Em hãy tả cái bàn giáo viên

bài: Em hãy t cái bàn giáo viên

Bài làm 1

C mi ngày n trng trong em nh tràn ngp nim vui bit bao nhiêu, em n lp c gp thy cô và bn bè. Trong lp em có rt nhiu bàn gh nhng em li n tng nht v chic bàn ca cô giáo em.

Trong lp thì chic bàn ca cô giáo to nht và c riêng gn trên bc ging, ai vào lp cng thy c iu này. Chic bàn ca cô khác ca chúng em lm. Nu nói v kích thc thì chic bàn ca cô có chiu rng phi gp 3 ln cái bàn ca em hc bài trên lp. Nu nh bàn hc ca chúng em có thit k gh vi bàn nh lin vi nhau thì chic gh ca cô li c riêng ra i li cng rt thun tin. Bà ca cô chc chn lm nên cô mi c nhiu tài liu cng nh nhng bài kim tra ca chúng em mang lên np cho cô. Chic bàn v chiu dài cng dài hn chic bàn hc tp ca chúng em. Trên bàn cô cng mt l hoa rt p, mt bàn thì li c ph mt chic khn tri bàn hoa tht là p.

Hàng ngày n lp cô cái cp vào góp ca chic bàn, chic bàn cô giáo án cng nh phn ging cho chúng em nhng iu hay l phi. Bàn rng rãi giúp cô c nhiu dùng cùng mt lúc và d tìm nht. Mi ln ngi di lp thy cô ngi ging cho chúng em bài hc hay em cm thy vô cùng hnh phúc na.

Em yêu chic bàn ca cô giáo em, nó giúp cho chúng em mi khi lên np bài c gn gàng nht.

em ha ta ban giao vien - Em hãy tả cái bàn giáo viên
T cái bàn giáo viên

Bài làm 2

Trong lp hc có bit bao bàn gh p, nhng có th nhn thy c chic bàn c bit nht ó chính là bàn ca cô giáo em.

Chic bàn ca cô c làm bng g công nghip cng ging nh nhng chic bàn khác nhng nó rng rãi hn mt chút. G công nghip c sn màu trng nhìn tht sang trng và cng không quá ni bt chúng em cng thy cô rt cn thn t lên ó mt l hoa tht là p c t góc bên phi. Bên trái bàn thì chính là mt khong không ln cho chúng em có th np nhng bài tp v nhà cho cô kim tra. Nhng tp kim tra hay có c nhng cun sách cô cng ngay ngn trên chic bàn này. Chic bàn tht là hu hiu bit bao nhiêu, c bao nhiêu là mà cng không b công kênh chút nào. Chic bàn ca cô cao hn bàn ca chúng em c v rng cng nh dài cng ln hn rt nhiu. Em ngh rng nu bàn hc ca em ch nhng cun sách ca em và em có ch ngi hc bài. Nhng chic bàn ca cô li c c nhng bài kim tra ca chúng em, c trang giáo án cng nh rt nhiu các dùng ging dy ca cô cho nên mi cn rng nh vy.

Chic bàn ca cô thì li có mt chic gh i theo ch không lin mch nh b bàn gh hc ca chúng em. Em hiu c rng làm nh vy thì khi cô ng lên và di chuyn trong lúc dy là mt công vic cn thit i vi mt ngi giáo viên. Trong lp không ch riêng em mà còn có rt nhiu bn luoonn yêu thích chic bàn gn vi thy cô thân yêu ca em.

Dù mai sau này ln lên và em cng s mãi mãi không bao gi quên c hình nh ca chic bàn và hình nh ca ngi cô thân thuc trong lp ging cho chúng em nhng iu hay l phi cn thit phi có trong chính cuc i này.

Minh Nguyt