Em hãy tả cái bàn học của em ở trường

bài: Em hãy t cái bàn hc ca em trng

Bài làm 1

Mái trng thân yêu chính là ni em cp sách ti trng hc tp tri thc sau này tr thành ngi có ích cho xã hi. Và c mi bui n lp em li ngi hc chic bàn hc trng là ngi bn giúp cho em hc tp tt bit bao nhiêu.

Cái bàn hc trng em cng nh bao chic bàn hc khác cng có 4 chân tht vng chc. Nó dng nh ã c sn màu vàng tht p mt và nó cng ã gm có 4 ngn. Chic bàn hc ca lp em thì ngi c 4 bn mà vn tht thoi mái, không bn nào ng phi tay bn nào khi mà vit bài. Bàn hc em cng ngi 4 ngi ó chhisnh là các bn Mai, Nam, Dng và em. Bàn em cng rt vui khi mi ngày li c ngi hc trên chic bàn thân thng này vi nhau. Quan sát thy c trên b mt ca chic bàn dng nh cng rt nhn và c các bác th mc thit k lên trông cng rt p. B mt chiu rng ca chic bàn ca nó rng khong 30 cm.

Và c bit hn ó chính là c mi khi chúng em cp sách ti trng là chúng em ngi khoanh tay trên chic bàn hc ó. Nó dng nh cng ã giúp chúng em ngi vit bài tht p, ã th chic ngn bàn tht rng rãi này còn giúp em t cp sách ca mình. Chúng em lúc nào cng rt trân trng chic bàn hc ó, và tt c các bn trong lp cng rt có ý thc bo v chic bàn mà các bn c ngi. C lp em luôn luôn gi cho chic bàn ó sch s và các bn cng không bao gi các bn vit hay bôi bn lên bàn. Có l th nên c lp bàn hc nào cng rt mi cho dù nó a c óng t rt lâu ri.

Em cng rt rt yêu quý chic bàn hc trng em. Chic bàn cng chính là ngi bn gn bó vi em trong quãng ng cp sách ti trng.

ta chiec ban hoc cua em o truong - Em hãy tả cái bàn học của em ở trường
Em hãy t cái bàn hc ca em trng

Bài làm 2

Ngày ngày em n lp li c ngi vào v trí quen thuc ca em là chic bàn s ba t trên xung trong dãy bàn dày ca c lp. Em thích chic bàn hc trng này lm vì nó luôn gn bó vi em trong mi ngày em ti lp.

Chic bàn hc úng nh tên gi ca nó là hc. Chic bàn này có dài hn mt si tay em và dài hn chic bàn hc nhà ca em mt chút. Chic bàn này thì hp cho 2 hc sinh ngi. Bàn ca em thì có thêm bn Lu na, chúng em u yêu quý chic bàn, ngày ngày cng lâu qua cho nó bi. hai bên bàn thì mi bên li c thit k mi chic móc cp ngay di mt bàn. Chúng em cp ó nên cng rt tin li na. Bàn có chiu rng là 30cm cho chúng em nhng cun sách cun v và có th vit bài c na. Chic bàn nhìn tht là gin d nhng tht vng chc. Em vi bn Lu ngi vit bài mà chng bao gi chm tay nhau nh. Bàn li c ni lin vi mt chic gh cho nên chúng em không phi ng lên ngi dy mà lo phi kéo gh ra kéo gh vào.

Chân bàn có 4 chân, 4 chic chân này tht to và c làm bng thép ã c quét sn vào ó, nên nhìn tht p và li còn chc chn na. Hai bên chân li nh c ni lin vi nhau không b nghiêng ng hay khp khing. Chic bàn cng c thit k úng chiu cao ca la tui chúng em, có l chính vì th mà

Minh Nguyt