Em hãy tả cái bảng

bài: Em hãy t cái bng

Bài làm 1

Lp hc chính là ngôi nhà th hai thân yêu ca em. Có th thy c rng chính trong ngôi nhà y có rt nhiu vt mà dng nh nó cng ã tht là gn bó thân thit vi em và các bn vy. Chic bng en là mt ngi bn tht tuyt vi ca em.

Chic bng en ca em li có hình ch nht và c sn màu en không bóng loáng. Khi nhìn ngi ta thy c chic bng rt to và rng, nó ã khóe léo c gn chc chn trên tng gia lp mi khi thy cô dùng nhng viên phn trng mà vit lên bng en thì tt c hc sinh chúng em ngi phía di u nhìn thy. Trên chic bng này thì cng ã có nhng ng k dng nh cng ã cách u nhau ging nh dòng ô trong quyn v ca em vy. Có l chính vì vy, nên khi thy cô gi chúng em lên bng làm bài tp, ch vit ca chúng em trên bng không nhng rt thng hàng mà li d vit na. Chic bng không trn láng mà nó c nh hn ráp mt chút có th n phn không. Khi dùng phn vit lên bng thì li cc k rõ nét. Không nh chic bng trc ây ca trng em nó trn láng khin cho thy cô vit ch rt m.

Bn V – lp trng lp em rt chu áo, ngày nào bn cng phân công các t làm trc nht và lau bng ri git gi lau sch s trc khi thy cô giáo vào lp. Khi bng c sch s thì ch vit lên bng lúc nào cng rõ ràng. Tt các chúng em và thy cô u thích khi có mt chic bng sch s nh vy. Ngi vit cng d dàng mà ngi nhìn cng vy. Cô giáo ch nhim ca chúng em luôn dn chúng em rng “Bng en cng nh b mt ca c lp”, chính vì th chúng em vn gi c thói quen bng sch s c hc nhng iu hay l phi

Chúng em cng luôn luôn coi tm bng en nh ngi bn thân thit ca mình. Em cng ã c gng hc tp tht tt, cng nh luôn có ý thc gi gìn chic bng en này ca lp em.

ta chiec bang den - Em hãy tả cái bảng
Em hãy t cái bng

Bài làm 2

Mi ngày em n trng là mi ngày em hc c nhng bài hc có giá tr. Và giúp em có th tip nhn c nhng tri thc ó thì không th không nói n chic bng en, trên ó luôn ghi nhng bài hc quý giá ca thy cô.

Chic bng lp em li có hình ch nht và c sn màu en. Và em nhìn thy chic bng rt to và rng bit bao nhiêu. Chic bng ã c cn thn gn chc chn trên tng gia lp mi khi thy cô vit lên bng cho chúng em hc bài. Th ri tt c hc sinh chúng em ngi phía di u nhìn thy tht là rõ ràng. Trên bng en này li có nhng ng k c k sn, nhng dòng k nh ã c cách u nhau và nhìn nó cng ging nh dòng ô trong quyn v ca em. Chính nh vy, khi các thy cô vit lên bng hay là gi chúng em lên vit bài thì c theo hàng li ây mà vit không s lch ch. Nhng dòng k này li tht là quan trng nu nh i vi các em hc lp mt ang hc ch. Chúng em nh vô cùng yêu quý chic bng en này vì ã giúp cho chúng em hc c bao nhiêu iu hay và lý thú.

C lp em ai ai cng luôn coi tm bng en nh ngi bn thân thit ca mình. Em luôn c gng hc tt, mi ngày n lp là mt ngày vui khi hc c nhng bài gin trên chic bng en thân yêu ca mình.

Minh Nguyt