Em hãy tả cái bàn học của em ở nhà

bài: Em hãy t cái bàn hc ca em nhà

Bài làm 1

Mi ngày n trng là mt ngày vui, em n trng c hc bit bao nhiêu iu hay, và mun hc tt na thì v nhà em cng phi hc bài. Chính vì th mà b em cng ã mua cho em mt chic bàn hc tht xinh xn. Và cái bàn hc xinh xn ca em li c t k ca s nhìn ra vn cây xanh rp bóng.

Bàn hc c b em mua v ã c làm bng g công nghip, mc dù cha phi là g tt nhng nh c ánh véc-ni nên rt bóng loáng và p . Chic bàn li còn có cùng màu nâu sm nh gh và giá sách. Mt bàn hc ca em có hình ch nht, còn vi b dài úng mt si tay em còn b rng b rng em o c 3 gang tay ca em nh li hi dc xung mt chút v phía em t gh, chính iu này cng nh ã to t th thoi mái khi em ngi vit. Chic bàn có màu vàng vangf ca véc-nin tht p, nhng hình nh vân g ni lên cng p.

Còn v phí mép bàn phía trc có mt ng rnh dài, và nó nh li b lõm xung giúp em ng bút, thc, ty… hay nhng vt nho nh nh không b ln xung theo dc ca bàn. Phía bên di mt bàn là mt ngn hc khá rng, ngn bàn này em có th kéo ra óng vào d dàng khi nm vào cái tay cm bng st tht là tin dng bit bao nhiêu. Trong ngn bàn em có th chic cp sách nh chic bàn trng vy. Nhng chic bàn hc này em li giy th công, còn chic cp li có mt ch treo ngay rìa chic chân bàn tht vng chc kia. Bàn hc ca em có 4 chân tht là chc chn, cho dù em có nhiu sách i chng na thì nó cng không h lay chuyn. Bàn chc chn cho em yên tâm hc bài.

Và c mi khi hc xong em thng thu dn sách v và các th trên mt bàn cho gn gh ri lau bàn bng khn vi mm cho tht là sch. Em không bao gi vit hay v by nên bàn. Vì em em quý chic bàn này và thnh thong em li xp ch sách v gn nht nhìn chic bàn vn nh mi vy.

Em yêu quý cái bàn này lm bi ngày nào nó cng cùng em hc tp mit mài và tr thành con ngoan và trò gii.

ta ban hoc o nha - Em hãy tả cái bàn học của em ở nhà
Em hãy t cái bàn hc ca em nhà

Bài làm 2

Ngay t khi em mi bc vào lp mt thôi thi b m ã mua cho em mt cái bàn ngi hc nhà tht gn gàng và xinh xn.

Bàn hc xinh xn ca em ã c b t ngay bên ca s nhìn ra vn cây tht là mát m và p na. Chic bàn ca em p lm, nó có mt màu sn trng tinh, im tô vào ó là màu sn cam em rt thích. C mi khi nhìn chic bàn p này là em li mun ngi hc bài vì nó luôn to mt cm giác y hng thú. Bàn ca em nó có hình ch nht, dài mt mét, chòn chiu rng li c rng hn na mét. Trên bàn hc ca em li c ph mt tm kính trng, em lng thi khóa biu và my tm nh ca em cùng gia ình di tm kính nhìn rt p na.

Tât c mi th trên bàn u gn gàng và ngn np bit bao nhiêu. Còn phía bên phi bàn em cp sách, còn chính gia là l hoa hng bng ni lông màu ti. Bàn ca me cng có bn chân vng chc, không cao lm, va tm ngi ca em nên to cm giác thoi mái khi ngi hc. Khác vi bàn hc lp thì bàn hc nhà ca em li nh có mt ngn kéo nh, bên trong em sách v và dùng hc tp. Và trên bàn li c thit k mt chic giá sách tht p giúp em c rt nhiu sách tht gn gàng. Mi khi em cn tìm quyn sách nào cng tht là nhanh chónh.

Em nh thy c trong nhng tháng ngày qua thì chínhbàn hc giúp em ngi hc tht thoi mái. c bit hn na ó chính là c mi khi hc xong em còn c nghe ting chim hót, còn có c nhng ting gió thi xào xc ngoài vn cây giúp cho tinh thn em thêm sng khoái.

Em rt yêu cái bàn hc mà b m ã mua cho em, và chính chic bàn hc dn nh nó ã tr thành ngi bn thân thít cùng em sm ti hc hành nhà ri. C mi khi hc xong em u lau chùi rt cn thn và em cng không bao gi v by, bôi bn lên bàn.

Minh Nguyt