ht cm màu trng bé xinh xinh dng nh nhng ht pha lê long lanh, trông rt thích mt.

Chic áo d mà m em mua cho em dng nh cng ã gn bó vi em hn mt nm ri. Em nh thy c c mi ln lc, em có cm giác nh c khoác lên mình chic áo ca mt nàng công chúa. Em s luôn luôn gi gìn nó tht sch s bi nó là món quà ca m, là chic áo p nht trên trn gian mà m em ã mua cho em.

Minh Nguyt